Projekty aktów prawnych

 

Lista projektów aktów prawnych, które wpłynęły do Biura W-MIR do konsultacji 

Uwagi do 11 października 2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377253

Uwagi do 03 października 2023 r.

Projekt wytycznych w zakresie współczynników standardowej produkcji stosowanych do określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Link do projektu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-w-zakresie-wspolczynnikow-standardowej-produkcji-stosowanych-do-okreslenia-wielkosci-ekonomicznej-gospodarstwa-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Uwagi do 29 września 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377108

Uwagi do 29 września 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377151)

Uwagi do 27 września 2023

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych wraz uzasadnieniem i OSR do konsultacji publicznych.

OSR do projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia – RCL

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Uwagi do 21 września 2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

132-2023 poselski projekt ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Uwagi do 05 września 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych,

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376201

Uwagi do 30 sierpnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376051.

Uwagi do 23 sierpnia 2023 r.

Projektu poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem zwierząt.

Link do projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1329-2023/$file/9-020-1329-2023.pdf

Uwagi do 22 sierpnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Link do projektu https://legislacja.gov.pl/projekt/12375403

Uwagi do 19 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374401

Uwagi do 11 lipca 2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (druk nr 3424)

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3424

Uwagi do 11 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli.

proj. do uzg. zew. word

proj. do uzg. zew.(1)

Uwagi do 7 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374104

Uwagi do 06 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie

OSR do rozporządzenia

Projekt rozporządzenia i uzasadnienie

Tabela uwag

Uwagi do 06 czerwca 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020

2023-05-12 zm rozporządzenia o pożyczkach PROW 14-20 do zewn -1 2023-05-23

pismo rozp. pożyczki BGK publiczne

Uwagi do 25 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji,

projekt – do konsultacji publicznych – rozporządzenie w sprawie szczegół…

Uwagi do 22 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Pismo MRiRW do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie.

Projekt rozporządzenia MRiRW ws. wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ram…

Uwagi do 25 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru świadectwa jakości

Pismo dot. konsultacji publicznych proj. rozporz. MRiRW w sprawie wzoru świadectwa jakości

Uwagi do 22 maja 2023 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

poselski projekt ustawy

Uwagi do 24 maja 2023 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych,

druk 3188

Uwagi do 19 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

62-2023 proj rozp MRiRW wsparcie na systemy jakości PROW 2014-20

Uwagi do 16 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów.

71-2023 rozp MRiRW wymagania jakości handlowej napojów

Uwagi do 16 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Pismo Ministra Rolnictwa – konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia MRiRW Priorytet-2_EFMRA na lata 2021-2027

Uwagi do 05 maja 2023 r.

Projekty rozporządzeń wdrażających przepisy dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2022/2438 zmieniającej dyrektywę 93/49/EWG i dyrektywę wykonawczą 2014/98/UE w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych, materiale rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinach sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców.

uzgodnienia publiczne-1

zm. rozp.szkółkarstwo

zm.rozp. etykiety szkółkarskie

zm.rozp. rozmnożeniówka ozdobna

 

Uwagi do 11 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Pismo Ministra Rolnictwa – konsultacje społeczne 27.04-1

Projekt Rozporządzenia – Priorytet 1 – stan na 27.04.23

Uwagi do 08 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych PROW 14-20 konsultacje

Uwagi do 27 kwietnia 2023 r.

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin

Link do projektu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0547-20130701

Uwagi do 20 kwietnia 2023 r.

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (719)

Link d projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371557

Uwagi do 25 kwietnia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3146

Uwagi do 24 kwietnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

DNI konsultacje publiczne

Projekt rozp. zarządzanie zasobami wodnymi 12 04 2023 r.

Uwagi do 27 kwietnia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców UD497

Pismo kierujące projekt ustawy do konsultacji publicznych UD497

Załącznik – Wzór tabeli uwag

Uwagi do 25 kwietnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt rozp_MRIRW zaliczki_art. 189 ust. 4a ufp_uzgodnienia_zewn

Uwagi do 13 kwietnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Projekt ROZPORZĄDZENIA w sprawie wsparcia infrastruktury magazynowania_ 11. 04 2023 _ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH _ PO ZTAIWRDZENIU

Uwagi do 20 kwietnia 2023 r.

Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371300

Uwagi do 11 kwietnia 2023 r

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych wraz uzasadnieniem i OSR

OSR – UD485 Pismo MRiRW – konsultacje publiczne

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych – 31.03_po uzgodnieniach wewnątrzresortowych (3)

Tabela uwag – projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Uzasadnienie – UD485

Uwagi do 29 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego.

48-2023 rozp MRiRW OPŁATY ZA BADANIA MAT SIEWNEGO

Uwagi do 06 kwietnia 2023 r.

Projekt raportu pn. „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023”

1. Pismo_MRiT_Konsultacje raportu_Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Raport 2023 20230223_PROJEKT_RAPORTU_VNR_ost

Uwagi do 27 marca 2023 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt

Minister Rolnictwa – związki zawodowe_specustawa Projekt_

Specustawa z uzasadnieniem i osr_ 21 marca 2023_międzyresortowe i społeczne

Uwagi do 27 marca 2023 r.

Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

druk senacki nr 944 – dostępny na senackiej stronie internetowej

Uwagi do 31 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków produkcji ekologicznej

43-2023 rozporz w spr warunków produkcji ekologicznej

Uwagi do 22 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu

CELEX_32022R0870

_PL_TXT ST-6793-2023-INIT_PL

Uwagi do 20 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

ROZP_MRiRW_dobrostan zwierząt__EKOSCHEMAT_16..03.2023

Uwagi do 27 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, szczegółowych informacji zawartych w tych wykazach oraz szczegółowej formy, w jakiej są one sporządzane.

42-23 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów ekologicznych

Uwagi do 23 marca 2023 r.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8ACD26F056502AB6C125896B003A055A

Uwagi do 10 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

ROZP_MRiRW_ interwencja_RE_

projekt_2023.03.08_SPOŁ+MIĘDZYR

ROZP_MRiRW_ interwencja_RE_uzasadnienie+OSR_2023.03.08

1. DPB.ka.0211.1.2022 INTERWENCJA_RE_PS_GRU_2022 – SPOŁECZNE_HK

Uwagi do 10 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

MRiRW_konsultacje publiczne

Projekt rozp. MRiRW_interwencje leśne i zadrzewieniowe_ PS WPR_na zew.

Uwagi do 03.03.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 .

Zał projekt rozp. MRiRW_ONW_ PS WPR 2023-2027

Uwagi do 15.03.2023 r.

Projekt Krajowego Programu Reform 2023/2024

KPR_2023-2024_do uzgodnień

Pismo KPR konsultacje społeczne

Uwagi do 06.03.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Projekt do uzg. społecznych – projekt rozp zm rozp. o środkach uproszczenia

Uwagi do 08.03.2023 r.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury z 24.02.2023 r., znak: DGWiŻŚ-7.0320.1.2023, w sprawie konsultacji publicznych projektu sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2020 i 2021,

(projekt v3) Sprawozdanie z wykonania KPOŚK 2020-2021 – załącznik

(projekt v3) Sprawozdanie z wykonania KPOŚK 2020-2021

pismo – konsultacje publiczne sprawozdania KPOŚK 2020-2021

Uwagi do 08..03.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu

udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów

rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pismo DRE.prz.0210.1.2023 _ konsultacje społeczne

Zał. do pisma _ Projekt rozp. MRiRW KPO _23.02.2023

Uwagi do 02.03.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (dobra kultura rolna, GAEC).

rozporządzenie_normy GAEC

Uwagi do 02.03.2023 r.

Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wraz z uzasadnieniem i OSR

OSR do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

projekt ustawy – 15.02.2023(2)

Uwagi do 27.02.2023

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3, umieszczono do zaopiniowania następujące projekty:

  1. Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
  2. Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Uwagi do 22.02.2023 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projekt rozporządzenia DRŚK 2014-2020 na 2023_15 02 2023_na zewnętrzne

 21.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1a. DPB.ka.0211.1.2021 NOWELIZACJA_RE_GRU_2021 – SPOŁECZNE_CD

ROZP_MRiRW_zm_ roln_ekol_projekt_2023.02.13_SPOŁ+MIĘDZYR

ROZP_MRiRW_ zm_ roln_ekol_uzasadnienie+OSR_2023.02.13

Uwagi do 17.02.2023

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Pismo – konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia

Uwagi do 17.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369405

Uwagi do 14.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, które powinny być zawarte w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369319

Uwagi do 14.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369351

Uwagi do 21.02.2023

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

2023-01-31 rozp RM o pożyczkach BGK do zewn

Uwagi do 15.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

17-23 projekt rozp MRiRW stawki za kontrole nawozów

Uwagi do 25 lutego 2023

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

MRiRW z up. Sekr. Stanu Podskr. Stanu pismo konsultacje publiczne_2023 projekt MON 810 zakaz stosowania w roku 2023 uzgodnienia w szablonie aktu prawnego

Uwagi do 09 lutego 2023 r

Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–201

Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ROZP._MRiRW zm. rozp. zalesieniowe PROW 2007-2013

ROZP._MRiRW zm. rozp. zalesieniowe PROW 2014-2020

 

Uwagi do 07.02.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary.

Proj_rozp_MRiRW_kwalifikujący się ha_02.02.2022

Uwagi do 09 lutego 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

2023-01-30 rozporządzenie o wyprz współ po konf wewn

Uwagi do 13 lutego 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.

Projekt rozporządzenia ws trwałych uzytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym(1)

Załącznik do projektu rozporządzenia ws trwałych uzytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym

Uwagi do 01 lutego 2023 r.

Projekt Kodeksu Rolnego (wraz z dodatkowymi dokumentami)

Kodeks rolny wersja 6

Projekty_ustaw_5.odt

Uzupełnienie_Kodeks_rolny2_8.odt

Uwagi do 13 lutego 2023 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2023–2027

Projekt_obwieszczenia_KPD_na_lata_2023_2027_ver_10_01_2023

załącznik_krajowy_plan_działania_10_01_2023

Uwagi do 26 stycznia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzenia analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym.

Projekt MRiRW w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych

Uwagi do 18.01.2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

OSR
Projekt zmiany ustawy

Uwagi do 23.01.2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

2-2023 projekt ustawy o funduszach promocji

Uwagi do 08.01.2023 r.- na załączonym formularzu

Projektu wytycznych podstawowych dotyczących pomocy w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

pismo kierujące do zaopiniowania-1 zał. 1 tabela do zgłaszania uwag

Uwagi do 09.01.2023 r. -na załączonym formularzu

Informacje MRiRW w sprawie projektu wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, z

22.12.2022 wytyczne_premie dla młodych rolników_projekt do opiniowania

formularz-zglaszania-uwag-wytyczna I.11

pismo kierujące wytyczne do opiniowania z uwierzytelnionym podpisem

Uwagi do 29 grudnia 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pismo dot. konsultacji publicznych proj. zm. rozporz. dla poddz. 3.2 PROW 2014-2020

ROZP._MRiRW_ zm. poddz. 3.2 (lista rankingowa)_20221212

Uwagi do 14 grudnia 2022 r.

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący zapewnienia dostępności i przystępności cenowej

komunikat KE wer. pl komunikat KE zał. wer. pl

Uwagi do 15 grudnia 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

180-2022 ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierz gospod OSR 180-2022

ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierz gospod

Uwagi do 23 listopada 2022 r.

Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolne.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366303

Uwagi do 21 listopada 2022 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

175-2022 wysokość dopłat do składek ubezpieczenia upraw

Uwagi do 16.11.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

173_2022 proj rozp MRiRW w spr wsparcia na działalność w zakresie przechowywania wprowadzania do obrotu prod rolnych

Uwagi do 18.11.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów

proj rozp. z uzasad._4.11.2022

Uwagi do 07.11.2022

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań i podziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365800

Uwagi do 07.11.2022 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B13BB4691CDF9F9C12588E800510577

Uwagi do 15.11.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.

166-2022 Projekt rozporządzenia ws Orchidaceae-1

Uwagi do 04.11.2022 r.

Projektu  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365551

Uwagi do 02.11.2022 r,

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365550

Uwagi do 26.10.2022 r.

Rządowy projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8A7D15CFD9008E15C12588DB0064B93F

Uwagi do 17.10.2022

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

2022-09-21 ustawa konsultacje publiczne

2022-10-03 ustawa o fin wpr do zewnętrznych

Uwagi do 13.10.2022

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364811

Uwagi do 13.10.2022 r.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364052

Uwagi do 03.10.2022 r.

Projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364452

Uwagi do 31.08.2022 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pismo dot. projektu MGR – konsultacje z organizacjami społecznymi

Projekt Rozporządzenia MGR PROW

Uwagi do 30.08.2022

3 projekty rozporządzeń MRiRW w sprawie:

  • zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.; 130/2022
  • zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2022 r.;131/2022
  • zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2022 r. 132/2022

130-2022 proj_ROZP_MRiRW_zaliczki PB_zewn

131-2022 proj_ROZP_MRiRW_zaliczki PROW 2014-2020_zewn

132-2022 proj_ROZP_MRiRW_zaliczki PROW 2007-2013_zewn

Uwagi do 25.08.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach

1. Projekt ustawy o paszach ponownie do uzgodnień zewnątrzresortowych_11.08.2022 (5)

2. Uzasadnienie do proj. ustawy o zmianie ustawy o paszach_08.08.2022 r. (1)

3. OSR do proj ustawy o paszach_08.08.2022 r

Uwagi do 02.09.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

126-2022 projekt rozp Min Finansów w spr dochodu z działów specjalnych prod rolnej

Uwagi do 18.08.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

125-2022 projekt w sprawie wymiany eternitu z KPO

Uwagi do 24.08.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

OSR – 08.08.2022 r

Projekt ustawy z uwierzytelnieniem i akceptacjami 09 08 2022

Uwagi do 22.08.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych.

123-2022 proj rozp MRiRW w spr rehabilitacji i turnusów regeneracyjnych

Uwagi do 21.07.2022 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

Pismo przekazujące projekt uchwały PPNW do konsultacji publicznych

FORMULARZ SKŁADANIA UWAG_projekt uchwały PPNW

Uwagi do 20.07.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

101-2022 proj rozp MRiRW w spr kwalifikacji rolniczych

Uwagi do 05.07.2022 r.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-sprawie-przyjecia-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-wisly https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360853

Uwagi do 30.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361151

Uwagi do 4 lipca 2022 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

ustawa

Uwagi do 28.06.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

96-2022 druk sejmowy 2349 ustawa o gospodarce nieruchomościami

Uwagi do 22.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie udzielania pomocy producentom, którzy uprawiali chmiel w latach 2020 – 2021 i którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 – 2021.

95-2022 rozp RM w spr szczegółowego zakresu ARiMR

Uwagi do 20.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób .

2022.05.26 proj_czynn.pomocnicze+uzasadn+OSR-parafa

2022.05.26 proj_czynn.pomocnicze+uzasadn+OSR

Uwagi do 10.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360452

Uwagi do 08.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Projekt rozporządzenia 26.05.22

Uwagi do 31.05.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne,

Rozporządzenie okresy polowań

OKRESY POLOWAŃ konsultacje

OSR okresy polowań

Uzasadnienie okresy polowań

Uwagi do 01.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360053

Uwagi do 06.06.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=310751C2ECEF05B8C125884C00523492

Uwagi do 05.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW oraz Rządowym Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL), pod adresem internetowym: https://legislacja.gov.pl/projekt/12359800.

Uwagi do 16.05.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359452

Uwagi do 17.05.2022 r.

Projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C35D523200059594C125883100320E96

Uwagi do 16.05.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

OSR

Proj. rozporządzenia art. 90 ust. 1 _ 25.04.2022

PROJ.ROZP.ART.90.UST.1_22.04

_ZALACZNIKI UZASADNIENIE _22.04.2022

Uwagi do 11.05.2022 r.

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej (UD230) wraz z uzasadnieniem i OSR.

KRIR-MR-1215-2021

opinia KRIR do ustawy o umowach elektronicznych

OSR_PR USTAWY_UMOWY ELEKTORNICZNE_

PR USTAWY_UMOWY ELEKTRONICZNE_

20220420 TABELA UWAG konsultacje i opiniowanie – 19.04.2022

TABELA UWAG uzgodnienia – 19.04.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1_TABELA UWAG UZASADNIENIE_PR USTAWY_UMOWY ELEKTORNICZNE_

Uwagi do 29.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

70-2022 rozporzad

Uwagi do 29.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków, szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego oraz wzoru upoważnienia zachowującego odmianę.

72-2022 projekt rozp MRiRW dot oceny materiału siewnego

„*wprowadzenia zasad stosowania techniki cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS), która została przyjęta na całym świecie jako technika hodowlana do produkcji mieszańców odmian materiału siewnego zbóż. Odpowiednie przepisy dotyczące techniki produkcji CMS obowiązują już w przypadku jęczmienia, a przepisy projektowanego rozporządzenia wprowadzają przepisy dla odmian pszenic wytwarzanych z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) zgodnie z przepisami dyrektywy 2021/971.

*wprowadzenia możliwości uprawy plantacji nasiennej z roślina podporową.”

 

Uwagi do 27.04.2022 r.

1)    Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin 

projekt rozporządzenia – dokumentowanie IP

2)    Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin.

projekt rozporządzenia kwalifikacje osób prowadzących czynności kontrolne do uzgodnień 2

Uwagi do 26.04.2022 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

rozporządzenie naftowe_punkt 30 mikroinstalacje

Uwagi do 29.04.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw,

67-2022 projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa

Uwagi do 22.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

rozporządznie ARiMR – niekorzystne zjawiska 2021 r. + ryby – 11.04. ost.

 

Pilne! uwagi do 20.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przy nowelizacji rozporządzenia, które opiniowaliśmy w grudniu 2021 r. (projekt 153/2021), projektodawcy popełnili omyłkę i wpisali w tabeli „Wysokość stawek pomocy” w pozycji C Zalesianie na gruntach erozyjnych dla gatunków iglastych kwotę 11 910 zł/ha. Teraz korygują stawkę do właściwej kwoty 8 354 zł/ha.

66-2022 Projekt rozp. zm. rozp. zalesieniowe PROW 2014-2020 – dostosowanie do PROW

Uwagi do 27.04.2022  r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358703

Uwagi do 22.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt rozp. zm. rozp. zalesieniowe PROW 2014-2020 – dostosowanie do PROW

Uwagi do 22.04.2022 r.- do godz. 10.00

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Link do projektu : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358701

Uwagi do 19.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

rozp_zm_Minimalna ilość 6.04.2022_

uzgodnienia publiczne(1)

Uwagi do 08.04.2022 r.- do godz. 8.00

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

61/2022 – rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego;

62/2022 – projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

rozporządzenie ws. szczegółowych warunków

rozporządzenie_obszary EFA

W uzasadnieniu czytamy, że proponowane zmiany mają na celu wdrożenie do prawa krajowego decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23 marca 2022 r., umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia (elementu płatności bezpośrednich). Decyzja umożliwia wykorzystanie ugorów do produkcji żywności i pasz, tj. umożliwia w 2022 r. – z uwagi na niekorzystną sytuację – prowadzenie produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenienia.

 

Uwagi do 07.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

5.1. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA 2022.03.30 do konsultacji uzgodnień i opiniowania

 

Uwagi do 04.04.2022 r.

Projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów.

52-2022 poselski proj ustawy o dopłatach do nawozów

Uwagi do 07.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

OSR ROZPORZĄDZENIA WS. WPŁAT

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. WPŁAT

UZASADNIENIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WS. WPŁAT

Uwagi do 24.03.2022 r.

Analiza wyników stężeń azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych w roku 2020 – w odniesieniu do okresu 2016 – 2019 dotyczącą wód powierzchniowych

PI.2_analiza_wyników_powierzchn

PI.2 Tabela uwag

Załącznik_1_wyniki_stężeń

Załącznik_2_analiza_presji

Załącznik_3_wyniki eutrofizacja

Uwagi do 28.03.2022

Projekt dokumentu pn.: Krajowy Program Reform 2022/2023,

KPR_2022_proj_marzec_14_oficjalne_konsultacje

Uwagi do 21.03.2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

49-2022 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o podatku od towarów …

49-2022 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o podatku od towarów …

Uwagi do 25.03.2022 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych.

https://legislacja.gov.pl/docs//509/12357550/12860714/12860715/dokument546612.pdf

Uwagi do 2.03.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

45-2022 proj rozp MRiRW w spr dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją

Uwagi do 09.03.2022

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

203202~

1 203202~

2 203202~3

203202~4

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

projekt ROZP MRiRW współczynniki_2022

Uwagi do 1 marca 2022 r.

Projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

31-2022 proj ustawy o ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych …

31-2022 proj ustawy o ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych …OSR

31-2022 proj ustawy o ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych Uzasadnienie

Uwagi do 28 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

39-2022 rozp MRiRW zmiana rozp. metodyki pobierania materiału siewnego

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

40-2022 zmiana rozp. MRiRW w spr oceny tożsamości materiału siewnego

Uwagi do 23 lutego 2022 r.

Metodyka przeglądu i aktualizacji Programu działań

456_Pismo do Instytutów i KRiR w sp.Metodyki przeglądu Programu azotanowego

456_zał.1_20220209_PI.1. Metodyka przeglądu i aktualizacji Programu działań_v 1.3(1)

456_zał.2_Tabela uwag

Uwagi do 23 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356555

Uwagi do 23 lutego 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

Projekt ustawy o paszach 31.01.2022 r (1)

Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o paszach – 02.02.2022 r. do uzgodnień (1)

OSR-y do proj ustawy o paszach.02.02.2022 r (1)

Uwagi do 18 lutego 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

29-2022 proj ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników OSR z 9-02-22

29-2022 proj ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 7-02-22

Uwagi do 16 lutego 2022 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

30-2022 rozp MF podatek akcyzowy

30-2022 rozp MF podatek akcyzowy uzasad

30-2022 rozp MF podatek akcyzowy

Uwagi do 9 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355905

Uwagi do 8 lutego 2022 r.

Projekt ustawy zmieniający ustawę – Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawy

23_22 Prawo łowieckie – projekt zm. ustawy

Uwagi do 11 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Projekt rozporządzenia MRiRW dot. laboratoriów urzędowych do uzgodnień

Uwagi do 04 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ROZP_MRiRW_zm. 6.4_okres przejściowy_do uzg. zewn._21.01.2022

Uwagi do 31 stycznia 2022 r.

Projekty rozporządzeń wydawanych w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich:

 

Uwagi do 07 lutego 2022 r. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań.

12-2022 ROZP_MRiRW_zm_opłaty_ ŚOR

Uwagi do 06 lutego 2022 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

11-2022 projekt rozporządzenia w spr zakzu stosowania odmian kukurydzy MON810

 

Uwagi do 17 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010.

1_PL_ACT_part1_v2

1_PL_annexe_proposition_part1_v2

Uwagi do 27 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

3-22 proj rozp MRiRW w spr szczegółowych warunków i trybu przyzn płatności bezpośrednich

Uwagi do 11.01.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego PROW na lata 2014-2020

4_22 Zarządzanie ryzykiem

Uwagi do 17.01.2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354957

Uwagi do 15 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt_NOWELIZACJA DRŚK I na 2022_23 12 2021_zewnętrzne

Uwagi do 11 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów.

13.12.21 śwadectwo 13.12.2021

proj.do uzgodn.społ.

Uwagi do 29 grudnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus wraz z pismem przewodnim.

Rozporządzenie KE można opiniować na stronie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13314-Plant-healthmeasures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Clavibacter-sepedonicus_pl

Uwagi do 27 grudnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Link do projektu:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354602

Uwagi do 3 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354552

Uwagi do 21 grudnia 2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354352

Uwagi do 15 grudnia 2021 r. Projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353701

Uwagi do 20 grudnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202

Link do projektu:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354001/katalog/12834045#12834045

Uwagi do 10 grudnia 2021 r.  do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z prośbą o uwagi do 10 grudnia

link do projektu https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1738A360884CBD85C125879C0059D5CB)

Uwagi do 22.11.2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353102

Uwagi do 02.11.2021 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

 do uzgodnień i konsultacji społ. projekt rozp. RM w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia w 2022 z uzasadnieniem i OSR(5)

Uwagi do 02.11.2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich, z prośbą o uwagi do 2 listopada 2021 r.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352352

Uwagi do 22.0-9.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

111-2021 rozp MFin w spr dochodu z działów specjalnych

Uwagi do 03.09.2021 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2021 r. – Projekt

Uwagi do 10.09.2021 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania – Projekt

Uwagi do 01.09.2021 r. 

Uwagi do 28.09.2021 r. rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego:  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

 

Uwagi do 17.08.2021 r.  projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO.

104-2021 rozp MKiS gmo osr

104-2021 rozp MKiS gmo tabela zgodności

104-2021 rozp MKiS gmo

uzasadnienie 104-2021 rozp MKiS gmo

 

Uwagi do 18.08.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

21 08 05 proj rozp PROW 4.2 przetwórstwo

Uwagi do 16.08.2021 r. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

2021-08 parafowany projekt nowelizacji rozporządzenia komercyjnego – zew… 2021-08 pismo konsultacje społeczne proj rozp komercyjnego podpisane

Uwagi do 20.08.2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

9-020-610-2021

Uwagi do 19.08.2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

Przesyłam link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349902/katalog/12808894#12808894

Uwagi do 18.0.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozporządzenia NOWELIZACJA DRŚK III na 2021_na zewnętrzne

Uwagi do 16.08.2021 r.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

99_21 poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Uwagi do 16.08.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349556

Uwagi do 15.07.2021 r.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

9-020-562-2021

Uwagi do 29.06.2021 r. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

70_2021 ustawa odorowa – minimalne odległości ocena skutków

70_2021 ustawa odorowa – minimalne odległości uzasadnienie

70_2021 ustawa odorowa – minimalne odległości

Uwagi do 24.06.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347905/katalog/12794838#12794838

Uwagi do 18 czerwca 2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych oraz niektórych innych ustaw.

67_2021 proj ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Uwagi do 21.06.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

60-2021 ustawa o rolnictwie ekologicznym

Uwagi do 09.06.2021 r. Rządowy projekt ustawy o gatunkach obcych

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1187

Uwagi do 28. 05.2021 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1162

Uwagi do 02.06.2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk 1098) oraz autopoprawka do niego (1098-A).

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=9C054820B67BDC93C12586B7003B22A8

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=DADAD2EFF17EA9AEC12586DA00401127

Uwagi do 31.05.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i innych ustaw, który obecnie jest procedowany w KRUS.

53_2021 projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 26-04-2021

Uwagi do 02.06.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346652

Uwagi do 26 maja 2021 r. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

49/2021 w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej,

50/2021 uchylającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.

49_2021 rozporządzenie – kontrola drewnianych materiałów opakowaniowych 30 04 2021-2 50_

2021 rozporządzenie uchylające – kontrola drewnianych materiałów opakowaniowych 30 04 2021-1

Uwagi do 13 maja 2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346601

Uwagi do 17 maja 2021 r. 

Projekty rozporządzeń MRiRW dotyczące materiału siewnego roślin uprawnych:

45/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

45_2021 proj rozp MRiRW w spr składania wniosków o ocenę polową mat siewnego

46/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

46_2021 proj rozp MRiRW w spr sposobu prowadzenia dokumentacji dot materiału siewnego

Uwagi do 10 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

proj. rozp. RM_zadania ARiMR – pszczoły + NZA + spółdzielnie 6.05.2021-1

Uwagi do 7 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ROZP_MRiRW_ zm_ pomoc finansowa roln. ekol. PUBLICZNE + MiĘDZYRESORTOWE

Uwagi do 11 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

38_2021 proj rozp MRiRW w spr stawek opłat za czynności kontrolne IJHARS

Uwagi do 14 maja 2021 r.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz ustawy o wyrobie i przetwarzaniu alkoholu etylowego i wyrobie wyrobów tytoniowych z prośbą o uwagi do 14 maja 2021 r.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346009

Uwagi do 07 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich z prośbą o uwagi do 7 maja 2021 r.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345805)

Uwagi do 26 kwietnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

29_2021 proj rozp MRiRW w spr pobierania próbek śor do badań laboratoryjnych

Uwagi do 27 kwietnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

30_2021 proj rozp Rady Ministrów zmieniający pomoc na zalesianie PROW

Uwagi do 22 marca 2021 r. Poselski projekt ustawy o ograniczeniu wprowadzania do środowiska tworzyw sztucznych innych niż biodegradowalne i kompostowalne (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jacek Protasiewicz)

9-020-427-2021

Uwagi do 5 marca 2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Uwagi do 22.02.2021 r.  Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wraz z uzasadnieniem i OSR

projekt ustawy – przewaga kontraktowa z uzasadnieniem

formularz zgłaszania uwag

OSR

Uwagi do 28.01.2021 roku – Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551

Uwagi do 18.01.2021 roku – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uwagi do 20.01.2021 r. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020.

158_2020 rozp MRiRW rolnośrodowiskowoklimatyczne

Uwagi do 15.01.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt dostępny jest w RCL pod poniższym adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12341858/12753270/12753271/dokument482781.pdf

Uwagi do 4.01.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

152_2020 4. ROZP_MRiRW_ zm_ pomoc finansowa roln. ekol. PROW 2014-2020_P…

Uwagi do 14.12.2020 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Link  do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5C2FBF57362DB76EC1258634004B7C8D

Uwagi do 21.12.2020  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego z prośbą o uwagi do 21 grudnia 2020 r.

 Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341000

 

Uwagi do 08.12.2020 r. Senacki druk nr 222 w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Senacki Druk

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenia takie są obowiązkowe dla osób stosujących środki ochrony roślin, zajmujących się obrotem tymi preparatami, a także dla doradców świadczących usługi w obszarze ochrony roślin. Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana zasad prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie pandemii COVID-19.

Projekt ww. rozporządzenia jest dostępny pod adresem:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340553

Uwagi do 10.12.2020 r. Projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw .

 Link do projektu : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340755

Uwagi do 09.12.2020 Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

OSR proj. rozp. zm. rozp. ws. kos

Proj. rozp. zm. rozp. ws. kos

Uzasadnienie proj. rozp. zm. rozp. ws. kos

Uwagi do 30.11.2020 r. Poselskiego projekt  ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=736

Uwagi do 08.12.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

142_2020 projekt rozp MRiRW w spr szkoleń wz środków ochrony roślin (1)

Uwagi do 01.12.2020 r. Projekt Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021 – 2027.

Projekt porzadku nr 15- 19.11. 2020

Uwagi do 30.11.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu.

138_2020 rozporz MRiRW w spr wytwarzania mat siewnego w ramach eksperymentu (1)

Uwagi do 23.11.2020 r.  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

 link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340008

Uwagi do 17.11.2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach (grupa posłów PSL-Kukiz15).

9-020-313-2020

Uwagi do 23.11.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie wykonawcze.

155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz

155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz uzasadnienie

155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz rozporzadzenie wykonawcze Dobrostan plus
155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz ocena skutkow

Uwagi do 12.11.2020r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

130_2020 rozp_stawki_dopłat de minimis_2020 uzgodnienia międzyresortowe i społeczne-3

Uwagi do 6.11.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, z prośbą o uwagi do 6.11.2020 r. Link do projektu  >>>

Uwagi do 6.11.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Link do projektu :https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339706/katalog/12732131#12732131 .

Uwagi do 09 października 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  wraz z uzasadnieniem i OSR.

16-04-04_KW_141106_SPS.2_plik4

Uwagi do 09 października 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ROZP_MRiRW_ Współpraca z podpisem DP

Uwagi do 10 września 2020 r. Projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zm. rozp. 6.4 Rozwój usług rolniczych_po konsultacjach wewnętrznych w MRiRW oraz ARiMR_ po uzg. z DP_01.09.2020

Uwagi do 31 sierpnia 2020 r. projekty rozporządzeń  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:

Uwagi do 2 września 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 84_2020 wsparcie inwestycji poddziałanie 4 2 PROW 2020 projekt

 

Uwagi do 30 sierpnia 2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 

Uwagi do 24 sierpnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa >>>

 

Uwagi do 4 września 2020 r. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Celem proponowanych regulacji jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce w celu łagodzenia negatywnych skutków, jakie niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy.

KW_131032_DGWiZS_plik2; KW_131032_DGWiZS_plik3; KW_131032_DGWiZS_plik5; KW_131032_DGWiZS_plik6

 

Uwagi do 7 sierpnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

78_2020 proj rozp MRiRW uchylającego rozp w spr szczegółowych warunków organizacyjno-tech prowadzenia prac badawczych

Uwagi do 6 sierpnia 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

76_2020 proj ustawy o statystyce spisie rolnym i narodowym spisie powszechnym.xsp

Uwagi do 29 lipca 2020 r. Rządowy projekt tu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 514)

ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Uwagi do 29 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (dla roku szkolnego 2020/2021).

20.07.2020 Projekt rozporządzenia MRiRW program dla szkół w rs. 2020_2021

 

Uwagi do 31.07.2020 r. Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów ( druk nr 495). http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=495

72_2020 projekt ustawa rządowa uznawanie towarów

 

Uwagi do 03.08.2020 r. Informację MRiRW o zamiarze uchylenia rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

70_2020 Rozp uchyl w sprawie kontroli niektorych roślin

oranizacje społeczne – informacja (2)

Uwagi do 17 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozporzadzenia COVID

Uwagi do 15 lipca 2020 r. Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich opracowany w MRiRW

UST zm ust o ubezpieczeniach upraw – do dyskusji

Uwagi do 09 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu przewozowego wraz z uzasadnieniem.

59_2020 rozp MRiRW uchylające rozp w spr wzoru dokumentu przewozowego

 

Uwagi do 16 lipca 2020 r. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60/2020 w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus;

61/2020 w sprawie obowiązku zaopatrywania bulw ziemniaków przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;

62/2020 w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;

63/2020 uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus.

 

pismo – uzgodnienia społeczne

projekt rozporzadzenia Clavibacter

projekt rozporzadzenia miejsca produkcji wolne od CS

projekt rozporzadzenia rozporządzenie uchylające

projekt rozporzadzenia zaświadczenia Clavibacter

MRiRW poinformowało, że wydanie projektowanych rozporządzeń ma charakter czysto techniczny i wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych regulacji do przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin […]. Z tego powodu projektowane regulacje stanowią przeniesienie dotychczasowych rozwiązań ujętych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, implementującym postanowienia dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, zgodnie z rozporządzeniem 2016/2031, zostaną poddane przeglądowi i zastąpione przez nowy akt prawa unijnego do dnia 31 grudnia 2021 r. Do tego czasu w mocy pozostają postanowienia dyrektywy 93/85/EWG.

 

 

Uwagi di 06 lipca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Daria Gosek-Popiołek)

9-020-186-2020

Uwagi do 7 lipca 2020 r.

– 54/2020 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

54_2020 proj rozp MRiRW w spr zapobiegania wprowadzaniu organizmów kwarantannowych

– 55/2020 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą wykonywać podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

55_2020 rozp MRiRW w spr roslin którymi mogą zajmować się podmioty profesjonalne

 

Uwagi do 08 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej 56/2020

56_2020 proj rozp MRiRW w spr dopuszczalnychilosci roślin które nie podlegają kontroli fito

Uwagi do 16 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego.

53_2020 Rozporządzenie zm. -w sprawie szcz. wymagań dot. wytwarzania i jakości mat. szkółkarskiego

Uwagi do 18 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

proj. rozp_opłaty za czynności kontrolne PIORiN uzg. międzyresortowe-1

Uwagi do 17 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell

51_2020_ rozp MRiRW w spr zwalczania agrofaga Fusarium circinatum

Uwagi do 15 czerwca 2020  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin

50_20 rozporządzenie stawki opłat śor 25 05 2020 do uzgodnień społecznych i międzyresortowych WO (1)

Uwagi do 28 maja 2020 r.  Projekt  nr 46/2020 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi _w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

rozporządzenie – stawki opłat

Uwagi do 27 maja 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich

47_2020 poselski projekt ustawy o KGW

 

Uwagi do 15 maja 2020 do godz. 13.00 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół,

30.04.2020 Projekt rozporządzenia zm rozp MRiRW ws. PdS w rs. 2019_2020 w zw. z COVID19 

Uwagi do 18 maja 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Projekt rozp. MRiRW zm. rozp. ws. DH uzasadnienie i OSR (1)

 

Rządowego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344

Uwagi do 11 maja 2020 r.  link >>> do „Wniosku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 COM/2020/186 final”

Uwagi do 19 maja 2020 r. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

5.2. projekt rozporządzenia wraz w uwierzytelnieniem

Uwagi do 14 maja 2020 r.  Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i  ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

projekt rozporządzenia

 

Uwagi do 29 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332953

Uwaga! Pilne! Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

Projekt rozporządzenia

Uwagi do 23 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332652/katalog/12679744#12679744

 

Uwagi do 22 kwietnia 2020 r. Poselski projekt ustawy o pomocy na utrzymanie płynności finansowej w rolnictwie (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Sawicki)

Projekt o pomocy na utrzymanie płynności finansowej

 

Poselski projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Władysław Kosiniak-Kamysz),

link do przebiegu procesu legislacyjnego projektu www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=324w

Projekt tarcza

Uwagi do 29 kwietnia 2020 r.  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332503/katalog/12678987#12678987

Uwagi do 09 kwietnia 2020 r.  Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332353/katalog/12677308#12677308

Uwagi do 16 kwietnia 2020  Projekt  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Pr rozp MriRW w spraw norm kultury rolnej dokument443226

Uwagi do 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Pr MriRw dok hand prod poch zwierz-dokument443694

Proj. rozp. MRiRW zm. rozp. ws. DH pr poch zwierz

ZAł do projektu dok hand prod poch zwierz443695

Załączniki do projektu rozp.

 

 

PILNE! Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Projekt ustawy

PILNE! Projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

275 – Projekt

Uwagi do 08 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

077 – Projekt

Uwagi do 07 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty.

zał. 1 do pism 464 i 465 ROZP_MRiRW_opłata za plan nawożenia azotem (1)

zał. 2 do pism 464 i 465 OSR_ROZP_MRiRW_opłata za plan nawożenia azotem…. (1)

WAŻNE ! Uwagi do 19.03.2020 r. do godz. 12.00 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego otrzymany z KRIR.

do konsultacji społecznych

 

Uwagi do 17 marca 2020 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny.Pr. rozp. szkolenia z nasienictwa

 

Uwagi do 23.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Proj Rozp mater szkółkarski winorosle etykiety pakowanie

Uwagi do 20.02.2020 r. projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Rozp projekt

Uwagi do 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).

18_20 wyboistość pomidora

Uwagi do 20.02.2020 r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

16_20 kukurydza MON810 projekt

Uwagi do dnia 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

proj. zm. rozp. Tworzenie grup producentów…-zatwierdzony 31.1.20

Uwagi do 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

14_20 rozp MRiRW w spr wykazu laboratoriów dla PIORIN

 

Uwagi do 09.02.2020 r.projekt rozporządzenia MRiRW zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” obj. PROW na lata 2014-2020

projekt rozporządzenia MRiRW

 

Uwagi do 11 lutego 2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329505/katalog/12658712#12658712 

 

Uwagi do 27.01.2020 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327652/katalog/12643994#12643994

Uwagi do 30.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz niektórych innych ustaw.

5_2020 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu

Uwagi do 2.02.2020 r.Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania.

8_2020 rozp MRiRW uchylające rozp w spr roślin dla których paszporty nie mogą być wydawane

 

Uwagi do 29 stycznia 2020 r. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

dokument433771a

Uwagi do 27 stycznia 2020 r. Projekt   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego PROW na lata 2014-202, .

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12329106/12656067/12656068/dokument434580.pdf

Uwagi do 15 stycznia 2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt, .

Projekt dotyczy wprowadzenia świadczenia dla zwierząt wycofanych ze służby z jednoczesnym poszerzeniem katalogu podmiotów, które korzystają ze zwierząt w celach specjalnych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do celów rozrywkowych

Pr poselski psy i cyrki XII -22-2019

 

Uwagi do 16 stycznia 2020 r. Konsultacje na temat ekoprogramów, które mają zostać przyjęte jako elementy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Konsultacje ekoprogramów

Uwagi do 13 stycznia 2020 roku  Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 2020.https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328600/katalog/12653158#12653158

 

Uwagi do 10 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328355/katalog/12650668#12650668

 

Uwagi do 7 stycznia 2020roku do godz. 08:00 do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” wsparcie na zalesianie

oraz

– w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” zalesianie gruntów rolnych

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do godz. 08:00 do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328352/katalog/12650524#12650524

 

Uwagi do 14 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328600/katalog/12653158#12653158

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie operatu rybackiego wraz z uzasadnieniem i OSR

Operat rybacki – OSR 10.12.2019

Operat rybacki – uzasadnienie 10.12.2019

Operat rybacki – wg SZABLONU 10.12.2019

 

Uwagi do 9 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) 169_2019 proj rozp MRiRW zwalczanie i zapobieganie organizmu Spodoptera frugiperda

 

Uwagi do 12 stycznia 2020 roku do projektów rozporządzeń MRiRW:

– w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich wwóz wykaz punktów kontroli granicznej(1)

oraz

– uchylającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylenie punktów wwozu(1)

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328550/katalog/12652658#12652658

Propozycje do 2 stycznia 2020 r. W związku z pismem Departamentu Promocji i Jakości Żywności MRiRW dotyczącym nazw produktów, środków  spożywczych, które zawierają określenia związane z konkretnym krajem/ miejscem, a które nie są kojarzone przez konsumentów z pochodzeniem tych produktów, ale z cechami jakościowymi, składem lub sposobem produkcji, można podawać propozycje takich produktów lub środków spożywczych, które Krajowa Rada Izb Rolniczych przekaże do Ministerstwa.

Pismo z MRiRW: DPiJŻ MRIRW prosba nazwy krajowe

Uwagi do 22 grudnia 2019 r.  Projekt  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Link do projektu: KW_407425_DRP_plik2

Uwagi do 16 grudnia 2019 r.  Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328054/katalog/12647730#12647730

Uwagi do 12 grudnia 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

dokument430230

dokument430232

dokument430234

dokument430236

 

Uwagi do 16 grudnia 2019 r. Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Projekt rozporządzenia w terminy mat. siewny

Uwagi do 18 grudnia 2018 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

160_2019 projekt rozp rol-środowiskowo-klimatyczne 2014-20

 

Uwagi do 22 listopada 2019 r.

  1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;Pr rozp sposób znak lochdokument425108
  2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych;
  3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch;

Pr rozp sposób znak lochdokument425108

Pr rozp zakres danych w IRZokument424995

 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

154_2019 rozp w spr mandatów

 

Uwagi do 20 listopada r. – projekty  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Pr rozp rol ekolog dokument425742
  1. w sprawie odstępstwa od wymagań specjalnych dla drewna pozyskanego z roślin rodzaju Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki.- Pr rozp drewno z USA i KANADYdokument425394

 

Uwagi do 7.11.2019 r.Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PROJEKT ROZP_MRiRW zmieniające rozporzadzenie w sprawie wysokości limitów 31.10.2019

 

 

Uwagi do dnia 30.11.2019 r do godz. 11:00 do Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

142_2019 rozp Rady Ministrów w spr wysokości dopłat do składek za ubezpieczenia upraw i zwierząt-2

Uwagi do dnia 07.11.2019 roku do Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636407#12636407

Uwagi do 04 listopada 2019 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.

Projekt rozporządzenia

OSR

Uwagi do 23 października: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych :

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325300/katalog/12629964#12629964

Uwagi do dnia 21 października 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pr rozp srodki grypa ptasia HPAI 2019-20 projekt HPAI

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

Uwag i opinie do biura W-MIR do dnia 11 października 2019 roku.

Poniżej link do projektu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325551

 

Uwagi do 11.10.2019 r. -Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z uzasadnieniem i OSR

projekt ustawy_2019.10.01

uzasadnienie 2019.10.01

OSR_ zm. 2019.10.01

Uwagi do 02.10.2019 r. do godz. 9.00 – rozporządzenia w sprawie stawek płatności bezpośrednich

Rozp_stawka JPO

Rozp_stawka pl dodatkowej

Rozp_stawka pl mlody rolnik

Rozp_stawka pl za zazielenienie

Rozp_stawki pl do pow upraw

Rozp_stawki pl do tytoniu Rozp_stawki pl do zwierzat

PILNY – Uwagi do dnia 18.09.2019 r.Projekt do opiniowania rozporządzenie w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu: 121_2019 płatności bezpośrednie i do tytoniu

PILNY –Uwagi do dnia 18.09.2019 r. Projekt do opiniowania rozporządzenie w spr. obszarów proekologicznych:122_2019 obszary proekologiczne

Uwagi do dnia 18.09.2019 r. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Projekt rozporządzenia MRiRW

Uwagi do 19.09.2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12324750/12627258/12627259/dokument417182.pdf

 

11-2022 projekt rozporządzenia w spr zakzu stosowania odmian kukurydzy MON810Uwagi do projektów aktów prawnych proszę zgłaszać drogą elektroniczną na adres: wmirol@wmirol.org.pl, lub listownie na adres siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, najpóźniej dwa dni robocze przed upływem wskazanego terminu konsultacji.