Projekty aktów prawnych

 

Lista projektów aktów prawnych, które wpłynęły do Biura W-MIR do konsultacji 

Uwagi do 24.06.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Proj. Sachajko

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza do katalogu pojęcia: produkt lokalny i produkt rolno-spożywczy. Ponadto, projekt dodaje kryterium wyboru oferty wprowadzające wymóg uwzględniania w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów rolno-spożywczych w celu przygotowywania posiłków lub dostawa gotowych produktów żywnościowych, co najmniej 51% produktów lokalnych w ofercie. Proponowana zmiana określa również wagę tego kryterium, która nie może być niższa niż 20% (co nie wyklucza z postępowania produktów spożywczych nie będących produktami lokalnymi).

Celem zmiany jest wspieranie lokalnych producentów rolnych, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów lokalnych społeczności. Kolejnym efektem zmiany będzie ograniczenie transportu długodystansowego i redukcja śladu węglowego związana z dostawą żywności. Ponadto, kryterium lokalności może przyczynić się do podnoszenia standardów żywności, co może być korzystne zarówno dla konsumentów, jak i lokalnych przedsiębiorców.

Uwagi do 20.06.2024 r.

W załączeniu  pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa opinii i zgłoszenie ewentualnych.

projekt ARiMR 18.06. ost._

rozdzielnik konsultacje.

uzasadnienie ARiMR – 17.06.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu:

– wydłużenie do 31.12.2024 terminu udzielania kredytów płynnościowych dla producentów rolnych,

– umożliwienie udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich w wysokości 5 tys. zł i jednoczesne zobowiązanie koła do realizacji tylko jednego wydarzenia integrującego społeczność lokalną zamiast dwóch, zniesienie ograniczenia pomocy do k

 

Uwagi do 19.06.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

83-240 ROZP_MRiRW_ zm_ płatn_ekol_PS_SPOŁECZNE+MIĘDZYRESORTOWE

Streszczenie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261), zwanej dalej „ustawą o Planie Strategicznym”.

– Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia jest zapewnienie możliwości przyznania rolnikom płatności ekologicznych za 2024 r. w przypadkach, gdy w tym roku wykorzystają części obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym na potrzeby wypełnienia normy GAEC 8, wymienionej w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115.

– Z założenia proponowana zmiana jest korzystna dla rolników, ponieważ pomimo tego, że zmienione zostanie brzmienie normy GAEC 8, rolnicy będą mieli możliwość ubiegania się o płatności ekologiczne, jeżeli zaplanowali, że w 2024 r. będą spełniali tę normę na gruntach objętych zobowiązaniem ekologicznym. Proponowana zmiana dotyczyć będzie już złożonych wniosków o przyznanie płatności ekologicznych, jak również tych wniosków, które nie zostały jeszcze złożone.

– Ponadto proponuje się wprowadzenie uproszczeń dla rolników, którzy ubiegają się o płatności ekologiczne do powierzchni upraw paszowych na gruntach ornych lub do trwałych użytków zielonych (TUZ) i zamierzają:

a) spełnić warunek przyznania tych płatności, tj. posiadanie zwierząt, z: (i) małżonkiem

rolnika ubiegającego się o płatności ekologiczne lub (ii) innym rolnikiem ubiegającym się

o płatności ekologiczne lub (iii) małżonkiem tego innego rolnika;

b) wykorzystać do przyznania płatności do takich gruntów zwierzęta będące w posiadaniu:

(i) małżonka rolnika ubiegającego się o płatności ekologiczne lub (ii) innego rolnika

ubiegającego się o płatności ekologiczne lub (iii) małżonka tego innego rolnika.

Na potrzeby przyznania płatności ekologicznych proponowany przepis daje możliwość stworzenia tzw. „grupy rolników”, którego założycielem jest rolnik ubiegający się o płatności ekologiczne do powierzchni upraw paszowych na gruntach ornych lub do powierzchni TUZ, który nie posiada własnych zwierząt lub posiada zwierzęta w niewystarczającej liczbie, aby otrzymać płatności ekologiczne do całej wnioskowanej powierzchni takich upraw.

Proponuje się przyjęcie rozwiązania polegającego na umożliwieniu składania w kampanii 2024 r. oświadczeń zawierających zgody rolników tworzących grupę lecz bez wskazywania numerów identyfikacyjnych zwierząt (dla gatunków oznakowanych numerami indywidualnymi) lub liczby zwierząt (dla gatunków oznakowanych grupowo). Na potrzeby przyznania płatności ekologicznych uwzględniane są zwierzęta posiadane przez rolników tworzących grupę w okresie od 15 marca w roku złożenia wniosku o te płatności do 14 marca roku następnego.

– Proponuje się również wprowadzenie rozwiązań, które zabezpieczą rolników realizujących zobowiązania ekologiczne przed negatywnymi konsekwencjami błędnej deklaracji uprawy we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych. Dotyczy to przede wszystkim przypadków deklarowania na trwałych użytkach zielonych uprawy traw w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny jako uprawy rocznej lub traw w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny jako uprawy wieloletniej w ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze lub Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi oraz uprawy łąki przemiennej, mieszanki jednorocznej traw, mieszanki jednorocznej traw z bobowatymi drobnonasiennymi, mieszanki wieloletniej traw, mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi lub pastwiska przemiennego w ramach Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych lub Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi.

Z założenia proponowane rozwiązanie jest korzystne dla rolników, ponieważ błędna deklaracja uprawy przez rolnika zabezpieczy go przed ewentualną odmową płatności i karami za przedeklarowanie.

– W rozporządzeniu ekologicznym niezbędne jest również wprowadzenie zmian o charakterze techniczno-dostosowawczym wynikających z konieczności:

– ujednolicenia terminów dotyczących sporządzania planów działalności ekologicznych i przekazywania wybranych kopi stron tych planów do ARiMR.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2025 r.

Uwagi do 18.06.2024 r.

2 projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, kwalifikującego się hektara oraz utrzymywania użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy,

Uwagi na adres elblag@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl,

Proj_rozp_MRiRW_zm_szczegółowe warunki_po uzg.wewn

Proj_rozp_MRiRW_zmiana_działalnośc rolnicza_po uzg.wewn

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy.

W § 2 projektu rozporządzenia proponuje się dodanie przepisów przejściowych, które będą miały zastosowanie do spraw wszczętych przed dniem 15 marca 2024 r. oraz do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) już złożonych w ramach tej kampanii.

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027

W § 2 projektu rozporządzenia proponuje się dodanie przepisów przejściowych, które będą miały zastosowanie do spraw wszczętych przed 15 marca 2024 r. i niezakończonych ostateczną decyzją oraz do wniosków o przyznanie płatności obszarowych już złożonych od 15 marca 2024 r.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że pozostałe przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą wprowadzenia płatności dla małych gospodarstw, o którą będzie można wnioskować dopiero po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, nie ma konieczności wprowadzania przepisów przejściowych w tym zakresie.

Wszystkie te projektowane rozporządzenia wejdąe w życie z dniem następującympo dniu ogłoszenia.

 

Uwagi do 18.06.2024 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary

uwagi na adres elblag@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Proj_rozp_MRiRW_zmiana_kwalifikujący się ha_po uzg.wewn

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary.

W § 1 w ust. 1 w pkt 2 proponuje się doprecyzować, że za kwalifikujące się obszary, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, uznaje się tylko te grunty objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji określonych w literze a i b, które są jednocześnie użytkami rolnymi.

Zmiany w § 1 w ust. 1 w pkt 3 wynika natomiast ze zmiany przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1468 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, zmian w planach strategicznych WPR, przeglądu planów strategicznych WPR oraz zwolnień z kontroli i kar,  czyli wymóg w ramach normy GAEC8 wymienionej w załączniku III do ww. rozporządzenia 2021/2115 dotyczący obowiązku przeznaczania części gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane. W związku z tym nastąpiła konieczność zmiany definicji kwalifikującego się hektara
poprzez uchylenie w § 1 w ust. 1 w pkt 3 lit. b.

Uwagi do 13.06.2024 r.

Poselski projekt ustawy o specjalnych strefach rolniczych.

projetk ustawy Sachajko

Streszczenie projektu ustawy o specjalnych strefach rolniczych:

Specjalna strefa rolnicza (skrót ssr) ma powstawać w drodze rozporządzenia ministra ds. rolnictwa na wniosek minimum 5 rolników oraz KOWR. Rolnicy i KOWR muszą zawszeć porozumienie, w którym określą planowanych przedsięwzięć.Do strefy wchodzić mają grunty rolników i KOWR. Strefą zarządza KOWR. Zgodnie z ustawą celem powstania ssr ma być:

1) przyspieszenie procedur na budowanie obiektów rolnych

2) zwiększenie konkurencyjności polskiej produkcji

3) rozwój eksportu

4) zwiększenie możliwości przetwarzania polskich produktów

5) tworzenie nowych miejsc pracy

W rozumieniu ustawy rolnik to nie rolnik indywidualny, a szeroki zakres podmiotów (wymienione są w art. 11 projektu). Nie ma określonego sposobu funkcjonowania takich stref, jest mowa o regulaminie strefy. Art 12 projektu mówi o możliwych działaniach podejmowanych w strefie –  inwestycje w zakresie produkcji artykułów rolno-spożywczych, ich składowania ub konfekcjonowania.

Uwagi do 17.06.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dodaje art. 15e  wprowadzający w oznakowaniu środków spożywczych, które zawierają nową żywność z owadów, znak graficzny umiejscowiony w pobliżu wykazu składników. Proponuje się, aby wzór znaku graficznego zawierał symboliczny rysunek przykładowego owada wraz z informacją słowną wskazującą na obecność w środku spożywczym owadów jadalnych będących nową żywnością (wzór w załączniku).

Projekt uwzględnia okres przejściowy, który umożliwia podmiotom możliwie najmniej uciążliwe dostosowanie się do proponowanych zmian. Środki spożywcze oznakowane niezgodnie proponowaną zmianą mogą być wprowadzane do obrotu przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów oraz pozostawać w obrocie przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów.

Przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwaniom konsumenckim, jak i samorządu rolniczego.

Celem nowelizacji jest zapewnienie konsumentom informacji na temat obecności w środkach spożywczych nowej żywności z owadów poprzez możliwość szybkiej identyfikacji graficznej. Dzięki znakowi graficznemu produkty tego typu będą wyraźnie rozpoznawalne przez konsumentów.

Nowelizacja wprowadzana jest na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych. Samorząd rolniczy wniósł o wprowadzenie dodatkowego oznakowania ww. żywności na takiej zasadzie, jak znakuje się substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.

Uwagi do dnia 12 czerwca 2024 r.

na olecko@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizacje operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy

pr. rozporządzenie MRiRW P2(1)

Streszczenie:

Projektowane rozporządzenie jest realizacją  upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 3 ustawy z dn. 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027. Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości tej pomocy na realizację działań przewidzianych w Priorytecie 2 Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Priorytet 2 dotyczy wspierania zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury i tym samym przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej.

W projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmiany polegające na uszczegółowieniu, doprecyzowaniu i uzupełnieniu zasad przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2 tak, aby nie budziły one wątpliwości wśród instytucji pośredniczącej, tj. ARiMR, przy udzielaniu pomocy oraz wnioskodawców tej pomocy – beneficjentów.

Główne zmiany:

– Podmioty w sektorze chowu lub hodowli ryb mogą również uzyskać nr weterynaryjny. Tym samym żaden podmiot nie będzie wykluczony z możliwości przyznania pomocy.

– Wykluczenie możliwości udzielania pomocy podmiotowi prowadzącemu wyłącznie łowiska typu „wpuść i złów”. Podmiot taki prowadzi działalność polegającą na utrzymywaniu stawów lub innych urządzeń wyłączenie dla celów wędkarstwa rekreacyjnego, tym samym nie przyczynia się do produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów rybnych.

– wskazano, że warunkiem przyznania pomocy dla uznanej organizacji producentów, uznanemu związkowi organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej w ramach działania Świadomy konsument, będzie wymaganie spełnienia określonych kryteriów. Wysokość tej pomocy będzie wynosiła 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 000 zł na jedną operację.

– dodano wyjaśnienie do pojęcia „obiekty wylęgarniczo-podchowowe”.

– wprowadzono zmianę dotyczącą Działania Kapitał ludzki w ramach grupy operacji szkolenia i konferencje dotyczące organizacji cyklicznych szkoleń lub konferencji o zasięgu co najmniej  ogólnokrajowym oraz organizacji szkoleń lub konferencji innych niż cykliczne. Dodano również inne dokumenty niezbędne do weryfikacji i oceny kryteriów wyboru operacji.

Uwagi do 12.06.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt zmiany rozporządzenia MRiRW MŚP w ramach cz. 1 inwestycji A1.4.1 KPO(3)

 

Głównym celem zmiany rozporządzenia jest wydłużenie maksymalnego czasu realizacji przedsięwzięć przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z obecnie obowiązujących 18 miesięcy na 24 miesiące.

Ograniczy to potencjalne ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Ryzyko to ma związek przede wszystkim z problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców, jako ostatecznych odbiorców wsparcia, dotyczącymi zbyt krótkiego czasu przewidzianego obecnie na realizację  projektów inwestycyjnych objętych wsparciem.

Przyczyniają się do tego kwestie związane w szczególności z terminami, dotyczącymi realizacji zamówień w zakresie dostaw maszyn i urządzeń, dostępnością ekip budowlanych, a także wydłużających się procedur uzyskania pozwoleń i zezwoleń, w tym pozwoleń budowlanych czy pozwoleń na użytkowanie. Ponadto należy wskazać, iż bez zakończenia realizacji omawianych przedsięwzięć nie zostaną osiągnięte wskaźniki realizacji inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), co w konsekwencji może spowodować brak zwrotu środków pomocowych przez Komisję Europejską.

 

Uwagi do 07.06.2024

Projekt zmian do Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw.

23.05.2024 Projekt zmian Wytycznych szczegół. dla interwencji w sekt. owoców i warzyw wer. rej.zm. 23.05.2024

Projekt zmian Wytycznych szczegół. dla interwencji w sekt. owoców i warzyw wersja czysta 1

Pismo MRiRW kierujące projekt zmian do wytycznych do opiniowania-3

Uwagi do 03.06.2024 r. do godz.9.00

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy.

Tabela uwag

Załącznik bez tytułu 00060

Załącznik bez tytułu 00063

Załącznik bez tytułu 00066

Opis:

 

Projektowana ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy zakłada usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć, jak również wprowadzenie pełnej elektronizacji postępowań. Omawiana ustawa jest częścią kamienia milowego nr A51G dla reformy A4.1 (Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy) przewidzianej w Krajowym planie odbudowy i zwiększania odporności (KPO). Według KPO ustawa o zatrudnianiu obywateli państw trzecich ma zmniejszać bariery administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców. Przewidziano m.in. zwiększenie roli publicznych służb zatrudnienia w procesie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz wprowadzenie pełnej cyfryzacji procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Zwiększenie roli Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) w procesie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wynika z szeregu rozwiązań przewidzianych projektowaną ustawą, w szczególności w zakresie oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca.

– Ponadto, projekt ustawy zakłada pozostawienie przepisów dotyczących oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca, gdzie powiatowe urzędy pracy przejmują znaczną część zadań właściwych organów administracji rządowej (tj. wojewodów) w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na okres do 24 miesięcy.

– Kolejnym rozwiązaniem, które znacząco zwiększy rolę PSZ w procesie wydawania zezwoleń na pracę jest możliwość określenia przez starostę listy zawodów i rodzajów pracy w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym podjąć pracę na terenie danego powiatu.

– W projektowanych przepisach zakłada się, że Wojewódzkie Urzędy Pracy będą miały obowiązek dokonywania raz na 6 miesięcy analiz dotyczących oferowanych wynagrodzeń na lokalnych rynkach pracy i przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz powiatowym urzędom pracy.

– Ostatnim elementem, który składa się na realizację celu zwiększenia roli PSZ jest utworzenie w powiatowych urzędach pracy, punktów dla cudzoziemców (pomoc prawna, administracyjna).

– W projekcie przewidziano, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., przewidziano przepisy przejściowe pozwalające na dostosowanie sytemu teleinformatycznego do nowych przepisów w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Podsumowując, zakłada się, że wprowadzenie przepisów zawartych w projekcie ustawy może korzystnie wpłynąć na uzupełnienie „niedoborów” na rynku pracy, które stanowią jedną z najważniejszych barier rozwoju firm. Omawiane zmiany mogą korzystnie wpłynąć na branże tj. budownictwo, część usług, zbiór owoców, agencje pracy tymczasowej. Proponowane rozwiązania mają na celu uproszczenie rekrutacji rolnikom i przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników do prac sezonowych.

 

Uwagi do 4 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

na adres: szczytno@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z prośbą o zgłaszanie ewentualnych

Streszczenie:

Zmiana rozporządzenia  z dnia 19 października 2015 r. polegała na wydłużeniu o trzy miesiące terminu, do którego mogą być składane wnioski o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji dla poddziałania LEADER – 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, zwanego „poddziałaniem 19.3” w ramach działania LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).

Obecna zmiana dotyczy innego poddziałania LEADER –  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania LEADER objętego PROW 2014–2020.

Dzięki zmianie rozporządzenia LGD, będące zarówno beneficjentami pomocy w ramach poddziałania 19.3, jaki i 19.2 (operacje własne i projekty grantowe) będą miały równe szanse na realizację operacji. W przypadku poddziałania 19.3 jest to o tyle istotne, że operacje w ramach tego poddziałania realizowane są w partnerstwie w ramach współpracy, przez co wymagają dodatkowego nakładu pracy i czasu niezbędnego do ich ukończenia i finalnego rozliczenia.

Zmianę należy uznać za korzystną i sprawiedliwą wobec beneficjentów, gdyż zarówno w zakresie poddziałania 19.3 i 19.2 o których mowa wyżej uznawane będą takie  same, wydłużone okresy finalnego rozliczenia realizowanych projektów i przedsięwzięć dla poszczególnych poddziałań w ramach jednego wspólnego programu LEADER .
Uwagi do 03.06.2024 r.do godz. 09:00.

Pismo MRiRW w sprawie opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ten projekt.

2024.05.15 Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie dla poddziałania 19.4

Pismo MRiRW kierujące projekt rozporządzenia dla poddziałania 19.4 do opiniowania przez KRIR

Projekt ma na celu wydłużenie o 3 miesiące terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową  w działaniach 19.2 i 19.4

OPIS:

Obowiązujące dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1822, z późn. zm.) nie
uwzględnia zmian proponowanych w procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024–2020
(poddziałanie 19.2).

Zmiany te polegają na przesunięciu o 3 miesiące, tj. z 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r., terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową w ramach
poddziałania 19.2. Wysokość pomocy wypłacana w ramach poddziałania 19.4 zależy m.in. od pomocy wypłaconej w ramach podziałania 19.2 co oznacza, że termin na złożenie przez lokalne grupy działania (LGD)
ostatnich wniosków o płatność w ramach podziałania 19.4 musi uwzględniać wcześniejsze złożenie wnioskówo płatność końcową w ramach poddziałania 19.2 i wypłatę pomocy na podstawie tych wniosków.

Proponuje się odpowiednie uwzględnienie w rozporządzeniu dla poddziałania 19.4 zmian zaproponowanych w rozporządzeniu dla poddziałania 19.2 przez zmianę terminu 30 września 2024 r. na złożenie przez LGD
ostatniego wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 na termin 31 grudnia 2024 r. oraz zmianę terminu 31 grudnia 2024 r., według którego ustala się pomoc wypłacaną LGD w ramach poddziałania 19.4, na termin
31 marca 2025 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia dla poddziałania 19.4 wypłata pomocy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność, tj. w przypadku ostatnich wniosków o płatność
złożonych przez LGD 31 grudnia 2024 r. – do końca marca 2025 r. Proponowane zmiany pozwolą na pełniejsze wykorzystanie środków finansowych w ramach PROW 2014–2020.

 

Uwagi do 27.06.2024

na adres mailowy: a.kasinska@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

o ochronie zwierząt Morskie OKo

Streszczenie projektu:

Projektowana nowelizacja zakłada wpisanie w katalogu dotyczącym używania zwierząt do pracy zakazu zarobkowego przewozu osób pojazdami zaprzęgowymi z użyciem siły pociągowej zwierząt, służących do przewozu powyżej 6 pasażerów. Nowelizacja jest za pewne pokłosiem sytuacji mających miejsce na drodze do Morskiego Oka. Proponowany przepis zakłada więc zakaz zarobkowego przewozu wozami konnymi więcej niż 6 pasażerów.

Należy zaznaczyć, że wiele stadnin państwowych, a także  prywatnych stajni oferuje na co dzień przejażdżki bryczkami i wozami konnymi, tzw. tramwajami konnymi, w których jest znacznie więcej miejsc niż dla 6 pasażerów. Moim zdaniem odgórne nakładanie takiego ograniczenia na wszystkie osoby posiadające konie pociągowe i wykorzystujące je do okazjonalnego przewozu grup turystycznych jest nieporozumieniem.

Osobiście jako zootechnik ze specjalizacją z hodowli koni i jeździectwa nie zgadzam się na złe traktowanie zwierząt, doprowadzanie ich do utraty zdrowia czy życia poprzez nadmierną eksploatację, pracę w nieludzkich warunkach czy z nadmiernym obciążeniem. Natomiast uważam, że zabezpieczenie dobrostanu zwierząt można by osiągnąć nie nakładając obligatoryjne ograniczenie ilości pasażerów w wozach konnych, ale poprzez bardziej rozbudowane przepisy, tak aby nie zamykać drogi zarobków na tym rodzaju działalności wszystkim osobom w Polsce, które zarobkowo wożą ludzi wozami konnymi. Np. należałoby wskazać, że jedna para koni, przy maksymalnym obłożeniu wozu konnego typu „tramwaj” tj. przewóz 12-15 osób, może pracować w ciągu doby przez maksymalnie dwie czy trzy godziny, przy czym tempo poruszania się zwierząt nie będzie wpływało negatywnie na ich dobrostan. Lub zaproponować dłuższy czas pracy, ale za to przeplatany odpowiednimi przerwami w wykonywanej przez zwierzęta pracy. Można by także proponować prowadzenie przez osoby trudniące się wynajmem wieloosobowego wozu konnego rejestru przewozów z podaniem daty, godziny i czasu przewozu grupy, ilości osób i zwierząt, które pracowały w danym czasie. Idąc dalej parametry takie jak czas pracy zwierząt, maksymalne obciążenie itp. powinny także zależeć od rasy i typu użytkowego wykorzystywanych zwierząt, a więc także ich wagi, wieku, eksterieru itd. Należy także zaznaczyć, że zdecydowana większość hodowców zachowuje zdrowy rozsądek wyznaczając czas, czy obciążenie pracą swoich zwierząt, zachowując tym samym ich dobrostan. Dlatego wrzucanie wszystkich do jednej grupy osób, którym trzeba ograniczyć prawo do decydowania o tym jakiej wielkości wóz mają ciągnąć ich zwierzęta i traktowanie użytkowników jako „znęcających się nad zwierzętami, bo ich zwierzęta pracują w turystyce” jest moim zdaniem zbyt daleko idącym wnioskiem i nadużyciem.

Należy zauważyć, że nowelizacja przepisów powinna być na tyle dobrze przemyślana, aby dała się wprowadzić w życie, nie ograniczała wykorzystywania zwierząt pociągowych do pracy w normalnych i bezpiecznych dla ich dobrostanu warunkach. Musi być także prosta do wyegzekwowania i kontrolowania przez odpowiednie służby.

Nad szczegółami dotyczącymi wytycznych jakie miałby obowiązywać osoby utrzymujące i hodujące konie pociągowe oraz wykorzystujące zwierzęta do przewozu osób powinno pochylić się znacznie większe grono osób, o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu niż wnioskodawcy projektu. Powinien to być zespół osób (zootechników, hodowców, weterynarzy itp.) mających wiedzę na temat kwestii związanych z wykorzystaniem zwierząt do pracy pociągowej i nie podchodzących do sprawy jedynie emocjonalnie, a bardzo rzeczowo i naukowo.

Proponuję zatem negatywną opinię do projektu z komentarzem, że dobrostan zwierząt wykorzystywanych do pracy w zaprzęgach powinien być przestrzegany, jednak wymaga głębszej analizy i uszczegółowienia wytycznych jakie powinny obowiązywać w tego rodzaju działalności.

Uwagi do 27.05.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

ROZP. MRiRW_zm. dobrostan zwierząt_PS WPR 2023_2027_22.05.2024

Streszczenie:
Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027.

Istotne zmiany:

 • W celu ujednolicenia ww. przepisów zaproponowano zmianę przepisu § 2 ust. 1 pkt 10 i zastosowanie sposobu zdefiniowania wieku zwierzęcia jak w § 15, gdzie wyrazy „mające poniżej 18 miesięcy” zastępuje się wyrazami „do ukończenia 18. miesiąca”;
 • Zaproponowano zmianę przepisów w § 3 w ust. 4 i 5, w § 26 w ust 2 oraz w § 28 rozporządzenia dobrostanowego oraz zaproponowano w § 50e przepis epizodyczny, który w przypadku rolników ubiegających się w 2024 r. o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP, wydłuża termin na uzyskanie certyfikatu do dnia 30 września 2024 r. i 31 lipca roku, w którym rolnik złożył ww. wniosek – dla lat następnych;
 • Zaproponowano, aby w przypadku praktyk związanych z wymgami systemu QAFP lub QMP okres realizacji wymogów był powiązany z terminem ważności certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub 5 rozporządzenia dobrostanowego, co zapewnia, że płatność będzie przyznawana wyłącznie w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych zgodnie z warunkami ww. systemów jakości i za okres, w którym zwierzęta te były objęte tymi systemami;
 • Wprowadzono zmiany w § 26 ust. 2, które umożliwią rolnikom otrzymanie płatności do opasów, dla których rolnik zapewnił podwyższone warunki dobrostanu, ale zwierzęta te nie spełniały warunku utrzymywania w gospodarstwie przez co najmniej 120 dni w ramach jednej kampanii, ale warunek ten spełniły w związku z kontynuacją realizacji wariantu Dobrostan opasów w kolejnej kampanii;
 • Zmiana przepisu § 37 ust. 2 ma na celu doprecyzowanie, że w przypadku wariantów Dobrostan loch, Dobrostan tuczników oraz Dobrostan kurcząt brojlerów i Dobrostan indyków wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia przez rolnika planu poprawy dobrostanu zwierząt jest określana w odniesieniu do płatności za realizację praktyk polegających na zwiększeniu powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach. Proponowane rozwiązanie wynika z faktu, że plan poprawy dobrostanu zwierząt odnosi się wyłącznie do realizacji ww. praktyk.
W § 3 rozporządzenia proponuje się, aby to rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Uwagi do 05.06.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

Link  do projektu (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385253) do

Streszczenie:

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym zakłada podwyższenie opłaty ze 100 zł do 150 zł za wydanie paszportu dla zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym.

Mając na względzie wzrost kosztów ponoszonych na prowadzenie rejestru, druk paszportów, ich przekazywanie oraz wydawanie, wydaje się zasadne podwyższenie opłaty w oparciu o czynniki obiektywne, mierzalne i weryfikowalne. W związku z tym przyjęto, że na podstawie danych za okres od listopada 2015 r. do lutego 2024 r., w którym skumulowana inflacja wyniosła 49,22% (według kalkulatora dostępnego na stronie: https://www.podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/kalkulator-inflacji/), wysokość opłaty za wydanie paszportu dla zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym ogółem zostanie zwiększona ze 100 zł do 150 zł.

Wynagrodzenie lekarza weterynarii wzrośnie z 70 zł do 105 zł, a kwota na pokrycie kosztów ponoszonych przez KILW związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne wzrośnie z 30 zł do 45 zł.

Opłata ta nie obejmuje kosztów towarzyszących wydaniu paszportu, tj. oznakowania zwierzęcia poprzez implantację transpondera oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie. Koszty tych zabiegów, zgodnie z informacją przekazaną przez KILW wynoszą od 120 zł do 250 zł.

 

Uwagi do 31.05.2024 r.

na adres mailowy: w.ostrzewski@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach

Link do projektu: (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385207)

Streszczenie projektu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach wydłuża termin z 1 stycznia 2025 roku do 1 stycznia 2030 roku zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Wydłużenie terminu jest odpowiedzią na obecną sytuację paszową w Polsce, gdzie w naszej strefie klimatycznej praktycznie nie ma alternatywnych surowców wysokobiałkowych umożliwiających wyeliminowanie importowanej śruty sojowej z produkcji pasz. Całkowite zastąpienie białka sojowego krajowymi nasionami roślin strączkowych będzie trudne ze względu na graniczne udziały tych pasz w dietach (dopuszczalne ilości), szczególnie w mieszankach paszowych dla młodego drobiu i młodych świń, a także ze względu na nadmierną zawartość węglowodanów strukturalnych (włókna) oraz substancji antyodżywczych (alkaloidy, taniny).

Uwagi do 20.05.2024 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

na adres mailowy: a.kasinska@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Link do projektu (https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=382)

Streszczenie projektu:

Projektowana zmiana ustawy stanowi odpowiedź na długo wyczekiwane przez rolników zmiany.

Pierwsza zmiana to wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw zastępującej realizację przez nie ekoschematów. Warunki uzyskania płatności są podobne do zeszłorocznych. Płatność dedykowana jest dla gospodarstw od 1 do 5 ha. Tutaj projekt wyraźnie zaznacza jednak, że płatność dla małych gospodarstw będzie jednak uruchomiona tylko w przypadku, gdy Komisja Europejska nie zatwierdzi zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w zakresie umożliwiającym przyznanie płatności dla małych gospodarstw. Jeśli nie zatwierdzi to wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Wniosek można składać w 2024 roku do 31 sierpnia, podobnie w tym samym terminie można go wycofać.

Druga zmiana to wprowadzenie w zastępstwie zmiany w ramach warunkowości polegające na usunięciu z jednej z norm (GAEC 8) tj. obowiązku przeznaczenia 4 % powierzchni gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne. Tym samym wprowadza się płatność do gruntów wyłączonych z produkcji będących w posiadaniu rolnika, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów ( z zaznaczeniem, że chodzi o 4 % powierzchni gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne).

Aby zrezygnować z tej normy Polska musiała wprowadzić nowy ekoschemat możliwy do realizacji, polegający na płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, przy czym płatność przyznawana będzie do nie więcej niż 4 % powierzchni gruntów ornych posiadanych przez rolnika na podstawie tytułu prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności. Również w tym przypadku aby skorzystać z tego ekoschematu należy złożyć wniosek do 31 sierpnia 2024 roku, i w tym terminie czyli do 31 sierpnia można składać zmiany do wniosku o przyznanie pomocy wcześniej złożonego, które wynikają ze złożenia wniosku o przyznanie płatności do gruntów wyłączonych z produkcji.

Proponowane zapisy są korzystne dla rolników i wyczekiwane, dlatego też nie mam uwag do projektu. Stanowią one odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze dotyczące uproszczenia systemu płatności bezpośrednich, a także są korzystne dla rolników ze względu na zmniejszenie obciążeń administracyjnych (rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania 4 % gruntów ornych – tzw. norma GAEC 8 i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji). Ze względu na trwającą kampanię zmiana ustawy wejdzie w życie w dniu następującym po jej ogłoszeniu.

 

Uwagi do 20 maja 2024 r. 

na adres mailowy: szczytno@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Projekt rozporządzenia w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2024 r. wysokości rekompensaty

OSR do rozporządzenia 15.05.2024(1)

Pismo ws. konsultacji publicznych projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2024 r….15.05.2024

Streszczenie:

Rekompensaty ze środków finansowych Funduszu Ochrony Rolnictwa są przyznawane i wypłacane  producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte  podmiotowi skupującemu (podmiotowi prowadzącemu skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych), który stał się niewypłacalny – art. 10 ust. 1 ustawy o Funduszu Rolnictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1130), zwanej dalej: uFOR.

Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2024 roku będzie można składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR, w terminie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r., odnośnie podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.

W 2024 r. rozporządzenie ustalające procentową stawkę rekompensaty na rzecz rolników zostanie wydane do dnia 31 maja 2024 r.

„Na podstawie zestawienia złożonych wniosków o przyznanie rekompensat oraz mając na uwadze wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu minister właściwy do spraw rynków rolnych corocznie w drodze rozporządzenia będzie ustalał procentową stawkę stosowaną do ustalenia w danym roku rekompensaty.  Wysokość rekompensaty będzie stanowić iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i potwierdzone kwoty wierzytelności netto, bez odsetek, za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu, który stał się niewypłacalny”.

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dzień 3 kwietnia 2024 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 890 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę 40 692 911,26 zł. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków i ustaleniu wniosków z brakami formalnymi do realizacji pozostało 661 wniosków na kwotę 27 412 732,48 zł.

Projekt rozporządzenia należy uznać za korzystny dla rolników  ponieważ zakłada się w nim stawkę stuprocentowej rekompensaty dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty od podmiotów do których dostarczyli płody rolne na skutek ich niewypłacalności. Najprawdopodobniej w funduszu celowym zgromadzono wystarczająca ilość środków na pokrycie wszystkich wierzytelności wobec rolników, którzy złożyli wniosek  o pomoc i rekompensatę za bieżący okres i pozytywnie przeszli weryfikację oraz dostarczyli wymagane dokumenty.  

 

Uwagi do 16.05.2024 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin.

proj_rozp_MRiRW_zm wykaz producentów IP do konsultacji i uzgodnień

Proszę o przysłanie Państwa uwag i opinii na  adres mailowy: nowemiasto@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Streszczenie:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin
Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin (Dz. U. poz. 1301).
Projekt rozporządzenia zakłada zmianę polegająca na usunięciu informacji o uprawianej odmianie roślin, która zawarta była w wykazie przekazywanym do prezesa ARiMR. Informacja o odmianie nie stanowi istotnej informacji z punktu widzenia realizacji płatności przez ARiMR, a stanowiła obciążenie dla producentów roślin i podmiotów certyfikujących, ponieważ w przypadku braku materiału siewnego konkretnej odmiany rośliny wskazanej w wykazie istniała konieczność dokonania weryfikacji. W związku z tym § 1 pkt 1 rozporządzenia zaproponowano usunięcie słów „oraz jej odmianę”.
Kolejno w nowelizowanym rozporządzeniu zakłada się doprecyzowanie przepisu § 1 pkt 2, w którym wskazuje się na potrzebę określenia w wykazie informacji pozwalającej na zidentyfikowanie działki, na której prowadzona jest (IP) poprzez podanie numeru działki ewidencyjnej z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
Projektowane zmiany zmniejszą obciążenie administracyjne i usprawnią udzielenie wsparcia producentom roślin, którzy prowadzą produkcję w systemie integrowanej produkcji roślin i przystąpili do dedykowanego ekoschematu.

Uwagi do 14.05.2024 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384805)

Streszczenie:

Projektowana ustawa w zakresie zmian w ustawie o podatku akcyzowym ma na celu objęcie podatkiem akcyzowym dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych, a także rozszerzenie opodatkowania w zakresie już istniejących na gruncie ww. ustawy wyrobów nowatorskich, poprzez zmianę definicji tych wyrobów. Powyższe wyroby są dostępne na rynku, a ich produkcja i obrót nie są obecnie zabronione. Biorąc pod uwagę charakter ww. wyrobów oraz ich substytucyjność w stosunku do szeroko rozumianych wyrobów tytoniowych, zasadnym stało się objęcie tych wyrobów ustawą o podatku akcyzowym.

Projektowana zmiana definicji wyrobów nowatorskich ma na celu  objęcie zakresem tej definicji również wyrobów beztytoniowych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny, a które dotychczas nie mieściły się w definicji wyrobów nowatorskich. Wyrobami akcyzowymi będą więc wyroby niezawierające tytoniu w postaci wkładów do podgrzewaczy, jak również wyroby luzem, które po zaaplikowaniu do podgrzewacza i podgrzaniu dostarczają konsumentowi tych wyrobów aerozol bez spalania mieszaniny. Nie będą podlegały opodatkowaniu akcyzą wyroby wykorzystywane w celach medycznych.

 

Uwagi do 06.05.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (53).

61-24 Rozporządzenie_MRiRW_zmieniające_stawki dotacji_uchylenie wersja z 23.04.2024-3.

Streszczenie:

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.), wynika z konieczności dostosowania zmienianego rozporządzenia do nowych uwarunkowań.

Projekt uchyla przepisy Rozdziału 3 dotyczące dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin i przekierowuje środki finansowe przeznaczone w budżecie na pokrywanie skutków wykrycia bakterii Clavibacter sepedonicus (Cs), na finansowanie działań w ramach dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bakterioza pierścieniowa jest chorobą ziemniaka wywoływaną przez bakterię Clavibacter sepedonicus (Cs), która w Unii Europejskiej ma status agrofaga kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. Bakterie Cs przenoszone są najczęściej wraz z zakażonymi sadzeniakami lub przez kontakt bulw zakażonych ze zdrowymi.

Obecnie brak jest skutecznych środków ochrony roślin przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się tej bakterii. Nie ma również odmian ziemniakamodpornych na tego agrofaga. Dlatego najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia produkcji przed zakażeniem oraz ograniczaniem jej występowania jest profilaktyka polegająca na stosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany o znanym statusie fitosanitarnym.

Do tej pory w Polsce obowiązują przepisy pozwalające na uzyskanie dotacji częściowo pokrywających straty związane ze zwalczaniem bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka ziemniaka (choroba ziemniaka wywoływana przez bakterię Ralstonia solancearum), w razie wystąpienia tego agrofaga. Roczny budżet na ten cel wynosi 15 mln zł. W praktyce dotacje przeznaczane są głównie na dofinansowanie kosztów zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Proponuje się zmienić dotychczasowy model wsparcia ukierunkowanego na pokrycie kosztów zwalczania bakterii, na rzecz programu wsparcia producentów w możliwości zakupu kwalifikowanego materiału siewnego ziemniaka badanego urzędowo na obecność bakterii Cs. Finansowanie działania prewencyjnego  przyczyni się do zwiększenia poziomu corocznej wymiany przez producentów materiału siewnego ziemniaka na materiał o znanym statusie fitosanitarnym, co w rezultacie powinno mieć realny wpływ na zmniejszenie lub docelowo całkowite wyeliminowanie porażenia bakterią Cs.

 

Uwagi do 30.04.2024 r.

Uwagi na adres email: a.bucwilo@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie

streszczenie:

Przedstawiony projekt rozporządzenia jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 13 lipca 2023 r., która weszła w życie 5 października 2023 r. Zgodnie z tą zmianą dopisano ust. 6 w art. 24b (wyróżniony na czerwono). W związku z tą delegacją ustawową, opracowano projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert oraz sposobu ich dokumentowania w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę ośrodków produkcji rolnicze.

Projekt rozporządzenia wskazuje następujące kryteria wraz z ilością punktów:

1. wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (od 0 do 45 pkt) – trzy przypadki:

a) oferty z rocznym czynszem dzierżawnym w wysokości co najmniej 5-krotnej wysokości wywoławczego czynszu dzierżawnego (45 pkt)

b) oferty z rocznym czynszem dzierżawnym w wysokości wyższej niż wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego, niższym jednak niż wysokość czynszu dzierżawnego określonego w lit. a – liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem zawartym w projekcie (1-44 pkt)

c) oferty z wywoławczą wysokością czynszu dzierżawnego (0 pkt)

2. doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym ośrodka (od 0 do 30 pkt)

a) 5-letni okres prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym oraz średnioroczną skalę produkcji rolnej prowadzoną przez
niego w roku poprzedzającym rok, w którym ogłoszono przetarg (30 pkt)

b) brak udokumentowania (0 pkt)

3. wykształcenie (od 2 do 5 pkt):

a) wyższe rolnicze (5 pkt)

b) średnie rolnicze (2 pkt)

4. zaplecze techniczne (od 0 do 15 pkt)

a) udokumentowanie posiadania maszyn rolniczych zgodnych z profilem produkcji ośrodka o najwyższej wartości ustalonej według cen ich nabycia, które znajdują się w jego posiadaniu co najmniej rok i nie dłużej niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu (15 pkt)

b) udokumentowanie posiadania maszyn rolniczych zgodnych z profilem produkcji ośrodka o wartości ustalonej według cen ich nabycia mniejszej niż wartość maszyn rolniczych udokumentowana w ofercie, które znajdują się w jego posiadaniu co najmniej rok i nie dłużej niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu (1-14 pkt)

c) nie udokumentował posiadania maszyn rolniczych służących do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym

5. współpraca ze szkołami rolniczymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ((10 pkt)

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, celem ww. przepisu jest umożliwienie  prowadzenie „Ośrodków Produkcji Rolnej” tak na prawdę w dalszym ciągu wyspecjalizowanym podmiotom, które takie lub podobne kompleksy prowadziły. W uzasadnieniu wskazano, że:

„Najwięcej umów wygasa w roku 2024 – tj. 67 umów, co stanowi 47% wszystkich umów wygasających w latach 2023-2026. W roku 2023 oraz w roku 2025 wygasa po 33 umowy, czyli po 23% wszystkich wygasających umów, a w roku 2026 – 11 umów (8%). Natomiast najwięcej gruntów powróci do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z umów dzierżawy w roku 2023. Jest to powierzchnia ponad 37,4 tys. ha czyli 39% całej powierzchni z umów wygasających w latach 2023-2026, w roku 2026 powraca 36,7 tys. ha (38%) w latach 2025-2026 powraca 21,9 tys. ha (23%).”

Obecnie KOWR przygotowuje programy restukturyzacyjne, czyli podziały umożliwiające rozdysponowanie gruntów rolnych z „dużych umów” wśród rolników indywidualnych zgłaszających zapotrzebowanie na powiększenie swoich gospodarstw.

Uwagi d 09.05.2024 r.

Uprzejmie proszę o przysłanie Państwa opinii i uwag na adres e-mail bartoszyce@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Proj_rozp_MRiRW_16 04 2024_po wewn

Opis zmian:

Potrzeba wprowadzenia projektowanych regulacji wynika z zaistniałych wątpliwości interpretacyjnych, w odniesieniu do jakich podmiotów wpisanych do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, zwanego dalej rejestrem konopi włóknistych występuje obowiązek udostępniania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dzięki zmianie rozporządzenia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 1 września danego roku, udostępnia z urzędu Agencji wykaz producentów konopi włóknistych wpisanych do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), zawierający w odniesieniu do każdego z tych producentów następujące dane.

Dane te są niezbędne do zweryfikowania spełniania przez producentów konopi włóknistych warunków do otrzymania płatności do gruntów rolnych, na których prowadzona jest uprawa konopi włóknistych.

 

Uwagi  do 25 .04. 2024 r.

na e-mail: elbląg@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

57-24 PROJEKT ROZP_MRIRW_ ONW_PS nowela do opiniowania

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.) mają charakter dostosowawczy oraz redakcyjny.

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadków, w których składane jest przez rolnika oświadczenie o posiadanych przez niego lub jego małżonka zwierzętach trawożernych, niezbędne do ustalenia spełnienia warunku posiadania zwierząt, w przypadku płatności do obszarów ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. oraz do obszarów ONW typu górskiego.

Proponuje się także uzupełnienie przepisów dotyczących składania oświadczeń o posiadanych przez rolnika lub jego małżonka zwierzętach trawożernych, poprzez nałożenie na ARiMR obowiązku wzywania rolników w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, w przypadku jeżeli nie złożyli oni takiego oświadczenia, a posiadają zrejestrowaną na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt siedzibę stada jeleniowatych, zaś dane z komputerowej bazy danych wskazują, że liczba wszystkich zwierząt zgłoszonych do tej bazy, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi mniej niż 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika.

Wprowadza się również zmianę, która umożliwi spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatności ONW, złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu.

Współczynniki przeliczania zwierząt określone w przedmiotowym załączniku, określone zostały na potrzeby przyznawania wskazanych powyżej płatności ONW i nie mają wpływu na przeliczniki stosowane w innych celach.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dzięki temu przepisy projektowanego rozporządzenia będą obowiązywały dla kampanii składania wniosków w 2024 r., przed upływem terminu wskazanego jako końcowy przy obliczaniu liczby posiadanych zwierząt, tj. 31 października 2024 r.

Po przeanalizowaniu projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 informuję, iż przedstawiony projekt jest korzystny dla rolników.

Uwagi do 25.04.2024 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Uwagi na na adres olecko@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

OSR_10.04.24 r

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 08 04 24r

Wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) ma na celu rozszerzenie listy roślin, do których rolnicy mogą uzyskać dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczeń upraw od zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Dotychczasowa lista gatunków (uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) zostanie rozszerzona o takie gatunki jak uprawy słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych, bobowatych drobnonasiennych, gorczycy i roślin zielarskich. Dodatkowo wyodrębniono grykę i soję w celu doprecyzowania, że są to uprawy, które korzystają z dopłat do ich ubezpieczenia, gdyż niejednoznaczne ujęcie gryki i soi w ustawie mogło budzić wątpliwości ubezpieczycieli i producentów rolnych.

Zmiany zaproponowane w ustawie obejmują także podniesienie maksymalnej wysokości dopłat z budżetu państwa do składki producenta rolnego z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z 65% do 70%. Przewiduje się, że podwyższenie o 5% dopłat do składek powinno zachęcić producentów rolnych do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych o około 10%.

Powyższa zmiana zapewni także ujednolicenie wysokości dopłat do składek ubezpieczenia od chorób zwierząt, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, państwa członkowskie ograniczają dofinansowanie określonych w Planie Strategicznym dla WPR interwencji w zakresie zarządzania ryzykiem do poziomu nieprzekraczającego 70% kosztów kwalifikowanych. Na tej podstawie od początku 2024 r. dofinansowane będą dopłaty do składek ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych w produkcji zwierzęcej z powodu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt.

W związku z tym, iż wysokość dopłat na rok 2024 została określona w listopadzie ubiegłego roku, na ten rok może zostać przyjęta niższa stawka dopłat. Do czasu otrzymania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zmiany tego programu pomocy ze wspólnym rynkiem, producenci rolni będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach w ramach wypełniania obowiązku ubezpieczenia 50% upraw rolnych gatunków wymienionych w nowelizowanej ustawie, na które otrzymują dopłaty bezpośrednie (dot. rozszerzonej listy gatunków wymienionych w projekcie Ustawy).

Po przeanalizowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich informuję, iż przedstawiony projekt jest korzystny dla rolników.

Uwagi do 22.04.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskod.: pos. Waldemar Buda)

projekt eneregia (Buda)

Proponowane rozwiązania zapewnią od 1 lipca do końca 2024 roku kontynuację wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, które zapobiegają nadmiernym i skokowym wzrostom rachunków dla odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła z grup, które powinny być szczególnie chronione mają na celu zminimalizowanie podwyżek. Wprowadzenie proponowanych przepisów pozwoli na utrzymanie mechanizmu ograniczającego obciążenia finansowe związane z opłatami za ciepło ponoszone przez gospodarstwa domowe lub instytucje użyteczności publicznej. Tym samym rozwiązanie to zapewnia również bezpieczeństwo energetyczne dostaw ciepła, bowiem zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska zatorów płatniczych w przypadku nadmiernego obciążenia odbiorców rachunkami za dostarczone ciepło.
Środki przeznaczone na wypłatę rekompensat będą pochodziły z odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i budżetu państwa. Planuje się finansowanie wsparcia z odpisów elektroenergetycznych i gazowych, która może się wahać ze względu na zmieniające się i zróżnicowane czynniki cenowo-rynkowe.

Uwagi do 14 .04.2024 r.

Uwagi do projektu wytycznych proszę przesyłać na załączonym formularzu na adres e-mail: elblag@wmirol.org.pl lub wmirol@wmirol.org.pl

Projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I. 13.4 Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności.

Pismo przekazujące projekt wytycznych I.13.4 do opiniowania

Projekt wytycznych szczegółowych dla I.13.4 rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości

Zał. 1 Formularz-zglaszania-uwag-wytyczne I.13.4

Projekt wytycznych odnosi się do operacji, której celem jest wzmocnienie i rozwój przez wnioskodawcę, współpracy w ramach systemów jakości żywności oraz rozwój produkcji i zapewnienie dostępności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności na rynku. Głównymi celami tej operacji są:

– Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,

-Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości oraz

-Poprawa reagowania unijnego rolnictwa na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym na wysokiej jakości, bezpiecznej i pożywnej żywności produkowanej w sposób zrównoważony, ograniczenie marnowania żywności, jak również poprawa dobrostanu zwierząt i zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Proponowane zmiany:

 •  w zakresie dodania nowego Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) do listy krajowych systemów jakości. 
 • ponadto, proponuje się rezygnację z procesu aktualizowania wysokości płatności (kwoty ryczałtowej) i przejściu na formę i stawkę wsparcia z zastosowaniem kwoty/metody obliczeniowej,
 • zmiany zapisów dotyczą również zastąpienia zobowiązania beneficjentów o zwiększeniu wielkości sprzedaży na zobowiązanie o zwiększeniu wartości sprzedaży, w okresie 4 lat objęcia wsparciem.

W  celu większego zróżnicowania możliwości podejmowania zobowiązań przez beneficjentów w planie rozwoju współpracy, składanym wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, celowe jest zastąpienie zobowiązania o zwiększeniu wielkości sprzedaży zobowiązaniem o zwiększeniu wartości sprzedaży.

 

Uwagi do 15.04.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

52-24 projekt rozporzadzenia dachy azbestowe

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324).

Zakres spraw będących przedmiotem projektowanego rozporządzenia jest obecnie uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830 oraz z 2023 r. poz. 2654).

Zgodnie z obecnie obowiązującym § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem,

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,

3) które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Zmiana zaproponowana w § 1 projektu rozporządzenia ma na celu wydłużenie okresu na realizację przedsięwzięcia przez rolników z 12 miesięcy do 18 miesięcy oraz zmianę terminu granicznego, tj. nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r. Wydłużenie o 6 miesięcy okresu na realizację przedsięwzięcia w zakresie wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest jest korzystne dla rolników, ponieważ umożliwi kontynuację inwestycji w gospodarstwach rolnych i znacząco ograniczy ryzyko złożenia wniosku o płatność końcową po terminie. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim specyfiką przedsięwzięcia, które może być realizowane tylko w sprzyjających warunkach pogodowych, w okresie od wiosny do jesieni.

 

Uwagi do 09.04.2024 r.

Projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw.

26.03.2024_rozwój małych gospodarstw I zmiana

formularz_zglaszania-uwag-wytyczne_I105_I_zmiana(1)

Uwagi do 14.04.2024 r.

Uwagi na adres:  szczytno@wmirol.org.pl

Propozycja aktualizacji dokumentu „Priorytety w hodowli roślin uprawnych w Polsce”

Priorytety uzupełnione_07_02_2020

Priorytety w hodowli_propozycja aktualizacji-2

Uwagi do 14.04.2024 r.

Uwagi na adres:  szczytno@wmirol.org.pl

Dokument MRiRW „Priorytety w hodowli roślin uprawnych w Polsce” wraz z uwagami.

Priorytety uzupełnione_07_02_2020

Priorytety w hodowli_propozycja aktualizacji-2

Uwagi do 09;.04.2024 r.

Uwagi na adres  gizycko@wmirol.org.pl

projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Projekt umieszczony na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe

Uwagi do 09.04.2024 r.

Uwagi na adres:  szczytno@wmirol.org.pl

Projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw.

Projekt umieszczony na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe

Uwagi do 08.04.2024 r. do godz. 9.00

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, którą opiniowaliśmy w lutym br. wprowadza możliwość ograniczenia stosowania petard i fajerwerków poprzez uchwałę rady gminy. Natomiast autopoprawka, do której teraz mamy możliwość wyrazić opinię tylko doprecyzowuje proponowaną wcześniej zmianę ustawy. Wprowadza określenie konkretnej klasy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych tj. wpisano literalnie klasę F2 i F3, jako te, których mogą dotyczyć uchwały rady gminy wprowadzające ograniczenie lub zakaz wykorzystywania petard i fajerwerków w trosce o zwierzęta na terenie danej gminy.
W autopoprawce wprowadzono również możliwość wprowadzania wyjątków od zakazów np. na dzień 31 grudnia i 1 stycznia ze względu na tradycyjny sposób celebrowania Nowego Roku.
Dodatkowo w projekcie wprowadzono opis zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, a także wpływ projektowanej zmiany ustawy na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zmiany te są skutkiem opinii Biura Analiz Sejmowych, aby zaproponowany projekt zmiany ustawy spełniał wymogi formalne konieczne do jego procedowania. Pozostałe zmiany są zmianami porządkowymi wprowadzającymi w uzasadnieniu numerację zgodną z zapisami autopoprawki.
10-020-51_4-2024 autopoprawka

Uwagi do 04.04.2024 r. do godz. 9.00

Poselski projekt ustawy „Prawo ochrony środowiska”

projekt ustawy -Prawo ochrony środowiska

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian w 12 ustawach: o samorządzie gminnym; Prawo budowlane; o samorządzie województwa; Prawo ochrony środowiska; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody; o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o wspieraniu termoregulacji i remontów oraz centralnej emisji budynków; o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji; o Centralnym Azylu dla Zwierząt.

Celem wprowadzonych zmian ma być wsparcie przedsięwzięć prośrodowiskowych prowadzonych zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym w szczególności dotyczy to działań adaptacyjnych do zmian klimatu, poprawy stanu powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. Dążenie do ograniczenia skutków pogłębiających się zmian klimatu w miastach. W tym celu zaproponowano odpowiednie przepisy, które pozwolą na efektywną realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenia negatywnego wpływu sektora mieszkalnictwa na stan powietrza oraz na efektywne wykorzystanie narzędzi finansowych przeznaczonych na ten cel. Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie obszarów ekologicznych i klimatycznych miast, które jest najbardziej wrażliwym na zmiany obszarem. Stąd też wprowadza się opracowania odnoszące się do planów adaptacji do zmian klimatu miast, które powiązane są z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie lokalnym. Służyć temu mają takie rozwiązania jak: wyodrębnienie puli środków, które mają być przeznaczone na projekty związane z ochrona miejskiego środowiska przyrodniczego, aby zwiększyć powierzchnie biologicznie czynną i retencję wód opadowych i roztopowych; doprecyzowanie przez samorządy województw polityki rozwoju województwa poprzez wprowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu;  wprowadzenie obowiązku opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu przez miasta (od 20 tys. mieszkańców); wprowadzenie obowiązku wykonania analizy podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Miejskie plany adaptacyjne jako instrumenty wspierające działania na rzecz zwiększenia odporności na zmiany klimatu w tym zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej, rozwój zieleni oraz tzw. odbetonowanie przestrzeni miejskiej mają być sporządzone do dnia 2 stycznia 2027 roku.

Projekt zakłada dodatkowe mechanizmy wspierające realizację działań prośrodowiskowych w miastach, a także na pozostałych obszarach kraju, gdzie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji objętych systemem monitoringu jakości powietrza (działania naprawcze programów ochrony powietrza – Program „Stop Smog” oraz Program Priorytetowy „Czyste powietrze”). Projekt ustawy zmienia również termin opracowania przez zarząd województwa projektu aktualizacji programu ochrony powietrza, doprecyzowuje sposób ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego na potrzeby wydawania zaświadczenia o dochodach.

Zakładane zmiany projektu odnosić się będą do uporządkowania ustawowych zadań wykonywanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, które usprawnia ich pracę nad przygotowaniem dokumentów i raportów dot. gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Kolejno projekt rozporządzenia określa wzór formularza dla sprawozdania, które burmistrz lub prezydent miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys. mieszkańców sporządza co 2 lata od dnia przyjęcia miejskiego planu adaptacji – Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sprawozdań z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu zawartych w miejskich planach adaptacji.

Projekt rozporządzenia stanowi również realizację rekomendowanych paliw stałych z przeprowadzonych wymagań jakościowych. Ze względu na potrzebę poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenia emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji Minister Klimatu i Środowiska wskazał na potrzebę określenia wymagań jakościowych dla paliw stałych biomasowych (tj. brykiet, pelet) wprowadzonych do obrotu do użycia w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach spalania – Rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów w postaci brykietu lub peletu.

Reasumując, niewątpliwie korzystną zmianą w projekcie jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub wody roztopowe (wsparcie z zakresu małej retencji programu Priorytetowego „Moja Woda”). Z założenia działania prośrodowskowe oceniane są przez mieszkańców pozytywnie, jako działania o lepszą jakość powietrza, walką z pogłębiającymi się zmianami klimatycznymi. Omawiany projekt wskazuje na potrzebę opracowania miejskich planów adaptacyjnych, w których zostaną określone działania.  W realizacji tych działań służyć mają uruchamiane działania naprawcze w postaci programów na dofinansowanie m.in. wymianę urządzeń lub systemów grzewczych na niskoemisyjne, likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej oraz kompleksowej termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przy omawianiu tych zagadnień najistotniejszą kwestią jest zabezpieczenie odpowiedniej puli środków na te cele oraz określenie takich warunków programów na dofinansowanie, aby „przeciętny obywatel” mógł skorzystać ze wsparcia, ponieważ realizacja działań prośrodowiskowych nie może odbywać się kosztem obywateli, gminy czy powiatu.

 

Uwagi do 09 kwietnia 2024 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (druk senacki nr 59 – dostępny również na senackiej stronie internetowej).

Prace nad nowelizacją ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073), zostały podjęte w wyniku petycji wniesionej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Projekt rozszerza krąg beneficjentów ustawy o świadczeniu dla sołtysa poprzez modyfikację przesłanek, od spełnienia których uzależnione jest prawo do ubiegania się o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Po pierwsze: uniezależnia możliwość uzyskania świadczenia od pełnienia funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tym samym prawo do ubiegania się o świadczenie pieniężne uzyskają sołtysi, którzy pełnili tą funkcję przed 27 maja 1990 r. tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (pierwotnie o samorządzie terytorialnym).

Po drugie: skróceniu ulega wymagana liczba lat pełnienia funkcji sołtysa uprawniająca do uzyskania świadczenia pieniężnego – z 8 lat do 7 lat.

47-24 ustawa o świadczeniu dla sołtysów z Senatu druk 59

Uwagi do 14 marca

Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt

Streszczenie projektu:

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt ma na celu uporządkowanie niektórych przepisów mających związek ze zdrowiem, utrzymywaniem i przemieszczaniem zwierząt.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w:

 1. ustawie z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2023r. Poz. 154);

Celem zmiany jest usprawnienie procesu wydawania lekarzom weterynarii zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz dyplomów lekarzom weterynarii, którzy otrzymali tytuł specjalisty.

Zgodnie z projektowaną zmianą minister właściwy do spraw rolnictwa będący emitentem dokumentów publicznych będzie mógł upoważnić do realizacji kompetencji w ww. zakresie Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w odniesieniu do zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, a Komisję do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – w odniesieniu do dyplomu lekarza weterynarii z tytułem specjalisty.

Na wniosek KRLW została wprowadzona zmiana polegająca na rozszerzeniu informacji zamieszczanych w rejestrach członków izb lekarsko- weterynaryjnych o numer telefonu i adres poczty elektronicznej, co ułatwi okręgowym izbom lekarsko- weterynaryjnym kontakt z ich członkami.

 1. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572, z późn. zm.);

Wprowadzone zostaje rozróżnienie pomiędzy znęcaniem się nad zwierzęciem, czyli działaniem świadomie i z zamiarem umyślnym ukierunkowanym na zadanie zwierzęciu bólu, a uchybieniami w standardach pielęgnacji, które to uchybienia niejednokrotnie wynikają z niezawinionych przez posiadacza zwierzęcia sytuacji losowych.

Zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące czasowego odbierania zwierząt, w szczególności w zakresie dotyczącym tzw. interwencyjnego odbierania zwierząt, tj. dokonanego przed wydaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, m. in. przez przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Nowym rozwiązaniem jest też uzupełnienie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nakaz zwrócenia odebranego zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadkach, jeżeli ten organ odmówi czasowego odebrania zwierzęcia lub umorzy postępowanie w sprawie czasowego odebrania.

Wprowadzono odmienne sposoby odbierania zwierząt w trybie interwencyjnym, w zależności od kategorii zwierzęcia (domowe, gospodarskie) oraz od kategorii podmiotu dokonującego odebrania tego zwierzęcia. Istotą przyjętego rozwiązania jest konieczność potwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii zasadności odebrania zwierzęcia gospodarskiego w przypadku, gdy taka potrzeba zostanie zgłoszona Inspekcji Weterynaryjnej przez upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 1. ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2629, z późn. zm.);

Zmiany:

 • proponuje się, aby postępowanie w sprawie wydania decyzji w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia było wszczynane z urzędu, po otrzymaniu informacji: od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

 • wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego będą obowiązane do informowania powiatowych lekarzy weterynarii o znanych sobie przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt;

 • przewidziano szczególną regulację w zakresie wysokości kary grzywny za naruszenie nakazów i zakazów związanych z odbieraniem zwierząt i działalnością organizacji społecznych. Ma to na celu zwiększenie odpowiedzialności organizacji społecznych za nieuzasadnione odbieranie zwierząt;

 • wprowadzany jest również obowiązek rejestracji w postaci cyfrowej w ubojni obrazu w miejscach wyładunku zwierząt przeznaczonych do uboju oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania tych zwierząt we wszystkie dni w roku przez całą dobę. Ma to na celu zwiększenie nadzoru nad wyładunkiem zwierząt przywiezionych do ubojni oraz kontroli nad postępowaniem ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju;

 • wprowadza się również kastrację psów i kotów do katalogu obowiązkowych elementów, jakie powinien zawierać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt;

 • kolejna zmiana umożliwia powiatowemu lekarzowi weterynarii wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do informowania o możliwości przemieszczenia świń;

 • kolejna zmiana polega na dopuszczeniu dokonywania weryfikacji biegłości wymienionych laboratoriów na podstawie wyników międzylaboratoryjnych badań porównawczych.

 1. ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023r. Poz. 1075);

Zaproponowana zmiana będzie stanowiła doprecyzowanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie trybu i sposobu nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotom prowadzącym działalność, co umożliwi nadanie, na obecnie obowiązujących zasadach, numeru siedzibie stada i numeru zakładowi drobiu w przypadku utrzymywania zwierząt innych niż bydło, owce, świnie i konie.

 1. ustawie z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023r. Poz. 872);

W tym punkcie proponowana zmiana polega na usunięciu z definicji produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny wyrazów „poza rzeźnią”. Celem jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania przez rolników mięsa na własny użytek z utrzymywanych przez nich w gospodarstwie zwierząt w przypadku, gdy ubój odbywa się w rzeźni.

 1. ustawie z dnia 4 listopada 2022r. O systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Poz. 2727 z późn. zm.)

Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie alternatywnego systemu przemieszczania świń, który ma umożliwić przemieszczanie świń bez konieczności zaopatrywania ich w świadectwo zdrowia, jeżeli zgodę na takie przemieszczenie wyrazi powiatowy lekarz weterynarii. System ten będzie dotyczył wyłącznie świń przemieszczanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana wprowadza również sankcję karną za dokonanie przez posiadacza przemieszczenia świń mimo przekazania przez powiatowego lekarza lub wyznaczonego lekarza weterynarii informacji o braku takie możliwości, która została odnotowana w systemie teleinformatycznym ARiMR w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

35-24 projekt ustawy o nadzorze nad zdrowiem zwierząt 10-020-70-2024

Uwagi do 15.03.2024 r.

Krajowego Programu Reform 2024/2025

Załącznik KPR 2024-2025 do uzgodnień

Załącznik_tabela uwag – partnerzy

Streszczenie

Krajowy Program Reform  pozostaje jednym z głównych instrumentów w procesie zarządzania gospodarczego UE, czyli Semestru Europejskiego i obejmuje główne elementy agendy gospodarczej państwa członkowskiego będące odpowiedzią na priorytety  Unii Europejskiej w perspektywie najbliższego roku. Długofalowa wizja gospodarcza UE stawia nacisk na poprawę konkurencyjności UE i stały rozwój gospodarczy przy założeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy. W związku z powyższym ww. dokument to bardzo ogólna koncepcja realizacji działań w postaci przyszłych ustaw i rozporządzeń, które zostaną w Polsce niebawem wdrożone. Spora ich część dotyczy ograniczania emisji CO2 poprzez zmniejszanie produkcji energii pochodzącej z z elektrowni węglowych na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Program podejmuje też wyzwania dotyczące potrzeb: społecznych, ochrony zdrowia, rynku pracy oraz wielu innych.

W zakresie spraw odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do rolnictwa znajdują się poniższe zapisy:

1.) A1.4.1.( str. 47 ) Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (MRiRW)

Ogólny harmonogram: I kwartał 2021 r. – IV kwartał 2025 r.

Koszt całkowity (RRF/KPO – część grantowa): 1 382 mln euro (po zwiększeniu alokacji w wyniku rewizji KPO)

Celem tej inwestycji jest zwiększenie konkurencyjności i odporności sektora rolno-spożywczego i sektora gospodarki rybnej w Polsce. W tym celu inwestycja jest ukierunkowana na: (i) wspieranie transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze rolno-spożywczym i sektorze gospodarki rybnej; (ii) skrócenie i budowanie odporności łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz produktów rybołówstwa i akwakultury, w szczególności przez wspieranie lokalnych MŚP, drobnych producentów i rybaków; (iii) unikanie marnotrawienia żywności oraz usuwanie białych plam i barier technicznych związanych z redystrybucją żywności.

 

Uwagi do 11.03.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

38-24 projekt rozp MRiRW w spr pomocy technicznej dokument658180

Streszczenie projektu:

Opracowanie projektu rozporządzenia ma na celu optymalne wykorzystanie środków pomocy technicznej w końcowym okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014–2020 (PROW), tj. do 2025 r., a tym samym uniknięcie konieczności ich zwrotu do budżetu Unii Europejskiej (UE).

Istotą problemu jest ryzyko niewykorzystania wszystkich środków pomocy technicznej PROW przez Polskę i ich zwrotu do budżetu Unii Europejskiej (UE), a jego praktyczny wymiar to brak możliwości odzyskania kosztów poniesionych przez beneficjentów pomocy technicznej na realizację zadań kwalifikowanych. Źródłem informacji o problemie jest monitoring wydatkowania środków pomocy technicznej prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja) oraz beneficjenci, którzy informują o kosztach, dla których upłynął termin ich zadeklarowania w Agencji.

Proponowane zmiany:

1)Wyznaczenie innego, późniejszego terminu na złożenie wniosków o przyznanie pomocy technicznej przez Agencję niż przez pozostałych beneficjentów 

do dnia 29 listopada 2024 r. zamiast do 30 września 2024 r., a co za tym idzie również wniosków o płatność – do dnia 15 września 2025 r.

zamiast do dnia 14 sierpnia 2025 r.

Pozwoli na wykorzystanie przez Agencję wszystkich środków, których nie wykorzystali pozostali beneficjenci i ujęcie kosztów do wysokości

pokrycia w tych środkach we wnioskach o przyznanie pomocy technicznej złożonych do dnia 29 listopada 2024 r.

Osiągnięcie tego celu nastąpi z dniem otrzymania przez Agencję refundacji wszystkich poniesionych kosztów;

 

 1. Zniesienie terminu 18 miesięcy na złożenie wniosku o przyznanie pomocy technicznej, liczonych od dnia poniesienia kosztu kwalifikowanego,

dla wszystkich kosztów kwalifikowanych poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dzięki temu możliwe będzie zadeklarowanie przez beneficjentów we wnioskach o przyznanie pomocy technicznej złożonych do dnia 30 września 2024 r.

(w przypadku Agencji  do dnia 29 listopada 2024r.) kosztów kwalifikowanych poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 r., którzy nie zrobili tego

w wymaganym terminie 18 miesięcy.

Osiągnięcie tego celu nastąpi z dniem otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej pomocy technicznej.

 

Uwagi do 01.03.2024

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania.

34-24 Projekt nowelizacji rozporzadzenia ws norm na uzgodnienia zewnętrzne

34-24 Projekt nowelizacji rozporzadzenia ws norm na uzgodnienia zewnętrzne

Uwagi do 11.03.2024

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników.

32-24 projekt ustawy o spółdzielniach rolników z Sejmu 10-020-63-2024

Streszczenie:
Projekt ustawy zmienia minimalną liczbę członków spółdzielni. W dotychczasowym prawie minimalna liczba członków spółdzielni określana była na dziesięciu członków. Planowane zmiany są korzystne, gdyż  spółdzielnie rolniczą będzie mogło utworzyć minimum czterech rolników. Może to spowodować większe zainteresowanie rolników do tworzenia małych spółdzielni rolniczych nawet w obrębie jednej miejscowości, gdyż jak wiemy bardzo często w obszarach małych wsi pozostaje już niewielka liczba faktycznych producentów rolnych zajmujących się produkcją rolną. Najczęstszą formą spółdzielni rolniczych są spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Są to zmiany korzystne również dla funkcjonowania grup producentów rolnych zrzeszonych w formie spółdzielni. Zmiana przepisów faktycznie może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tą formą organizacji na szczeblu lokalnym. Spółdzielcza forma zrzeszania się producentów rolnych jest korzystna i powinna być promowana w środowisku rolniczym. W odróżnieniu od spółek w spółdzielniach rolniczych jeden członek spółdzielni dysponuje jednym głosem, ta forma organizacji odróżnia znacząco spółdzielnie od spółek, gdzie głos decydujący ma udziałowiec adekwatnie do wielkość wniesionego kapitału. Niekorzystne może być natomiast nadużywanie formy spółdzielni z minimalną liczbą osób wynoszącą 4 członków w przypadku rodzin, które założą taką spółdzielnie w celu osiągania ewentualnych korzyści ( np. różne formy wsparcia grup producentów rolnych zrzeszonych w formie spółdzielni ). Może okazać się, iż stwarzane będą sztuczne warunki i spółdzielnie będą funkcjonowały np. w ramach jednej blisko spokrewnionej rodziny.  Niestety rozwiązania idealne nie istnieją więc nie można tego wykluczyć. Można założyć, iż takie niewielkie spółdzielnie mogą zostać utworzone przez blisko spokrewnione sobie osoby prowadzące gospodarstwa rolne w celu czerpania korzyści, które nie byłyby możliwe bez zorganizowanej wspólnie formy działalności. Można w uwagach dotyczących opiniowania tego projektu nadmienić, iż członkami spółdzielni nie mogą być tylko i wyłącznie członkowie najbliższej rodziny ( rodzice, dzieci ) lub, iż w takiej sytuacji taka spółdzielnia nie może korzystać np. z ewentualnych publicznych środków pomocowych przewidzianych dla takich spółdzielni czy grup producentów zrzeszonych w tej formie  gdzie tymi członkami są tylko i wyłącznie członkowie najbliższej rodziny.

Uwagi do 04.03.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce.

Projekt – 208

Streszczenie projektu:

    Zmiany w projekcie dotyczą uchylenia przepisów, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych i niektóre przepisy o pożyczce. Zmiany polegają na uchyleniu przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych w umowach zawieranych z konsumentami, zasad oceny zgodności postanowień umów konsumenckich z dobrymi obyczajami oraz katalogu niedozwolonych klauzul umownych.

Uwagi do 04.03.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

streszczenie projektu:

Proponowana zmiana dotyczy czynszu dzierżawnego. Projektodawcy proponują, by zróżnicować podstawę ustalania czynszu (korzystniejszą dla dzierżawcy):

1. za jeden kwartał średniej krajowej ceny skupu pszenicy poprzedzający półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu

lub

2. za 11 kwartałów średniej krajowej ceny skupu pszenicy poprzedzający półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu

10-020-61-2024 czynsz dzierżawny

Uwagi do 09.03.2024 r.

Pismo MRiRW w sprawie publikacji przez Komisję Europejską propozycji nowego rozporządzenia w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.

1_PL_annexe_proposition_part1_v2 1_PL_resume_impact_assessment_part1_v2 st16405.en23

st16405-ad01.en23 1_PL_ACT_part1_v2 1_PL_ACT_part1_v2

Streszczenie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005

Komisja Europejska w kontekście strategii „Od pola do stołu” zamierza dokonać zmian w przepisach w zakresie dobrostanu zwierząt w tym dobrostanu podczas transportu. Celem jest poprawa dobrostanu zwierząt i zapewnienie równych warunków działania na rynku wewnętrznym w UE. W celu rozwiązania opisanych problemów przyjęto sześć działań (w stosownych przypadkach z pewnymi okresami przejściowymi)

 • Dalsze ograniczenie maksymalnego czasu przewozu żywych zwierząt (maksymalnie 9 godzin w przypadku zwierząt transportowanych do uboju; oraz w przypadku innych zwierząt: 21 godzin (+ 24 godziny odpoczynku) + 21 godzin przewozu).
 • Zwiększenie dostępnej powierzchni w pojeździe na podstawie zaleceń EFSA.
 • Stosowanie maksymalnych czasów przewozu również w odniesieniu do wywozu żywych zwierząt z UE i wymóg stosowania dalszych narzędzi gwarantujących przestrzeganie przepisów UE, aż do miejsca przeznaczenia, zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt na pokładzie statków, statki spełniające dobre standardy bezpieczeństwa morskiego).
 • Zaostrzenie wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt w odniesieniu do transportu zwierząt wrażliwych (np. w przypadku nieodsadzonych cieląt: maksymalny czas przewozu wynoszący 9 godzin +1 godzina karmienia + 9 godzin, jeżeli zatwierdzono skuteczny system karmienia; minimalny wiek pięciu tygodni i minimalna masa 50 kg w przypadku nieodsadzonych cieląt, które mają być transportowane).
 • Zmiana przepisów w celu ograniczenia cierpienia zwierząt spowodowanego transportem w wysokich temperaturach (jeżeli prognoza pogody wskazuje na 25–30 °C, dozwolone są jedynie krótkotrwałe przewozy w ciągu dnia; jeżeli temperatura przekracza 30 °C, dozwolony jest wyłącznie transport w nocy).
 • Maksymalne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu ułatwienia egzekwowania przepisów dotyczących transportu (np. pozycjonowania pojazdów w czasie rzeczywistym; centralna baza danych i aplikacja cyfrowa).
 • Wprowadzenie przepisów szczegółowych dotyczących transportu kotów i psów (np. ograniczenia wiekowe i warunki związane z temperaturą).

 

Zainteresowane strony z branży zasadniczo zgadzają się co do poprawy warunków transportu (temperatura, wielkość dostępnej powierzchni, lepsze warunki wywozu, w szczególności drogą morską), ale niechętnie odnoszą się do dalszego skracania czasu przewodu, zwłaszcza jeśli chodzi o wywóz żywych zwierząt z UE, co prowadzi do rozbieżności interesów branży.

 

Przestawiony projekt rozporządzenia zdecydowanie zwiększać będzie poziom dobrostanu zwierząt podczas transportu i tego rodzaju działania są korzystne dla zwierząt, ponieważ dąży się do ograniczenia ryzyka dla zdrowia zwierząt, obniżenia upadkowości, zmniejszenia odsetka zwierząt chorych, rannych w momencie przybycia. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia omawiane przepisy nie będą korzystne dla firm zajmujących się transportem zwierząt, ponieważ będą one musiały dostosować się do nowych wzorców transportu i prawdopodobnie firmy te będą zmuszone do zakupu dodatkowych samochodów ciężarowych ze względu na zwiększenie dostępnej powierzchni.

Uwagi do 28.02.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

projekt rozporządzenia

Streszczenie projektu:

    W projekcie zawarte są zmiany w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Mające one na celu uproszczenie procesu wnioskowania o niektóre rodzaje płatności bezpośrednich oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów związanych z tym procesem, w szczególności związanych z obowiązkiem dostarczania niektórych dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie płatności.

    Zaproponowane zmiany:

 • w przypadku rolników ubiegających się o płatność do młodego rolnika proponuje się zmianę w składnym oświadczeniu o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu oraz o rozpoczęciu działalności rolniczej przez młodego rolnika jak i w przypadku małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo – ARiMR weryfikować te dane będzie na podstawie informacji będących w jej posiadaniu oraz udostępnionych jej baz danych KRUS i PESEL.

 • W przypadku płatności związanych z produkcją zwierzęcą kwalifikują się zwierzęta, które najpóźniej do dnia złożenia wniosku (w przypadku bydła, krów i kóz) lub do 15 marca (w przypadku owiec) zostały zgłoszone do komputerowej bazy danych IRZ oraz spełniają wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach.

 • Zmiany w projekcie umożliwią spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatność redystrybucyjną lub płatność związaną z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu.

   Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2024r.

 

Uwagi do 07.03.20234 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy umożliwienia organizacjom rolniczym zgłaszania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoich kandydatów na stanowisko do spraw rolnych w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą lub w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

28-24 poselski projekt ustawy o zm ustawy społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Uwagi do 22.02.2024 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Streszczenie:

W projekcie zaproponowano dodanie nowej praktyki w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt służącej do wynagradzania rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości QAFP i QMP i w ramach tych systemów wdrażają plany minimalizacji stosowania antybiotyków w chowie zwierząt, która przyczyni się do przeciwdziałania nasilającemu się zjawisku oporności na przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze, w tym na antybiotyki. Gatunki/grupy zwierząt kwalifikujące się do krajowych systemów jakości QAFP i QMP przyporządkowano do następujących schematów w ramach interwencji:

 • dobrostan loch,
 • dobrostan tuczników,
 • dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach/budynkach,
 • dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym,
 • dobrostan opasów,
 • dobrostan kurcząt brojlerów i dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa.

Rolnik, który uczestniczy w krajowych systemach jakości będzie zobowiązany do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, a następnie do złożenia w terminie do 21 marca tego roku w ARiMR zaświadczenia potwierdzającego jego uczestnictwo w tym szkoleniu. Proponowane jest aby szkolenia takie były bezpłatne dla rolnika, a za jego przygotowanie, organizację i udostępnienie odpowiedzialne były jednostki doradztwa rolniczego.

Inne zmiany:

 • zastąpienia obecnego terminu dynamicznego terminem 15 lipca na sporządzenie planu poprawy dobrostanu zwierząt, co spowoduje, że rolnicy nie będą mieli wątpliwości, jakie terminy obowiązują w danym roku zwłaszcza w przypadku przedłużenia terminu składania wniosków,
 • bydło wskazane w komputerowej bazie danych jako przeznaczone na opas i uwzględnione w płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów, nie będzie mogło być uwzględnione w przyszłości w płatności w ramach wariantów: Dobrostan krów mlecznych lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym, w odniesieniu zarówno do rolnika, któremu została przyznana płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów, jaki i do innego następnego posiadacza tego zwierzęcia,
 • utrzymywaniu tuczników w cyklu zamkniętym poprzez wskazanie, że zwierzęta te muszą być urodzone w gospodarstwie rolnika realizującego tę praktykę i muszą być utrzymywane przez tego rolnika w gospodarstwie do momentu opuszczenia tego gospodarstwa w celu ich uboju,
 • W związku z modyfikacją wariantów na skutek dodania praktyk dobrostanowych polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP oraz ze zmianą przepisów polegającą na możliwości wyboru przez rolnika sposobu dokumentowania realizacji wymogu zapewnienia wypasu lub wybiegu bydłu poprzez prowadzenie rejestru wypasu lub wybiegu krów mamek lub opasów lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, proponuje się zmianę określającą liczbę zwierząt (średnią lub sumaryczną) kwalifikujących się do płatności dobrostanowej oraz właściwy okres utrzymywania tych zwierząt przez rolnika,
 • Wyłączenie z mechanizmu degresywności płatności dobrostanowej, oprócz zwierząt objętych systemem rolnictwa ekologicznego, również zwierząt objętych systemami jakości QAFP lub QMP.

Wskazano, że przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosować się będzie w odniesieniu do spraw objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2024 r. Jednocześnie wskazano, że zmienione przepisy związane z wprowadzeniem do ekoschematu Dobrostan zwierząt płatności z tytułu realizacji praktyki polegającej na utrzymywaniu wybranych gatunków/grup zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP/QMP stosuje się, jeżeli Komisja Europejska zatwierdzi zmianę PS WPR na lata 2023-2027 w tym zakresie. Zaproponowano, aby to rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia (przewiduje się, że nastąpi to w terminie do dnia 15 marca 2024 r.).

4a. DPB.ka.0211.7.2023_EKOSCHEMAT_DOBROSTAN ZWIERZĄT_ZMIANA_LUTY 2024_SPOŁECZNE_SK-2

ROZP_MRiRW_III_ZM_dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027+ UZASADNIENIE i OSR_14.02.2024

Uwagi do 21.02.2024 r. do godz. 12.00

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Skrót projektu:
Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia jest konieczność wprowadzenia od 2024 r. poniższych rozwiązań:
1. Zmiana zasad przyznawania płatności ekologicznych w ramach Pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, która będzie polegała na obniżeniu z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię. Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie zwiększenie dostępności premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
2. Wprowadzenie złagodzonego podejścia do nakładania kar z tytułu nie posiadania przez rolników planów działalności ekologicznej poprzez dodatkowe wprowadzenie niższych kar za sporządzenie tych planów w późniejszym terminie.
3. Umożliwienie rolnikom większej elastyczności w realizowaniu zobowiązań obejmujących TUZ, tj. swobodnego podejmowania decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji. Ta większa elastyczność zostanie zapewniona przez możliwość zastąpienia:
– zobowiązania obejmującego TUZ zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub
– zobowiązania obejmującego TUZ zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze.
4. Zmiana współczynnika wykorzystywanego do przeliczania posiadanych przez rolników świń na DJP poprzez jego obniżenie z 0,3 do 0,1. Nowa wartość wskaźnika będzie bardziej dostosowana do wartości wynikającej z uwzględnienia cyklu produkcyjnego świń.
5. Ujednolicenie terminów dokonywania określonych czynności jakie mają obowiązek zrealizować rolnicy w ramach zobowiązań ekologicznych.
6. Wprowadzenie możliwości corocznego uwzględniania przy ubieganiu się przez rolników o płatności ekologiczne posiadanych przez nich jeleniowatych (daniele i jelenie szlachetne) w odniesieniu do których zastosowano odstępstwo od obowiązku ich rejestrowania w komputerowej bazie danych (IRZ)
7. Ograniczenie ryzyka nadmiernej kompensacji z tytułu stosowania ekologicznych metod produkcji w ekstensywnych uprawach sadowniczych w ramach Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi poprzez wprowadzenie limitu wsparcia do takich upraw.
8. Dostosowanie przepisów rozporządzenia ekologicznego w zakresie specjalizacji doradców rolniczych do obowiązującej nomenklatury, która jest stosowana od sierpnia 2023 r
Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 15 marca 2024

4a. DPB.ka.0211.8.2023 NOWELIZACJA_RE_PS_LUT_2024 – SPOLECZNE

Projekt nowelizacji rozporządzenia ekologicznego_lut_2024

Uwagi do 21.02.2024 r. do godz. 12.00

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 z prośbą o zapoznanie się

4a. DPB.ka.0211.8.2023 NOWELIZACJA_RE_PS_LUT_2024 – SPOLECZNE

Projekt nowelizacji rozporządzenia ekologicznego_lut_2024

Skrót projektu:
Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia jest konieczność wprowadzenia od 2024 r. poniższych rozwiązań:
1. Zmiana zasad przyznawania płatności ekologicznych w ramach Pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, która będzie polegała na obniżeniu z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię. Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie zwiększenie dostępności premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
2. Wprowadzenie złagodzonego podejścia do nakładania kar z tytułu nie posiadania przez rolników planów działalności ekologicznej poprzez dodatkowe wprowadzenie niższych kar za sporządzenie tych planów w późniejszym terminie.
3. Umożliwienie rolnikom większej elastyczności w realizowaniu zobowiązań obejmujących TUZ, tj. swobodnego podejmowania decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji. Ta większa elastyczność zostanie zapewniona przez możliwość zastąpienia:
– zobowiązania obejmującego TUZ zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub
– zobowiązania obejmującego TUZ zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze.
4. Zmiana współczynnika wykorzystywanego do przeliczania posiadanych przez rolników świń na DJP poprzez jego obniżenie z 0,3 do 0,1. Nowa wartość wskaźnika będzie bardziej dostosowana do wartości wynikającej z uwzględnienia cyklu produkcyjnego świń.
5. Ujednolicenie terminów dokonywania określonych czynności jakie mają obowiązek zrealizować rolnicy w ramach zobowiązań ekologicznych.
6. Wprowadzenie możliwości corocznego uwzględniania przy ubieganiu się przez rolników o płatności ekologiczne posiadanych przez nich jeleniowatych (daniele i jelenie szlachetne) w odniesieniu do których zastosowano odstępstwo od obowiązku ich rejestrowania w komputerowej bazie danych (IRZ)
7. Ograniczenie ryzyka nadmiernej kompensacji z tytułu stosowania ekologicznych metod produkcji w ekstensywnych uprawach sadowniczych w ramach Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi poprzez wprowadzenie limitu wsparcia do takich upraw.
8. Dostosowanie przepisów rozporządzenia ekologicznego w zakresie specjalizacji doradców rolniczych do obowiązującej nomenklatury, która jest stosowana od sierpnia 2023 r
Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 15 marca 2024

Uwagi do 20.02.2024 r.

Projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) dla interwencji I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.

Projekt został udostępniony na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe

Streszczenie projektu:

W projekcie zawarte są wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie minimalne normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Refundacja wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji (planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. do maksymalnej wysokości 150 tys., udzielonej beneficjentowi na jedno gospodarstwo w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PS WPR). Pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy i maksymalny okres realizacji operacji wyniesie 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Pomoc dotyczy operacji mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt w zakresie:

1) zapewnienia bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego;

2) zwiększenia swobody ruchu świń;

3) poprawy zdrowotności oraz ograniczenie stresu termicznego bydła i świń.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru wniosku o przyznanie płatności prowadzenie produkcji zwierzęcej w zakresie chowu lub hodowli świń lub chowu lub hodowli bydła, a średnioroczna liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, w przeliczeniu na DJP wynosi nie mniej niż 5 nie więcej niż 150 odrębnie w zakresie każdego z gatunków objętego operacją.

Pomoc przyznawana jest na operacje materialne i niematerialne w zakresie dobrostanu zwierząt obejmujące:

 • budowę lub przebudowę wybiegów dla bydła;

 • wyposażenie pastwisk umożliwiających bezuwięziowy wypas bydła (zakup pastuchów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich prawidłowego funkcjonowania oraz przebudowę lub zakup wodopojów, w tym wodopojów mobilnych);

 • zakup budek do grupowego odchowu cieląt do 8 tygodnia życia wraz z przestrzenią ruchową;

 • zakup zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich;

 • zakup czujników mierzących co najmniej liczbę komórek somatycznych, zawartość białka i tłuszczu w trakcie doju oraz pozwalających na wczesne wykrywanie schorzeń metabolicznych i mastitis z oprogramowaniem i identyfikacją zwierząt za pomocą sygnałów cyfrowych;

 • zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg w budynkach inwentarskich;

 • zakup automatycznych czochradeł dla bydła (jedno czochradło nie może przypadać więcej niż 60 sztuk bydła dorosłego).

Do wartości niematerialnych i prawnych dotyczących kosztów, zalicza się w szczególności autorskie prawa majątkowe i pokrewne, licencje, patentów know–how.

Może być objęta pomocą budowa lub przebudowa zbiorników na odcieki z wybiegu dla bydła, jeżeli operacja obejmuje również budowę lub przebudowę tych wybiegów.

Uwagi do 18.02.2024 r.

Projekt wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023−2027 dla interwencji I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł 2 Doradztwo grupowe.

„Wytyczne, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR), przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji PS WPR.”

20-2024 Projekt_wytycznych_szczegółowych_w_zakresie_interwencji_I1422_Doradztwo_grupowe

20-2024 Tabela_uwag_Wytyczne_Doradztwo_grupowe_-_opiniowanie

Streszczenie projektu:

    W projekcie zawarte są szczegółowe wytyczne, które zostały wydane w celu prawidłowej realizacji przez ARiMR zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy finansowej, w szczególności do opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ranach PS WPR na lata 2023-2027 dla interwencji I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze – Doradztwo grupowe.

    Pomoc przyznawana jest w ramach konkursu osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ze zdolnością prawną lub konsorcjum tych podmiotów w formie płatności ryczałtowej w kwocie  76 tys. zł na realizację rocznego programu pracy grupy liczącej minimum 5 osób. Realizacja programów pracy grup rolników jest bezpłatna dla ostatecznych odbiorców. Program pracy grupy trwa jeden rok, przy czym dopuszcza się kontynuację pracy grupy doradczej o dodatkowy rok ( w przypadku, kiedy została zrealizowana i zakończona pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o płatność oraz w przypadku, gdy grupa doradcza wypracowała rozwiązanie wspólnego problemu i chce je wspólnie wdrożyć w gospodarstwach). Ostatecznym odbiorcą doradztwa grupowego jest rolnik lub mieszkaniec obszarów wiejskich. Wnioskodawca może złożyć liczbę wniosków o przyznanie pomocy równy liczbie grup doradczych, możliwych do utworzenia w ramach danego konkursu. Możliwe jest również uzyskanie wyprzedzającego finansowania.

    Pomoc może być przyznana wnioskodawcom którzy:

 • prowadzą działalność doradczą z zakresu doradztwa rolniczego na terenie RP, ale także może być przyznana wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację oraz konsorcjum;

 • posiada doświadczenie w świadczeniu usług doradczych (co najmniej 3 lata aktywności związanej ze świadczeniem usług doradczych dla rolników w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie płatności);

 • dysponują odpowiednią liczbą bezstronnych doradców rolniczych wpisanych na listę doradców prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;

 • w wniosku przedstawi temat pracy grupy doradczej oraz skład ostatecznych odbiorców deklarujących przystąpienie do grupy;

 • dysponuje odpowiednimi warunkami technicznymi, pozwalającymi na wykonywanie zadań ujętych w wniosku o przyznanie płatności (posiada miejsca umożliwiające prowadzenie spotkań grupy doradczej, odpowiednio wyposażone oraz z dostępem do pomieszczenia sanitarnego, umożliwi kontakt doradcy z grupą doradczą za pośrednictwem telefonii komórkowej poczty elektronicznej, aplikacji komputerowych lub mediów społecznościowych oraz zapewni środki transportu dla grupy doradczej w trakcie wyjazdów studyjnych);

 • zapewni zachowanie poufności dokumentów pozyskiwanych w trakcie realizacji projektu;

 • nie prowadzi działalności gospodarczej, której celem jest produkcja, obrót lub dystrybucja środków, materiałów, urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem jednostek doradztwa rolniczego, podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie ustawy PSWiN oraz Lasów Państwowych.

    Pomoc może być przyznana na operację, która uzyskała co najmniej 5 punktów. Punkty za poszczególne kryteria sumują się. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 25. Pomoc przyznawana jest na operacje, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji. W przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów przyznana za doświadczenie doradcy, wskazanego w wniosku o przyznanie płatności. W przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów i tę samą liczbę punktów za doświadczenie doradcy decydować będzie wyższa liczba punktów przyznana za doświadczenie tego doradcy w prowadzeniu doradztwa grupowego.

    ARiMR może zażądać od beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy w przypadku:

 • ustalenia niezgodności realizacji operacji;

 • niespełnienia zobowiązań określonych w umowie;

 • nieudokumentowania zrealizowania operacji;

 • stwierdzenia finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych;

 • stwierdzenia niezachowania warunków przyznania pomocy w okresie realizacji operacji;

 • prowadzenia doradztwa grupowego niezgodnie z metodyką doradztwa grupowego;

 • pobierania opłat od ostatecznych odbiorców doradztwa grupowego.

Uwagi do 20.02.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

18-2024 projekt_ROZP_MRiRW_ zm_ roln_ekol_PROW_14_20_2024.01.29

Streszczenie projektu:

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” od 2024 r. wprowadza następujące zmiany, które są bardziej korzystne dla beneficjenta tego poddziałania:

 • Zmiany dotychczasowego warunku „wejściowego” na potrzeby przyznania płatności ekologicznych w ramach Pakietu 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, która będzie polegała na obniżeniu z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię. Proponowana zmiana jest korzystna dla rolników i powinna przyczynić się do zwiększenia możliwości ubiegania się, przez rolników realizujących zobowiązania ekologiczne w ramach działania.

 • Zmianę współczynnika wykorzystywanego do przeliczania posiadanych przez rolników świń na DJP poprzez jego obniżenie z 0,3 do 0,1. Nowa wartość wskaźnika będzie bardziej dostosowana do wartości wynikającej z uwzględnienia cyklu produkcyjnego świń.

 • Zmiany przy ubieganiu się przez rolników o płatności ekologiczne do powierzchni upraw paszowych i TUZ oraz z tytułu premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą warunkiem ich przyznania jest posiadanie przez rolników zwierząt określonych gatunków wśród których są także dwa gatunki jeleniowatych (tj. daniele i jelenie szlachetne) w odniesieniu do których zastosowano odstępstwo od obowiązku ich rejestrowania w komputerowej bazie danych (IRZ). Rolnicy posiadający takie zwierzęta będą składali odpowiednie oświadczenie o zwierzętach (posiadanych w okresie od dnia 15 marca 2024 roku do dnia 14 marca 2025 r. roku) do kierownika biura powiatowego w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca 2025 roku.

        W § 2 projektu rozporządzenia wskazano, że w odniesieniu do spraw objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją oraz zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowane będą przepisy w brzmieniu sprzed 15 marca 2024 r.

        W § 3 niniejszego projektu rozporządzenia określono, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Uwagi do 07.02.2024 r.

Poselski projekt ustawy o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki

ustawa ptaki do opiniowania

Streszczenie projektu:

Poselski projekt ustawy o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki wprowadza podstawę do rekompensaty za szkody wyrządzone przez 6 gatunków gęsi, 3 gatunki łabędzi oraz żurawie w uprawach na gruntach ornych oraz kormorany w stawach rybnych. Projekt zakłada wypłatę odszkodowania przez KOWR, składanie wniosków może się odbywać za pośrednictwem ODR-ów. Szacowania szkód ma dokonywać komisja złożona z poszkodowanego, przedstawiciela izby rolniczej i przedstawiciela ODR. Z szacowania ma być sporządzany protokół w 2 egzemplarzach – jeden dla KOWR, drugi dla poszkodowanego. W czasie szacowania potwierdza się lub nie wystąpienie szkody spowodowanej przez ptaki, rodzaj uprawy, szacunkowy obszar uprawy na którym wystąpiła szkoda i szacunkowy rozmiar szkody w uprawie, która została uszkodzona. Dyrektor KOWR będzie ustalał wysokość odszkodowania w drodze decyzji, od której będzie służyło odwołanie w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się decyzji Dyrektora KOWR, którą będzie musiał wydać po 14 dniach od otrzymania odwołania. Z kolei po tej drugiej „odwoławczej” decyzji Dyrektora KOWR w terminie 60 dni będzie się można odwołać do sądu.

O ile szkody w uprawach na gruntach ornych będą szacowane jednakowo dla całego kraju, o tyle te w stawach rybnych będą różnicowane ze względu na położenie w jednym z dwóch obszarów kraju. Pierwszy obszar będą stanowiły regiony obejmujące do 5 % populacji pozalęgowej kormoranów, drugi natomiast będzie zawierał regiony obejmujące co najmniej 5 % populacji pozalęgowej kormorana.

W ustawie pojawia się niejasny zapis o tym, że wysokość rekompensaty za szkody jest uzależniona od zabezpieczania upraw i stawów przed wyrządzeniem tych szkód  jeżeli minister do ds. rolnictwa w odpowiednich przepisach uzależnił wysokość tej rekompensaty od takiego zabezpieczenia. Jest to o tyle dziwny zapis, że obecnie aby zabezpieczać uprawy/ stawy przed dzikim ptactwem należy mieć specjalne zezwolenie na odstraszanie/płoszenie ptaków.

Przepisy wykonawcze do ustawy ma wydać minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym ds. rybołówstwa.

Ustawa ze względu na nowe zadania KOWR, izb rolniczych i ODR-ów wymaga zmiany ustaw o działalności tych jednostek. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Uwagi do 08.02.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Projekt_zmiana RSK PS 2023-2027 na 2024 r._

Opis zmian Projekt rozporzązdenia RŚK -opis projektu

 

Uwagi do 12.02.2024 r.

Projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych.

Uprzejmie proszę o przysłanie Państwa opinii i uwag w tej sprawie w terminie do 12 lutego 2024 r.

Projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych określa:

 • zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów lokalnych (produktów, których produkcja podstawowa odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2;
 • obowiązki sprzedawców żywności (m.in. obowiązek nabycia produktów bezpośrednio od wytwórcy, i kary pieniężne za naruszenie przepisów;
 • właściwość organów w sprawach dotyczących nadzoru nad wypełnianiem obowiązków przez sprzedawcę (wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie m.in. producentom rolnym większego bezpośredniego udziału w sprzedaży detalicznej ich lokalnych produktów w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2.

Ustawa wspiera tworzenie rynków zbytu na poziomie lokalnym, co doprowadzi do skrócenia łańcuchów dostaw.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Projektowana ustawa:

 • będzie miała pozytywne skutki dla lokalnych producentów rolno-spożywczych
 • powinna zagwarantować bardziej odporne na kryzysy, krótkie łańcuchy dostaw żywności oraz zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie lokalnym.

Dostawcy wytwarzający i zbywający produkty rolne i spożywcze będą mieli większą pewność funkcjonowania na lokalnym rynku, w oparciu o równoprawne umowy zawierane ze sprzedawcami żywności. Umożliwi to takim podmiotom lepsze planowanie produkcji i zaoferowanie swoim pracownikom stałego zatrudnienia. Będzie to również podstawą do podejmowania przez nich działań prorozwojowych, w tym inwestycyjnych i innowacyjnych.

9-24 projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych

Uwagi do 07.02.2024 r.

Projekt zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie pomocy w ramach płatności bezpośrednich przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych realizowanych w ramach art. 69 lit. d rozporządzenia 2021/2115 oraz warunkowości (również w zał.). Ww. projekt został zamieszczony na stronie MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe.

W przedmiotowym projekcie proponuje się dodanie nowych wytycznych w zakresie zasad przyznawania płatności dla młodych rolników (rozdział VIII) rolnikom, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie ww. płatności, a następnie zastąpili ten wniosek żądaniem przyznania płatności dla małych gospodarstw. Dodatkowo w projekcie wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

Skrócony opis projektu:

W proponowanym projekcie wytycznych szczegółowych w zakresie pomocy w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań proponuje się do płatności dla małych gospodarstw dołożyć płatność dla młodych rolników, zmiana ma uwzględniać również wnioski złożone w 2023 roku, gdzie pierwotnie nie zakładano wypłaty płatności dla młodych rolników w przypadku zmiany płatności na małe gospodarstwa.

I zmiana Wytycznych do konsultacji

Tabela_uwag_Wytyczne_szczegółowe_

opiniowanie zaproszenie do zaopiniowania projektu wytycznych-1

 

Uwagi do 01.02.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, z prośbą o zgłaszanie uwag do 01 lutego 2024 r.

Opis projektu:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, która proponuje wprowadzenie celu wskaźnikowego i określenie jego poziomu, skutkującego zmniejszeniem wykorzystania surowców modyfikowanych genetycznie do produkcji pasz oraz wykreślenie całkowitego zakazu produkcji pasz zawierających białko GMO od 1 stycznia 2025 roku.

Dzięki projektowi nastąpi stopniowe wycofywanie pasz GMO z rynku, co pozwoli przetwórcom i producentom roślin białkowych na przystosowanie do zwiększenia produkcji roślin białkowych (non GMO) i produkcji pasz z tych roślin, co zdaniem wnioskodawcy będzie lepsze niż całkowite ograniczenie produkcji pasz GMO od 1 stycznia 2025 roku.

Wskaźnik udziału surowców non GMO od 2025 roku miałby zaczynać się od udziału w wysokości 15% w stosunku do roku wyjściowego i miałby się zwiększać o 6% z każdym rokiem, powodując coroczne zmniejszanie się udziału surowców GMO w paszach, aż do całkowitego ich wyeliminowania.

ustawa o paszach

Uwagi do 04.02.204 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,

Opis projektu:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zakłada rozszerzenie listy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi o praktykę polegającą na nabywaniu produktów rolnych poniżej kosztów produkcji, przetwarzania lub kosztu zakupu przez dostawcę. Celem projektu jest uniknięcie sprzedaży produktów poniżej kosztów produkcji, przetwarzania czy zakupu.

Dopuszczone jest w umowie pisemne oświadczenie dostawcy lub kopie dokumentów księgowych dotyczące kosztów produkcji lub kosztów przetworzenia lub zakupu produktów z których wynika że kwota jest równa kosztom produkcji, przetworzenia lub zakupu produktów, to wtedy nie uznaje się kwoty transakcji za praktykę nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

poselski proj ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi

Uwagi do 07.02.2024 r.

Projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Uwaga !Projekt uwzględnia zmiany zaproponowane w uchwałach 45 i 52 dla interwencji I.10.3, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący PS WPR.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowego kryterium dla rolników, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE 2018/848 oraz podniesienia stawek kosztów jednostkowych do poziomu trzeciego kwartału 2023 r. w związku ze wzrostem inflacji i cen materiałów budowlanych.

Pismo kierujące wytyczne I.10.3 ASF do opiniowania (1)

Projekt zmienionych Wytycznych I.10.3 – do opiniowanie zewn.

Projekt został udostępniony na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe

 

Uwagi do 07 lutego 2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

ROZP. MRiRW_zm. rozp. w spr. interwencji leśnych i zadrzewieniowych PS WPR 2023-2027_na zew.

Uwaga!

 • Proponuje się rezygnację z mapy sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii dołączanej obecnie do wniosku o sporządzenie planu zalesienia do gruntów z sukcesją naturalną. Informacje dotyczące tych gruntów pozyskiwane będą przez rolników z systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie karty informacyjnej. Przedmiotowa zmiana jest bardzo korzystna z uwagi na fakt, iż pozyskanie takiej mapy wiązało się z poniesieniem kosztów przez rolnika.
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) uchyla przepisy w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zagadnienia strategiczne i kierunkowe, w tym kreowanie polityki przestrzennej gminy, będą przedmiotem Strategii rozwoju lokalnego lub ponadlokalnego, natomiast zasady realizacji polityki przestrzennej będą ustalane w planie ogólnym gminy – w zwięzłym dokumencie o krótkiej liście ustaleń. Plan ogólny gminy będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy (z wyłączeniem terenów zamkniętych), w randze aktu prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Jednocześnie, zgodnie z art. 65 ust. 1 przedmiotowej ustawy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia  2025 r., i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe. Mając na uwadze powyższe proponuje się uwzględnienie planu ogólnego gminy w przepisach zmienianego rozporządzenia.
 2. Proponuje się doprecyzować przepisy w zakresie

(1) przyznawania wsparcia na zakładanie systemów rolnoleśnych do gruntu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności w ramach schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt,

(2) przyznawania wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych do gruntów objętych zobowiązaniem zalesieniowym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,

(3) terminu przechowywania przez beneficjenta dowodów zakupu sadzoneki materiałów użytych do zabezpieczenia przed zniszczeniem drzew lub krzewów.

Dodatkowo proponuje się rozszerzyć listę gatunków i rodzajów drzew i krzewów nieobjętych regionalizacją nasienną o malinę

Uwagi do 29.01.2024 r.

projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pismo do konsultacji publicznych 24.01.2024 ROZP._

MRiRW_zm. Azotany Prow 14-24_24.01.2024 bz

 

Uwaga! Zmiana rozporządzenia na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” czyli potocznie nabór na płyty obornikowe, zbiorniki na nawozy płynne i wozy asenizacyjne ma na celu umożliwienie skorzystania z pomocy dla gospodarstw, które rozpoczęły produkcję zwierzęcą w roku poprzedzającym rok uruchomienia naboru lub w rozpoczynające produkcję zwierzęcą w roku naboru. Zmiana polega na umożliwieniu określenia w biznesplanie planowanej wielkości produkcji zwierzęcej w okresie kolejnych 12 miesięcy wyrażonej w DJP dla gospodarstw rozpoczynających produkcję zwierzęcą.

 

Uwagi do 02 lutego 2024 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (UA1).

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381123

Uwaga!

Z uwagi na rosnącą liczbę zawieszanych i zamykanych działalności gospodarczych z powodu rosnących obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców proponuje się wprowadzić instytucję „wakacji składkowych”.
Przewiduje ona, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe, jeżeli wcześniej ubezpieczony zadeklarował jego opłacanie, a także składek na  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za wybrany jeden miesiąc kalendarzowy w każdym roku kalendarzowym. W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa, w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składki.
Przewidziane w projekcie rozwiązanie jest dobrowolne i skierowane jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zwolnienie z obowiązku składkowego nie będzie wymagało formalnego zawieszenia własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi będzie posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu p.p. (ustawa Prawo przedsiębiorców).

Uwagi do 19.01.2024 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

10-020-40-2024

Uwaga! Zmiany zawarte w projekcie dotyczą włączenia spółdzielni rolników oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych do beneficjentów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa przez co umożliwi tym podmiotom wnioskowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przyznanie rekompensaty w przypadku braku zapłaty za sprzedane produkty rolne odbiorcy, który stał się niewypłacalny.

 

 

Uwagi do 02.01.2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

do uzgodnień projekt rozporządzenia MRiRW ws. zmiany rozporządzenia dot. poszczególnych rodzajów środków spożywczych 5 12 2023r

Uwagi do 14.12.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,

OSR do projektu I 12.1.po uzgodnieniach_05.12.2023

Projekt rozporządzenia MRiRW I 12.1 do konsultacji i uzgodnień DP 24 11 2023 r.

Uwagi do 08.12.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Pismo informujące o udostępnieniu projektu rozporządzenia na BIP-RCL celem konsultacji-6.12.23r

Uwagi do 05.12.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – dotyczy oznakowania żywności zawierającej owady jadalne.

167-2023 rozporządzenie owady jadalne

Uwagi do 05.12.2023 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 72).
Przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy jest dostępny na internetowej stronie sejmowej:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F2FE7C6D9A992D16C1258A76003C0892)

Uwagi do 23.11.2023 r.

Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379003

Uwagi do 23.11.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Projekt zmiany Rozporządzenia MRiRW_ A1.4.1 KPO cz 3 _małe przetórstwo_ UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE_ 17.11.2023

Uwagi do 21.11.2023

Projekty do opiniowania:

163/2023 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

162/2023 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

162-23 rozporządzenie ekologiczne PROW 2014-20

163-23 rozporządzenie ekologiczne PS 2023-27

Uwagi do 24.11.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

161-2023 projekt rozp MRiRW w spr wykonania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Uwagi do 15.11.2023

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

160-2023 Projekt rozporządzenia MRiRW znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Uwagi do 16.11.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r.

157-2023 ROZPORZĄDZENIE Ministra RiRW_ maksymalne sumy ubezpieczenia na 2024_06.11.2023

Uwagi do 13.11.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

156-2023 ROZP.MRIRW_zm. zarządzanie ryzykiem PROW 14-20_03.11.2023

Uwagi do 12.11.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt nowelizacji rozp. ws. wsparcia na wymianę pokryć dachowych KPO

Uwagi do 17.11.2023 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.

Projekt rozp. RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego na 2024 r.

Uwagi do 21.11.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw.

dokument646566

Uwagi do 10.11.2023

Projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych,

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-zmiany-wytycznych-dla-interwencji-i132-tworzenie-i-rozwoj-organizacji-producentow-i-grup-producentow-rolnych

Uwagi do  06.11.2023 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

ROZP.RM_dopłaty do ubezpieczeń_27.10.2023 (2)

Uwagi do 03.11.2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie punktacji kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

projekt rozporządzenia

Uwagi do 24 października 2023 r.

Dokumenty dotyczące opiniowania zmiany Wytycznych szczegółowych odnoszących się do interwencji pszczelarskich realizowanych w ramach PS WPR 2023-2027.

Pismo przewodnie_opiniowanie wytycznych zmieniajacych wytyczne szczegółowe_interwencje w sektorze pszczelarskim

Projekt_wytycznych_zmieniajacych – interwencje w sektorze pszczelarskim

 

Uwagi do 04 października 2023 r.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r.

Proj_ROZP_MRiRW_stawka PWD 2023 P

roj_ROZP_MRiRW_stawka PWK 2023

Proj_ROZP_MRiRW_stawka_plMlody rolnik 2023

Proj_ROZP_MRiRW_stawka_plRedystrybucyjna 2023

Proj_ROZP_MRiRW_stawka_plZwiazane 2023

pismoMRiRW_konsultacje 5 proj

Uwagi do 4 października 2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377352

Uwagi do 11 października 2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377253

Uwagi do 03 października 2023 r.

Projekt wytycznych w zakresie współczynników standardowej produkcji stosowanych do określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Link do projektu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-w-zakresie-wspolczynnikow-standardowej-produkcji-stosowanych-do-okreslenia-wielkosci-ekonomicznej-gospodarstwa-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Uwagi do 29 września 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377108

Uwagi do 29 września 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377151)

Uwagi do 27 września 2023

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych wraz uzasadnieniem i OSR do konsultacji publicznych.

OSR do projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia – RCL

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Uwagi do 21 września 2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

132-2023 poselski projekt ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Uwagi do 05 września 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych,

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376201

Uwagi do 30 sierpnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376051.

Uwagi do 23 sierpnia 2023 r.

Projektu poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem zwierząt.

Link do projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1329-2023/$file/9-020-1329-2023.pdf

Uwagi do 22 sierpnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Link do projektu https://legislacja.gov.pl/projekt/12375403

Uwagi do 19 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374401

Uwagi do 11 lipca 2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (druk nr 3424)

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3424

Uwagi do 11 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli.

proj. do uzg. zew. word

proj. do uzg. zew.(1)

Uwagi do 7 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374104

Uwagi do 06 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie

OSR do rozporządzenia

Projekt rozporządzenia i uzasadnienie

Tabela uwag

Uwagi do 06 czerwca 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020

2023-05-12 zm rozporządzenia o pożyczkach PROW 14-20 do zewn -1 2023-05-23

pismo rozp. pożyczki BGK publiczne

Uwagi do 25 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji,

projekt – do konsultacji publicznych – rozporządzenie w sprawie szczegół…

Uwagi do 22 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Pismo MRiRW do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie.

Projekt rozporządzenia MRiRW ws. wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ram…

Uwagi do 25 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru świadectwa jakości

Pismo dot. konsultacji publicznych proj. rozporz. MRiRW w sprawie wzoru świadectwa jakości

Uwagi do 22 maja 2023 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

poselski projekt ustawy

Uwagi do 24 maja 2023 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych,

druk 3188

Uwagi do 19 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

62-2023 proj rozp MRiRW wsparcie na systemy jakości PROW 2014-20

Uwagi do 16 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów.

71-2023 rozp MRiRW wymagania jakości handlowej napojów

Uwagi do 16 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Pismo Ministra Rolnictwa – konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia MRiRW Priorytet-2_EFMRA na lata 2021-2027

Uwagi do 05 maja 2023 r.

Projekty rozporządzeń wdrażających przepisy dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2022/2438 zmieniającej dyrektywę 93/49/EWG i dyrektywę wykonawczą 2014/98/UE w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych, materiale rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinach sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców.

uzgodnienia publiczne-1

zm. rozp.szkółkarstwo

zm.rozp. etykiety szkółkarskie

zm.rozp. rozmnożeniówka ozdobna

 

Uwagi do 11 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Pismo Ministra Rolnictwa – konsultacje społeczne 27.04-1

Projekt Rozporządzenia – Priorytet 1 – stan na 27.04.23

Uwagi do 08 maja 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych PROW 14-20 konsultacje

Uwagi do 27 kwietnia 2023 r.

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin

Link do projektu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0547-20130701

Uwagi do 20 kwietnia 2023 r.

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (719)

Link d projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371557

Uwagi do 25 kwietnia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3146

Uwagi do 24 kwietnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

DNI konsultacje publiczne

Projekt rozp. zarządzanie zasobami wodnymi 12 04 2023 r.

Uwagi do 27 kwietnia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców UD497

Pismo kierujące projekt ustawy do konsultacji publicznych UD497

Załącznik – Wzór tabeli uwag

Uwagi do 25 kwietnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt rozp_MRIRW zaliczki_art. 189 ust. 4a ufp_uzgodnienia_zewn

Uwagi do 13 kwietnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Projekt ROZPORZĄDZENIA w sprawie wsparcia infrastruktury magazynowania_ 11. 04 2023 _ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH _ PO ZTAIWRDZENIU

Uwagi do 20 kwietnia 2023 r.

Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371300

Uwagi do 11 kwietnia 2023 r

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych wraz uzasadnieniem i OSR

OSR – UD485 Pismo MRiRW – konsultacje publiczne

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych – 31.03_po uzgodnieniach wewnątrzresortowych (3)

Tabela uwag – projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Uzasadnienie – UD485

Uwagi do 29 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego.

48-2023 rozp MRiRW OPŁATY ZA BADANIA MAT SIEWNEGO

Uwagi do 06 kwietnia 2023 r.

Projekt raportu pn. „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023”

1. Pismo_MRiT_Konsultacje raportu_Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Raport 2023 20230223_PROJEKT_RAPORTU_VNR_ost

Uwagi do 27 marca 2023 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt

Minister Rolnictwa – związki zawodowe_specustawa Projekt_

Specustawa z uzasadnieniem i osr_ 21 marca 2023_międzyresortowe i społeczne

Uwagi do 27 marca 2023 r.

Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

druk senacki nr 944 – dostępny na senackiej stronie internetowej

Uwagi do 31 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków produkcji ekologicznej

43-2023 rozporz w spr warunków produkcji ekologicznej

Uwagi do 22 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu

CELEX_32022R0870

_PL_TXT ST-6793-2023-INIT_PL

Uwagi do 20 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

ROZP_MRiRW_dobrostan zwierząt__EKOSCHEMAT_16..03.2023

Uwagi do 27 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, szczegółowych informacji zawartych w tych wykazach oraz szczegółowej formy, w jakiej są one sporządzane.

42-23 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów ekologicznych

Uwagi do 23 marca 2023 r.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8ACD26F056502AB6C125896B003A055A

Uwagi do 10 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

ROZP_MRiRW_ interwencja_RE_

projekt_2023.03.08_SPOŁ+MIĘDZYR

ROZP_MRiRW_ interwencja_RE_uzasadnienie+OSR_2023.03.08

1. DPB.ka.0211.1.2022 INTERWENCJA_RE_PS_GRU_2022 – SPOŁECZNE_HK

Uwagi do 10 marca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

MRiRW_konsultacje publiczne

Projekt rozp. MRiRW_interwencje leśne i zadrzewieniowe_ PS WPR_na zew.

Uwagi do 03.03.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 .

Zał projekt rozp. MRiRW_ONW_ PS WPR 2023-2027

Uwagi do 15.03.2023 r.

Projekt Krajowego Programu Reform 2023/2024

KPR_2023-2024_do uzgodnień

Pismo KPR konsultacje społeczne

Uwagi do 06.03.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Projekt do uzg. społecznych – projekt rozp zm rozp. o środkach uproszczenia

Uwagi do 08.03.2023 r.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury z 24.02.2023 r., znak: DGWiŻŚ-7.0320.1.2023, w sprawie konsultacji publicznych projektu sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2020 i 2021,

(projekt v3) Sprawozdanie z wykonania KPOŚK 2020-2021 – załącznik

(projekt v3) Sprawozdanie z wykonania KPOŚK 2020-2021

pismo – konsultacje publiczne sprawozdania KPOŚK 2020-2021

Uwagi do 08..03.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu

udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów

rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pismo DRE.prz.0210.1.2023 _ konsultacje społeczne

Zał. do pisma _ Projekt rozp. MRiRW KPO _23.02.2023

Uwagi do 02.03.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (dobra kultura rolna, GAEC).

rozporządzenie_normy GAEC

Uwagi do 02.03.2023 r.

Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wraz z uzasadnieniem i OSR

OSR do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

projekt ustawy – 15.02.2023(2)

Uwagi do 27.02.2023

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3, umieszczono do zaopiniowania następujące projekty:

 1. Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
 2. Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Uwagi do 22.02.2023 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projekt rozporządzenia DRŚK 2014-2020 na 2023_15 02 2023_na zewnętrzne

 21.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1a. DPB.ka.0211.1.2021 NOWELIZACJA_RE_GRU_2021 – SPOŁECZNE_CD

ROZP_MRiRW_zm_ roln_ekol_projekt_2023.02.13_SPOŁ+MIĘDZYR

ROZP_MRiRW_ zm_ roln_ekol_uzasadnienie+OSR_2023.02.13

Uwagi do 17.02.2023

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Pismo – konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia

Uwagi do 17.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369405

Uwagi do 14.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, które powinny być zawarte w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369319

Uwagi do 14.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369351

Uwagi do 21.02.2023

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

2023-01-31 rozp RM o pożyczkach BGK do zewn

Uwagi do 15.02.2023

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

17-23 projekt rozp MRiRW stawki za kontrole nawozów

Uwagi do 25 lutego 2023

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

MRiRW z up. Sekr. Stanu Podskr. Stanu pismo konsultacje publiczne_2023 projekt MON 810 zakaz stosowania w roku 2023 uzgodnienia w szablonie aktu prawnego

Uwagi do 09 lutego 2023 r

Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–201

Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ROZP._MRiRW zm. rozp. zalesieniowe PROW 2007-2013

ROZP._MRiRW zm. rozp. zalesieniowe PROW 2014-2020

 

Uwagi do 07.02.2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary.

Proj_rozp_MRiRW_kwalifikujący się ha_02.02.2022

Uwagi do 09 lutego 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

2023-01-30 rozporządzenie o wyprz współ po konf wewn

Uwagi do 13 lutego 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.

Projekt rozporządzenia ws trwałych uzytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym(1)

Załącznik do projektu rozporządzenia ws trwałych uzytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym

Uwagi do 01 lutego 2023 r.

Projekt Kodeksu Rolnego (wraz z dodatkowymi dokumentami)

Kodeks rolny wersja 6

Projekty_ustaw_5.odt

Uzupełnienie_Kodeks_rolny2_8.odt

Uwagi do 13 lutego 2023 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2023–2027

Projekt_obwieszczenia_KPD_na_lata_2023_2027_ver_10_01_2023

załącznik_krajowy_plan_działania_10_01_2023

Uwagi do 26 stycznia 2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzenia analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym.

Projekt MRiRW w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych

Uwagi do 18.01.2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

OSR
Projekt zmiany ustawy

Uwagi do 23.01.2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

2-2023 projekt ustawy o funduszach promocji

Uwagi do 08.01.2023 r.- na załączonym formularzu

Projektu wytycznych podstawowych dotyczących pomocy w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

pismo kierujące do zaopiniowania-1 zał. 1 tabela do zgłaszania uwag

Uwagi do 09.01.2023 r. -na załączonym formularzu

Informacje MRiRW w sprawie projektu wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, z

22.12.2022 wytyczne_premie dla młodych rolników_projekt do opiniowania

formularz-zglaszania-uwag-wytyczna I.11

pismo kierujące wytyczne do opiniowania z uwierzytelnionym podpisem

Uwagi do 29 grudnia 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pismo dot. konsultacji publicznych proj. zm. rozporz. dla poddz. 3.2 PROW 2014-2020

ROZP._MRiRW_ zm. poddz. 3.2 (lista rankingowa)_20221212

Uwagi do 14 grudnia 2022 r.

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący zapewnienia dostępności i przystępności cenowej

komunikat KE wer. pl komunikat KE zał. wer. pl

Uwagi do 15 grudnia 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

180-2022 ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierz gospod OSR 180-2022

ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierz gospod

Uwagi do 23 listopada 2022 r.

Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolne.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366303

Uwagi do 21 listopada 2022 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

175-2022 wysokość dopłat do składek ubezpieczenia upraw

Uwagi do 16.11.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

173_2022 proj rozp MRiRW w spr wsparcia na działalność w zakresie przechowywania wprowadzania do obrotu prod rolnych

Uwagi do 18.11.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów

proj rozp. z uzasad._4.11.2022

Uwagi do 07.11.2022

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań i podziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365800

Uwagi do 07.11.2022 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B13BB4691CDF9F9C12588E800510577

Uwagi do 15.11.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.

166-2022 Projekt rozporządzenia ws Orchidaceae-1

Uwagi do 04.11.2022 r.

Projektu  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365551

Uwagi do 02.11.2022 r,

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365550

Uwagi do 26.10.2022 r.

Rządowy projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8A7D15CFD9008E15C12588DB0064B93F

Uwagi do 17.10.2022

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

2022-09-21 ustawa konsultacje publiczne

2022-10-03 ustawa o fin wpr do zewnętrznych

Uwagi do 13.10.2022

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364811

Uwagi do 13.10.2022 r.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364052

Uwagi do 03.10.2022 r.

Projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364452

Uwagi do 31.08.2022 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pismo dot. projektu MGR – konsultacje z organizacjami społecznymi

Projekt Rozporządzenia MGR PROW

Uwagi do 30.08.2022

3 projekty rozporządzeń MRiRW w sprawie:

 • zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.; 130/2022
 • zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2022 r.;131/2022
 • zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2022 r. 132/2022

130-2022 proj_ROZP_MRiRW_zaliczki PB_zewn

131-2022 proj_ROZP_MRiRW_zaliczki PROW 2014-2020_zewn

132-2022 proj_ROZP_MRiRW_zaliczki PROW 2007-2013_zewn

Uwagi do 25.08.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach

1. Projekt ustawy o paszach ponownie do uzgodnień zewnątrzresortowych_11.08.2022 (5)

2. Uzasadnienie do proj. ustawy o zmianie ustawy o paszach_08.08.2022 r. (1)

3. OSR do proj ustawy o paszach_08.08.2022 r

Uwagi do 02.09.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

126-2022 projekt rozp Min Finansów w spr dochodu z działów specjalnych prod rolnej

Uwagi do 18.08.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

125-2022 projekt w sprawie wymiany eternitu z KPO

Uwagi do 24.08.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

OSR – 08.08.2022 r

Projekt ustawy z uwierzytelnieniem i akceptacjami 09 08 2022

Uwagi do 22.08.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych.

123-2022 proj rozp MRiRW w spr rehabilitacji i turnusów regeneracyjnych

Uwagi do 21.07.2022 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

Pismo przekazujące projekt uchwały PPNW do konsultacji publicznych

FORMULARZ SKŁADANIA UWAG_projekt uchwały PPNW

Uwagi do 20.07.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

101-2022 proj rozp MRiRW w spr kwalifikacji rolniczych

Uwagi do 05.07.2022 r.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-sprawie-przyjecia-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-wisly https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360853

Uwagi do 30.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361151

Uwagi do 4 lipca 2022 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

ustawa

Uwagi do 28.06.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

96-2022 druk sejmowy 2349 ustawa o gospodarce nieruchomościami

Uwagi do 22.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie udzielania pomocy producentom, którzy uprawiali chmiel w latach 2020 – 2021 i którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 – 2021.

95-2022 rozp RM w spr szczegółowego zakresu ARiMR

Uwagi do 20.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób .

2022.05.26 proj_czynn.pomocnicze+uzasadn+OSR-parafa

2022.05.26 proj_czynn.pomocnicze+uzasadn+OSR

Uwagi do 10.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360452

Uwagi do 08.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Projekt rozporządzenia 26.05.22

Uwagi do 31.05.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne,

Rozporządzenie okresy polowań

OKRESY POLOWAŃ konsultacje

OSR okresy polowań

Uzasadnienie okresy polowań

Uwagi do 01.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360053

Uwagi do 06.06.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=310751C2ECEF05B8C125884C00523492

Uwagi do 05.06.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW oraz Rządowym Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL), pod adresem internetowym: https://legislacja.gov.pl/projekt/12359800.

Uwagi do 16.05.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359452

Uwagi do 17.05.2022 r.

Projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C35D523200059594C125883100320E96

Uwagi do 16.05.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

OSR

Proj. rozporządzenia art. 90 ust. 1 _ 25.04.2022

PROJ.ROZP.ART.90.UST.1_22.04

_ZALACZNIKI UZASADNIENIE _22.04.2022

Uwagi do 11.05.2022 r.

Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej (UD230) wraz z uzasadnieniem i OSR.

KRIR-MR-1215-2021

opinia KRIR do ustawy o umowach elektronicznych

OSR_PR USTAWY_UMOWY ELEKTORNICZNE_

PR USTAWY_UMOWY ELEKTRONICZNE_

20220420 TABELA UWAG konsultacje i opiniowanie – 19.04.2022

TABELA UWAG uzgodnienia – 19.04.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1_TABELA UWAG UZASADNIENIE_PR USTAWY_UMOWY ELEKTORNICZNE_

Uwagi do 29.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

70-2022 rozporzad

Uwagi do 29.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków, szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego oraz wzoru upoważnienia zachowującego odmianę.

72-2022 projekt rozp MRiRW dot oceny materiału siewnego

„*wprowadzenia zasad stosowania techniki cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS), która została przyjęta na całym świecie jako technika hodowlana do produkcji mieszańców odmian materiału siewnego zbóż. Odpowiednie przepisy dotyczące techniki produkcji CMS obowiązują już w przypadku jęczmienia, a przepisy projektowanego rozporządzenia wprowadzają przepisy dla odmian pszenic wytwarzanych z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) zgodnie z przepisami dyrektywy 2021/971.

*wprowadzenia możliwości uprawy plantacji nasiennej z roślina podporową.”

 

Uwagi do 27.04.2022 r.

1)    Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin 

projekt rozporządzenia – dokumentowanie IP

2)    Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin.

projekt rozporządzenia kwalifikacje osób prowadzących czynności kontrolne do uzgodnień 2

Uwagi do 26.04.2022 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

rozporządzenie naftowe_punkt 30 mikroinstalacje

Uwagi do 29.04.2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw,

67-2022 projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa

Uwagi do 22.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

rozporządznie ARiMR – niekorzystne zjawiska 2021 r. + ryby – 11.04. ost.

 

Pilne! uwagi do 20.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przy nowelizacji rozporządzenia, które opiniowaliśmy w grudniu 2021 r. (projekt 153/2021), projektodawcy popełnili omyłkę i wpisali w tabeli „Wysokość stawek pomocy” w pozycji C Zalesianie na gruntach erozyjnych dla gatunków iglastych kwotę 11 910 zł/ha. Teraz korygują stawkę do właściwej kwoty 8 354 zł/ha.

66-2022 Projekt rozp. zm. rozp. zalesieniowe PROW 2014-2020 – dostosowanie do PROW

Uwagi do 27.04.2022  r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358703

Uwagi do 22.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt rozp. zm. rozp. zalesieniowe PROW 2014-2020 – dostosowanie do PROW

Uwagi do 22.04.2022 r.- do godz. 10.00

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Link do projektu : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358701

Uwagi do 19.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

rozp_zm_Minimalna ilość 6.04.2022_

uzgodnienia publiczne(1)

Uwagi do 08.04.2022 r.- do godz. 8.00

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

61/2022 – rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego;

62/2022 – projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

rozporządzenie ws. szczegółowych warunków

rozporządzenie_obszary EFA

W uzasadnieniu czytamy, że proponowane zmiany mają na celu wdrożenie do prawa krajowego decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23 marca 2022 r., umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia (elementu płatności bezpośrednich). Decyzja umożliwia wykorzystanie ugorów do produkcji żywności i pasz, tj. umożliwia w 2022 r. – z uwagi na niekorzystną sytuację – prowadzenie produkcji na ugorach deklarowanych do zazielenienia.

 

Uwagi do 07.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

5.1. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA 2022.03.30 do konsultacji uzgodnień i opiniowania

 

Uwagi do 04.04.2022 r.

Projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów.

52-2022 poselski proj ustawy o dopłatach do nawozów

Uwagi do 07.04.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

OSR ROZPORZĄDZENIA WS. WPŁAT

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. WPŁAT

UZASADNIENIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WS. WPŁAT

Uwagi do 24.03.2022 r.

Analiza wyników stężeń azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych w roku 2020 – w odniesieniu do okresu 2016 – 2019 dotyczącą wód powierzchniowych

PI.2_analiza_wyników_powierzchn

PI.2 Tabela uwag

Załącznik_1_wyniki_stężeń

Załącznik_2_analiza_presji

Załącznik_3_wyniki eutrofizacja

Uwagi do 28.03.2022

Projekt dokumentu pn.: Krajowy Program Reform 2022/2023,

KPR_2022_proj_marzec_14_oficjalne_konsultacje

Uwagi do 21.03.2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

49-2022 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o podatku od towarów …

49-2022 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu oraz o podatku od towarów …

Uwagi do 25.03.2022 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych.

https://legislacja.gov.pl/docs//509/12357550/12860714/12860715/dokument546612.pdf

Uwagi do 2.03.2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

45-2022 proj rozp MRiRW w spr dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją

Uwagi do 09.03.2022

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

203202~

1 203202~

2 203202~3

203202~4

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

projekt ROZP MRiRW współczynniki_2022

Uwagi do 1 marca 2022 r.

Projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

31-2022 proj ustawy o ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych …

31-2022 proj ustawy o ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych …OSR

31-2022 proj ustawy o ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych Uzasadnienie

Uwagi do 28 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

39-2022 rozp MRiRW zmiana rozp. metodyki pobierania materiału siewnego

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

40-2022 zmiana rozp. MRiRW w spr oceny tożsamości materiału siewnego

Uwagi do 23 lutego 2022 r.

Metodyka przeglądu i aktualizacji Programu działań

456_Pismo do Instytutów i KRiR w sp.Metodyki przeglądu Programu azotanowego

456_zał.1_20220209_PI.1. Metodyka przeglądu i aktualizacji Programu działań_v 1.3(1)

456_zał.2_Tabela uwag

Uwagi do 23 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356555

Uwagi do 23 lutego 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

Projekt ustawy o paszach 31.01.2022 r (1)

Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o paszach – 02.02.2022 r. do uzgodnień (1)

OSR-y do proj ustawy o paszach.02.02.2022 r (1)

Uwagi do 18 lutego 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

29-2022 proj ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników OSR z 9-02-22

29-2022 proj ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 7-02-22

Uwagi do 16 lutego 2022 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

30-2022 rozp MF podatek akcyzowy

30-2022 rozp MF podatek akcyzowy uzasad

30-2022 rozp MF podatek akcyzowy

Uwagi do 9 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355905

Uwagi do 8 lutego 2022 r.

Projekt ustawy zmieniający ustawę – Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawy

23_22 Prawo łowieckie – projekt zm. ustawy

Uwagi do 11 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Projekt rozporządzenia MRiRW dot. laboratoriów urzędowych do uzgodnień

Uwagi do 04 lutego 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ROZP_MRiRW_zm. 6.4_okres przejściowy_do uzg. zewn._21.01.2022

Uwagi do 31 stycznia 2022 r.

Projekty rozporządzeń wydawanych w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich:

 

Uwagi do 07 lutego 2022 r. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań.

12-2022 ROZP_MRiRW_zm_opłaty_ ŚOR

Uwagi do 06 lutego 2022 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

11-2022 projekt rozporządzenia w spr zakzu stosowania odmian kukurydzy MON810

 

Uwagi do 17 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010.

1_PL_ACT_part1_v2

1_PL_annexe_proposition_part1_v2

Uwagi do 27 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

3-22 proj rozp MRiRW w spr szczegółowych warunków i trybu przyzn płatności bezpośrednich

Uwagi do 11.01.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego PROW na lata 2014-2020

4_22 Zarządzanie ryzykiem

Uwagi do 17.01.2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354957

Uwagi do 15 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt_NOWELIZACJA DRŚK I na 2022_23 12 2021_zewnętrzne

Uwagi do 11 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów.

13.12.21 śwadectwo 13.12.2021

proj.do uzgodn.społ.

Uwagi do 29 grudnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus wraz z pismem przewodnim.

Rozporządzenie KE można opiniować na stronie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13314-Plant-healthmeasures-to-eradicate-and-prevent-the-spread-of-Clavibacter-sepedonicus_pl

Uwagi do 27 grudnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Link do projektu:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354602

Uwagi do 3 stycznia 2022 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354552

Uwagi do 21 grudnia 2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354352

Uwagi do 15 grudnia 2021 r. Projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353701

Uwagi do 20 grudnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202

Link do projektu:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354001/katalog/12834045#12834045

Uwagi do 10 grudnia 2021 r.  do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z prośbą o uwagi do 10 grudnia

link do projektu https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1738A360884CBD85C125879C0059D5CB)

Uwagi do 22.11.2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353102

Uwagi do 02.11.2021 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

 do uzgodnień i konsultacji społ. projekt rozp. RM w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia w 2022 z uzasadnieniem i OSR(5)

Uwagi do 02.11.2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich, z prośbą o uwagi do 2 listopada 2021 r.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352352

Uwagi do 22.0-9.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

111-2021 rozp MFin w spr dochodu z działów specjalnych

Uwagi do 03.09.2021 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2021 r. – Projekt

Uwagi do 10.09.2021 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania – Projekt

Uwagi do 01.09.2021 r. 

Uwagi do 28.09.2021 r. rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego:  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

 

Uwagi do 17.08.2021 r.  projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO.

104-2021 rozp MKiS gmo osr

104-2021 rozp MKiS gmo tabela zgodności

104-2021 rozp MKiS gmo

uzasadnienie 104-2021 rozp MKiS gmo

 

Uwagi do 18.08.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

21 08 05 proj rozp PROW 4.2 przetwórstwo

Uwagi do 16.08.2021 r. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

2021-08 parafowany projekt nowelizacji rozporządzenia komercyjnego – zew… 2021-08 pismo konsultacje społeczne proj rozp komercyjnego podpisane

Uwagi do 20.08.2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

9-020-610-2021

Uwagi do 19.08.2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

Przesyłam link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349902/katalog/12808894#12808894

Uwagi do 18.0.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozporządzenia NOWELIZACJA DRŚK III na 2021_na zewnętrzne

Uwagi do 16.08.2021 r.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

99_21 poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Uwagi do 16.08.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349556

Uwagi do 15.07.2021 r.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

9-020-562-2021

Uwagi do 29.06.2021 r. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

70_2021 ustawa odorowa – minimalne odległości ocena skutków

70_2021 ustawa odorowa – minimalne odległości uzasadnienie

70_2021 ustawa odorowa – minimalne odległości

Uwagi do 24.06.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347905/katalog/12794838#12794838

Uwagi do 18 czerwca 2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych oraz niektórych innych ustaw.

67_2021 proj ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Uwagi do 21.06.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

60-2021 ustawa o rolnictwie ekologicznym

Uwagi do 09.06.2021 r. Rządowy projekt ustawy o gatunkach obcych

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1187

Uwagi do 28. 05.2021 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1162

Uwagi do 02.06.2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk 1098) oraz autopoprawka do niego (1098-A).

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=9C054820B67BDC93C12586B7003B22A8

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=DADAD2EFF17EA9AEC12586DA00401127

Uwagi do 31.05.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i innych ustaw, który obecnie jest procedowany w KRUS.

53_2021 projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 26-04-2021

Uwagi do 02.06.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346652

Uwagi do 26 maja 2021 r. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

49/2021 w sprawie obowiązku poddania drewnianego materiału opakowaniowego granicznej kontroli fitosanitarnej,

50/2021 uchylającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.

49_2021 rozporządzenie – kontrola drewnianych materiałów opakowaniowych 30 04 2021-2 50_

2021 rozporządzenie uchylające – kontrola drewnianych materiałów opakowaniowych 30 04 2021-1

Uwagi do 13 maja 2021 r. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346601

Uwagi do 17 maja 2021 r. 

Projekty rozporządzeń MRiRW dotyczące materiału siewnego roślin uprawnych:

45/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

45_2021 proj rozp MRiRW w spr składania wniosków o ocenę polową mat siewnego

46/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

46_2021 proj rozp MRiRW w spr sposobu prowadzenia dokumentacji dot materiału siewnego

Uwagi do 10 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

proj. rozp. RM_zadania ARiMR – pszczoły + NZA + spółdzielnie 6.05.2021-1

Uwagi do 7 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ROZP_MRiRW_ zm_ pomoc finansowa roln. ekol. PUBLICZNE + MiĘDZYRESORTOWE

Uwagi do 11 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

38_2021 proj rozp MRiRW w spr stawek opłat za czynności kontrolne IJHARS

Uwagi do 14 maja 2021 r.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz ustawy o wyrobie i przetwarzaniu alkoholu etylowego i wyrobie wyrobów tytoniowych z prośbą o uwagi do 14 maja 2021 r.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346009

Uwagi do 07 maja 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich z prośbą o uwagi do 7 maja 2021 r.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345805)

Uwagi do 26 kwietnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

29_2021 proj rozp MRiRW w spr pobierania próbek śor do badań laboratoryjnych

Uwagi do 27 kwietnia 2021 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

30_2021 proj rozp Rady Ministrów zmieniający pomoc na zalesianie PROW

Uwagi do 22 marca 2021 r. Poselski projekt ustawy o ograniczeniu wprowadzania do środowiska tworzyw sztucznych innych niż biodegradowalne i kompostowalne (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jacek Protasiewicz)

9-020-427-2021

Uwagi do 5 marca 2021 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Uwagi do 22.02.2021 r.  Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wraz z uzasadnieniem i OSR

projekt ustawy – przewaga kontraktowa z uzasadnieniem

formularz zgłaszania uwag

OSR

Uwagi do 28.01.2021 roku – Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551

Uwagi do 18.01.2021 roku – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uwagi do 20.01.2021 r. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020.

158_2020 rozp MRiRW rolnośrodowiskowoklimatyczne

Uwagi do 15.01.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt dostępny jest w RCL pod poniższym adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12341858/12753270/12753271/dokument482781.pdf

Uwagi do 4.01.2021 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

152_2020 4. ROZP_MRiRW_ zm_ pomoc finansowa roln. ekol. PROW 2014-2020_P…

Uwagi do 14.12.2020 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Link  do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5C2FBF57362DB76EC1258634004B7C8D

Uwagi do 21.12.2020  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego z prośbą o uwagi do 21 grudnia 2020 r.

 Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341000

 

Uwagi do 08.12.2020 r. Senacki druk nr 222 w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Senacki Druk

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenia takie są obowiązkowe dla osób stosujących środki ochrony roślin, zajmujących się obrotem tymi preparatami, a także dla doradców świadczących usługi w obszarze ochrony roślin. Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana zasad prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie pandemii COVID-19.

Projekt ww. rozporządzenia jest dostępny pod adresem:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340553

Uwagi do 10.12.2020 r. Projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw .

 Link do projektu : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340755

Uwagi do 09.12.2020 Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

OSR proj. rozp. zm. rozp. ws. kos

Proj. rozp. zm. rozp. ws. kos

Uzasadnienie proj. rozp. zm. rozp. ws. kos

Uwagi do 30.11.2020 r. Poselskiego projekt  ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=736

Uwagi do 08.12.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

142_2020 projekt rozp MRiRW w spr szkoleń wz środków ochrony roślin (1)

Uwagi do 01.12.2020 r. Projekt Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021 – 2027.

Projekt porzadku nr 15- 19.11. 2020

Uwagi do 30.11.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu.

138_2020 rozporz MRiRW w spr wytwarzania mat siewnego w ramach eksperymentu (1)

Uwagi do 23.11.2020 r.  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

 link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340008

Uwagi do 17.11.2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach (grupa posłów PSL-Kukiz15).

9-020-313-2020

Uwagi do 23.11.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie wykonawcze.

155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz

155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz uzasadnienie

155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz rozporzadzenie wykonawcze Dobrostan plus
155_2020 ustawa o jakosci handlowej art rol-spoz ocena skutkow

Uwagi do 12.11.2020r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

130_2020 rozp_stawki_dopłat de minimis_2020 uzgodnienia międzyresortowe i społeczne-3

Uwagi do 6.11.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, z prośbą o uwagi do 6.11.2020 r. Link do projektu  >>>

Uwagi do 6.11.2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Link do projektu :https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339706/katalog/12732131#12732131 .

Uwagi do 09 października 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  wraz z uzasadnieniem i OSR.

16-04-04_KW_141106_SPS.2_plik4

Uwagi do 09 października 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ROZP_MRiRW_ Współpraca z podpisem DP

Uwagi do 10 września 2020 r. Projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zm. rozp. 6.4 Rozwój usług rolniczych_po konsultacjach wewnętrznych w MRiRW oraz ARiMR_ po uzg. z DP_01.09.2020

Uwagi do 31 sierpnia 2020 r. projekty rozporządzeń  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:

Uwagi do 2 września 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 84_2020 wsparcie inwestycji poddziałanie 4 2 PROW 2020 projekt

 

Uwagi do 30 sierpnia 2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 

Uwagi do 24 sierpnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa >>>

 

Uwagi do 4 września 2020 r. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Celem proponowanych regulacji jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce w celu łagodzenia negatywnych skutków, jakie niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy.

KW_131032_DGWiZS_plik2; KW_131032_DGWiZS_plik3; KW_131032_DGWiZS_plik5; KW_131032_DGWiZS_plik6

 

Uwagi do 7 sierpnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

78_2020 proj rozp MRiRW uchylającego rozp w spr szczegółowych warunków organizacyjno-tech prowadzenia prac badawczych

Uwagi do 6 sierpnia 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

76_2020 proj ustawy o statystyce spisie rolnym i narodowym spisie powszechnym.xsp

Uwagi do 29 lipca 2020 r. Rządowy projekt tu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 514)

ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Uwagi do 29 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (dla roku szkolnego 2020/2021).

20.07.2020 Projekt rozporządzenia MRiRW program dla szkół w rs. 2020_2021

 

Uwagi do 31.07.2020 r. Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów ( druk nr 495). http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=495

72_2020 projekt ustawa rządowa uznawanie towarów

 

Uwagi do 03.08.2020 r. Informację MRiRW o zamiarze uchylenia rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

70_2020 Rozp uchyl w sprawie kontroli niektorych roślin

oranizacje społeczne – informacja (2)

Uwagi do 17 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozporzadzenia COVID

Uwagi do 15 lipca 2020 r. Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich opracowany w MRiRW

UST zm ust o ubezpieczeniach upraw – do dyskusji

Uwagi do 09 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu przewozowego wraz z uzasadnieniem.

59_2020 rozp MRiRW uchylające rozp w spr wzoru dokumentu przewozowego

 

Uwagi do 16 lipca 2020 r. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60/2020 w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus;

61/2020 w sprawie obowiązku zaopatrywania bulw ziemniaków przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;

62/2020 w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;

63/2020 uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus.

 

pismo – uzgodnienia społeczne

projekt rozporzadzenia Clavibacter

projekt rozporzadzenia miejsca produkcji wolne od CS

projekt rozporzadzenia rozporządzenie uchylające

projekt rozporzadzenia zaświadczenia Clavibacter

MRiRW poinformowało, że wydanie projektowanych rozporządzeń ma charakter czysto techniczny i wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych regulacji do przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin […]. Z tego powodu projektowane regulacje stanowią przeniesienie dotychczasowych rozwiązań ujętych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, implementującym postanowienia dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, zgodnie z rozporządzeniem 2016/2031, zostaną poddane przeglądowi i zastąpione przez nowy akt prawa unijnego do dnia 31 grudnia 2021 r. Do tego czasu w mocy pozostają postanowienia dyrektywy 93/85/EWG.

 

 

Uwagi di 06 lipca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Daria Gosek-Popiołek)

9-020-186-2020

Uwagi do 7 lipca 2020 r.

– 54/2020 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

54_2020 proj rozp MRiRW w spr zapobiegania wprowadzaniu organizmów kwarantannowych

– 55/2020 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą wykonywać podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

55_2020 rozp MRiRW w spr roslin którymi mogą zajmować się podmioty profesjonalne

 

Uwagi do 08 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej 56/2020

56_2020 proj rozp MRiRW w spr dopuszczalnychilosci roślin które nie podlegają kontroli fito

Uwagi do 16 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego.

53_2020 Rozporządzenie zm. -w sprawie szcz. wymagań dot. wytwarzania i jakości mat. szkółkarskiego

Uwagi do 18 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

proj. rozp_opłaty za czynności kontrolne PIORiN uzg. międzyresortowe-1

Uwagi do 17 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell

51_2020_ rozp MRiRW w spr zwalczania agrofaga Fusarium circinatum

Uwagi do 15 czerwca 2020  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin

50_20 rozporządzenie stawki opłat śor 25 05 2020 do uzgodnień społecznych i międzyresortowych WO (1)

Uwagi do 28 maja 2020 r.  Projekt  nr 46/2020 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi _w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

rozporządzenie – stawki opłat

Uwagi do 27 maja 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich

47_2020 poselski projekt ustawy o KGW

 

Uwagi do 15 maja 2020 do godz. 13.00 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół,

30.04.2020 Projekt rozporządzenia zm rozp MRiRW ws. PdS w rs. 2019_2020 w zw. z COVID19 

Uwagi do 18 maja 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Projekt rozp. MRiRW zm. rozp. ws. DH uzasadnienie i OSR (1)

 

Rządowego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344

Uwagi do 11 maja 2020 r.  link >>> do „Wniosku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 COM/2020/186 final”

Uwagi do 19 maja 2020 r. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

5.2. projekt rozporządzenia wraz w uwierzytelnieniem

Uwagi do 14 maja 2020 r.  Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i  ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

projekt rozporządzenia

 

Uwagi do 29 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332953

Uwaga! Pilne! Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

Projekt rozporządzenia

Uwagi do 23 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332652/katalog/12679744#12679744

 

Uwagi do 22 kwietnia 2020 r. Poselski projekt ustawy o pomocy na utrzymanie płynności finansowej w rolnictwie (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Sawicki)

Projekt o pomocy na utrzymanie płynności finansowej

 

Poselski projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Władysław Kosiniak-Kamysz),

link do przebiegu procesu legislacyjnego projektu www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=324w

Projekt tarcza

Uwagi do 29 kwietnia 2020 r.  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332503/katalog/12678987#12678987

Uwagi do 09 kwietnia 2020 r.  Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332353/katalog/12677308#12677308

Uwagi do 16 kwietnia 2020  Projekt  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Pr rozp MriRW w spraw norm kultury rolnej dokument443226

Uwagi do 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Pr MriRw dok hand prod poch zwierz-dokument443694

Proj. rozp. MRiRW zm. rozp. ws. DH pr poch zwierz

ZAł do projektu dok hand prod poch zwierz443695

Załączniki do projektu rozp.

 

 

PILNE! Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Projekt ustawy

PILNE! Projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

275 – Projekt

Uwagi do 08 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

077 – Projekt

Uwagi do 07 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty.

zał. 1 do pism 464 i 465 ROZP_MRiRW_opłata za plan nawożenia azotem (1)

zał. 2 do pism 464 i 465 OSR_ROZP_MRiRW_opłata za plan nawożenia azotem…. (1)

WAŻNE ! Uwagi do 19.03.2020 r. do godz. 12.00 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego otrzymany z KRIR.

do konsultacji społecznych

 

Uwagi do 17 marca 2020 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny.Pr. rozp. szkolenia z nasienictwa

 

Uwagi do 23.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Proj Rozp mater szkółkarski winorosle etykiety pakowanie

Uwagi do 20.02.2020 r. projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Rozp projekt

Uwagi do 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).

18_20 wyboistość pomidora

Uwagi do 20.02.2020 r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

16_20 kukurydza MON810 projekt

Uwagi do dnia 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

proj. zm. rozp. Tworzenie grup producentów…-zatwierdzony 31.1.20

Uwagi do 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

14_20 rozp MRiRW w spr wykazu laboratoriów dla PIORIN

 

Uwagi do 09.02.2020 r.projekt rozporządzenia MRiRW zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” obj. PROW na lata 2014-2020

projekt rozporządzenia MRiRW

 

Uwagi do 11 lutego 2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329505/katalog/12658712#12658712 

 

Uwagi do 27.01.2020 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327652/katalog/12643994#12643994

Uwagi do 30.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz niektórych innych ustaw.

5_2020 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu

Uwagi do 2.02.2020 r.Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania.

8_2020 rozp MRiRW uchylające rozp w spr roślin dla których paszporty nie mogą być wydawane

 

Uwagi do 29 stycznia 2020 r. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

dokument433771a

Uwagi do 27 stycznia 2020 r. Projekt   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego PROW na lata 2014-202, .

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12329106/12656067/12656068/dokument434580.pdf

Uwagi do 15 stycznia 2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt, .

Projekt dotyczy wprowadzenia świadczenia dla zwierząt wycofanych ze służby z jednoczesnym poszerzeniem katalogu podmiotów, które korzystają ze zwierząt w celach specjalnych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do celów rozrywkowych

Pr poselski psy i cyrki XII -22-2019

 

Uwagi do 16 stycznia 2020 r. Konsultacje na temat ekoprogramów, które mają zostać przyjęte jako elementy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Konsultacje ekoprogramów

Uwagi do 13 stycznia 2020 roku  Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 2020.https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328600/katalog/12653158#12653158

 

Uwagi do 10 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328355/katalog/12650668#12650668

 

Uwagi do 7 stycznia 2020roku do godz. 08:00 do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” wsparcie na zalesianie

oraz

– w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” zalesianie gruntów rolnych

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do godz. 08:00 do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328352/katalog/12650524#12650524

 

Uwagi do 14 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328600/katalog/12653158#12653158

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie operatu rybackiego wraz z uzasadnieniem i OSR

Operat rybacki – OSR 10.12.2019

Operat rybacki – uzasadnienie 10.12.2019

Operat rybacki – wg SZABLONU 10.12.2019

 

Uwagi do 9 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) 169_2019 proj rozp MRiRW zwalczanie i zapobieganie organizmu Spodoptera frugiperda

 

Uwagi do 12 stycznia 2020 roku do projektów rozporządzeń MRiRW:

– w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich wwóz wykaz punktów kontroli granicznej(1)

oraz

– uchylającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylenie punktów wwozu(1)

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328550/katalog/12652658#12652658

Propozycje do 2 stycznia 2020 r. W związku z pismem Departamentu Promocji i Jakości Żywności MRiRW dotyczącym nazw produktów, środków  spożywczych, które zawierają określenia związane z konkretnym krajem/ miejscem, a które nie są kojarzone przez konsumentów z pochodzeniem tych produktów, ale z cechami jakościowymi, składem lub sposobem produkcji, można podawać propozycje takich produktów lub środków spożywczych, które Krajowa Rada Izb Rolniczych przekaże do Ministerstwa.

Pismo z MRiRW: DPiJŻ MRIRW prosba nazwy krajowe

Uwagi do 22 grudnia 2019 r.  Projekt  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Link do projektu: KW_407425_DRP_plik2

Uwagi do 16 grudnia 2019 r.  Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328054/katalog/12647730#12647730

Uwagi do 12 grudnia 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

dokument430230

dokument430232

dokument430234

dokument430236

 

Uwagi do 16 grudnia 2019 r. Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Projekt rozporządzenia w terminy mat. siewny

Uwagi do 18 grudnia 2018 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

160_2019 projekt rozp rol-środowiskowo-klimatyczne 2014-20

 

Uwagi do 22 listopada 2019 r.

 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;Pr rozp sposób znak lochdokument425108
 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych;
 3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch;

Pr rozp sposób znak lochdokument425108

Pr rozp zakres danych w IRZokument424995

 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

154_2019 rozp w spr mandatów

 

Uwagi do 20 listopada r. – projekty  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Pr rozp rol ekolog dokument425742
 1. w sprawie odstępstwa od wymagań specjalnych dla drewna pozyskanego z roślin rodzaju Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki.- Pr rozp drewno z USA i KANADYdokument425394

 

Uwagi do 7.11.2019 r.Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PROJEKT ROZP_MRiRW zmieniające rozporzadzenie w sprawie wysokości limitów 31.10.2019

 

 

Uwagi do dnia 30.11.2019 r do godz. 11:00 do Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

142_2019 rozp Rady Ministrów w spr wysokości dopłat do składek za ubezpieczenia upraw i zwierząt-2

Uwagi do dnia 07.11.2019 roku do Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636407#12636407

Uwagi do 04 listopada 2019 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.

Projekt rozporządzenia

OSR

Uwagi do 23 października: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych :

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325300/katalog/12629964#12629964

Uwagi do dnia 21 października 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pr rozp srodki grypa ptasia HPAI 2019-20 projekt HPAI

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

Uwag i opinie do biura W-MIR do dnia 11 października 2019 roku.

Poniżej link do projektu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325551

 

Uwagi do 11.10.2019 r. -Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z uzasadnieniem i OSR

projekt ustawy_2019.10.01

uzasadnienie 2019.10.01

OSR_ zm. 2019.10.01

Uwagi do 02.10.2019 r. do godz. 9.00 – rozporządzenia w sprawie stawek płatności bezpośrednich

Rozp_stawka JPO

Rozp_stawka pl dodatkowej

Rozp_stawka pl mlody rolnik

Rozp_stawka pl za zazielenienie

Rozp_stawki pl do pow upraw

Rozp_stawki pl do tytoniu Rozp_stawki pl do zwierzat

PILNY – Uwagi do dnia 18.09.2019 r.Projekt do opiniowania rozporządzenie w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu: 121_2019 płatności bezpośrednie i do tytoniu

PILNY –Uwagi do dnia 18.09.2019 r. Projekt do opiniowania rozporządzenie w spr. obszarów proekologicznych:122_2019 obszary proekologiczne

Uwagi do dnia 18.09.2019 r. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Projekt rozporządzenia MRiRW

Uwagi do 19.09.2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12324750/12627258/12627259/dokument417182.pdf

 

11-2022 projekt rozporządzenia w spr zakzu stosowania odmian kukurydzy MON810Uwagi do projektów aktów prawnych proszę zgłaszać drogą elektroniczną na adres: wmirol@wmirol.org.pl, lub listownie na adres siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, najpóźniej dwa dni robocze przed upływem wskazanego terminu konsultacji.