Tryb zgłaszania kandydatów

 

Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

1.Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

3.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)  imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej,

 

Do zgłoszenia załącza się:

1)  listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata

2)   pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3)   pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych

  1. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.
  2. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Ponadto zgodnie z uchwałą Komisji Wojewódzkiej z dnia 26.06.2023 r.  do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o niekaralności.

Do pobrania wzory dokumentów:

1 Kandydat osoba fizyczna:

Zgłoszenie kandydata osoba fizyczna

Lista poparcia osoba fizyczna

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Oświadczenie o niekaralności

2. Kandydat osoba prawna:

Zgłoszenie kandydata osoba prawna

Lista poparcia osoba prawna

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Oświadczenie o niekaralności

 

Uwaga: Zgodnie z terminarzem wyborczym zgłaszanie kandydatów będzie możliwe  we właściwej komisji okręgowej po dniu 25.08.2023 r. i potrwa do 04.09.2023 r.

 

W dniu 26 czerwca 2023 r. Komisja wojewódzka  podjęła uchwałę w sprawie  zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Na podstawie § 12 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych komisja ustaliła wzory dokumentów obowiązujących kandydatów na członka Rady Powiatowej.

Uchwała nr 6 zgłoszenie kandydata

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

Załącznik nr 2 do uchwały nr 6

Załącznik nr 3 do uchwały nr 6

Załącznik nr 4 do uchwały nr 6

Załącznik nr 5 do uchwały nr 6

Załącznik nr 6 do uchwały nr 6

 

Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Tryb zgłaszania kandydatów