Działalność

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza działa, w oparciu o przewidziane ustawą zadania szczegółowe, na podstawie kierunków działania, które co roku uchwala Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Aktualne kierunki na 2015 rok

Głównym kierunkiem działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2015 roku jest wspieranie rolników Warmii i Mazur w efektywnym prowadzeniu gospodarstw rolnych w warunkach określonych Wspólna Polityką Rolną UE.

W szczególności zaś Zarząd będzie realizował następujące działania kierunkowe:

 1. Dążenie do zmiany ustawy o izbach rolniczych i innych ustaw określających kompetencje samorządu rolniczego.

 2. Udostępnienie rolnikom niezbędnych informacji i organizacja szkoleń w celu pełnego wykorzystania środków finansowych dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej.

 3. Podjęcie działań w celu uregulowania zasad gospodarki ziemia oraz zmiany ustawy o ustroju rolnym.

 4. Działania promujące w zakresie krajowych produktów żywnościowych, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej.

 5. Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie i Lokalnymi Grupami Działania naszego województwa.

 6. Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego.

 7. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i szkołami rolniczymi województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników.

 8. Wspieranie branżowych związków i organizacji rolniczych oraz współpraca ze związkami zawodowymi rolników.

 9. Pomoc w tworzeniu i działaniu grup producentów rolnych.

 10. Współpraca z samorządami terytorialnymi województwa warmińsko-mazurskiego i administracja rządową.

 11. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

 12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.

 13. Dążenie do optymalnego dla rolników podziału środków finansowych w ramach PROW 2014-2020.

 14. Ulokowanie Izby Rolniczej jako beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 15. Dążenie do zmiany Prawa Łowieckiego i uregulowania odszkodowań za zwierzęta prawnie chronione.

 16. Działalność na rzecz poprawy i organizacji rynków zbytu płodów rolnych.

 17. Promocja agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich.

 18. Współpraca w zakresie organizacji kolonii i wczasów dla dzieci rolników.

 19. Dążenie do zachowania korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

 20. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich.