Działalność

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza działa, w oparciu o przewidziane ustawą zadania szczegółowe, na podstawie kierunków działania, które co roku uchwala Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  Aktualne kierunki na 2021 rok

Głównym kierunkiem działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2022 roku jest wspieranie rolników Warmii i Mazur w efektywnym prowadzeniu gospodarstw rolnych w warunkach określonych Wspólną Polityką Rolną UE.

W szczególności zaś Zarząd będzie realizował następujące działania kierunkowe:

 1. Dążenie do zwiększenia kompetencji samorządu rolniczego.
 2. Udostępnienie rolnikom niezbędnych informacji i organizacja spotkań w celu pełnego wykorzystania środków finansowych dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej.
 3. Podejmowanie działań w zakresie zmiany prawa dotyczącego regulowania obrotu ziemią rolną oraz monitorowanie rozdysponowania gruntów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim.
 4. Działania w zakresie organizacji wystaw, targów oraz konferencji dla rolników województwa warmińsko-mazurskiego.
 5. Podejmowanie działań na rzecz uzyskania jak najkorzystniejszych dla rolników rozwiązań w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz monitorowanie założeń PROW
 6. Wspieranie poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu gospodarstw rolnych, promocja agroturystyki, rzemiosła, rękodzielnictwa oraz żywności tradycyjnej i regionalnej.
 1. Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie i Lokalnymi Grupami Działania naszego województwa.
 2. Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego.
 3. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i szkołami rolniczymi województwa warmińsko-mazurskiego.
 4. Wspieranie branżowych związków i organizacji rolniczych oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami rolników.
 5. Współpraca z samorządami terytorialnymi województwa warmińsko-mazurskiego
  i administracją rządową.
 6. Współudział w organizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
 7. Dążenie do zmiany Prawa Łowieckiego i uregulowania odszkodowań za zwierzęta prawnie chronione.
 8. Działalność na rzecz poprawy i organizacji rynków zbytu płodów rolnych.
 9. Współpraca w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci rolników.
 10. Monitorowanie oraz podejmowanie działań na rzecz skutecznego zwalczania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.
 11. Monitorowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 12. Podejmowanie działań na rzecz poprawy gospodarowania zasobami wodnymi.