powiat bartoszycki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim –  Pani Agnieszka Kobryń

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie bartoszyckim – Pan Józef Pich

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Bartoszyce Pan Robert Huszcza
Bartoszyce Pan Marcin Przybysz
Bisztynek Pani Agnieszka Kobryń
Bisztynek Pan Bogumił Gołębiewski
Górowo Iławeckie Pan Józef Pich
Górowo Iławeckie Pan Tomasz Dudkiewicz
Sępopol Pan Andrzej Bącik
Sępopol Pan Janusz Sęk

Dnia 24 czerwca 2020 roku w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. Pierwszym prelegentem był przedstawiciel Urzędu Gminy
w Bartoszycach, pan Stefan Kołodko.  Omówił szczegółowo zagadnienie odbioru foli rolniczych, azbestu, dofinansowania do oczyszczalni przydomowych, program „oczko plus”, przedstawił plany inwestycyjne Urzędu Gminy. Jerzy Bachar przekazał informację
o obniżeniu oprocentowania przez UE dla kredytów udzielanych przez KOWR do 2,35% płaconego przez kredytobiorcę. Omówił dokonany i planowany obrót ziemią będącą
w zasobie Skarbu Państwa w 2020 roku. Dr Tadeusz Wojnicz, przekazał informacje dotyczące rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń. Ostrzegł przed naliczaniem kar za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji. Zaprosił na szkolenia w zakresie uboju
z konieczności. Pani Barbara Piorun – Kierownik BP ARiMR w Bartoszycach podsumował zamknięcie kampanii wnioskowej 2019 i omówiła szczegółowo kampanię 2020, przedstawiła zasady dofinansowania  kół gospodyń wiejskich i omówiła funkcjonalności aplikacji IRZ plus. Pan Wojciech Zabłocki, omówił zadania wykonane i zaplanowane na 2020 rok przez PZDR w Bartoszycach.  Pan Marek Kuźniewski przedstawił informację z bieżących prac Zarządu W-MIR

 

 

W dniu 15 października 2019 roku Przewodnicząca Rady Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim Agnieszka Kobryń zwołała posiedzenie Rady, które odbyło się w Sali Konferencyjnej KOWR w Bartoszycach. W obradach uczestniczyli: Marek Kuźniewski – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Barbara Piorun – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszycach, dr Tadeusz Wojnicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach, Roman Kopański – Kierownik Nadzoru Wodnego w Bartoszycach oraz zainteresowani rolnicy.

Jako pierwszy wystąpił dr Tadeusz Wojnicz, który przekazał najnowsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń stwierdzając, iż sytuacja jest dramatyczna. W powiecie bartoszyckim odnotowano w tym roku już 3 ogniska, w Polsce 48 ognisk. Wymogi odnośnie gospodarstw trzodziarskich są bardzo wysokie, jednakże nie wystarczające aby uchronić stada trzody chlewnej. Ze 135 stad w pow. bartoszyckim pozostało 17 (w tym 2 są w trakcie likwidacji). W 2019 roku strzelono 689 dzików z czego 28 sztuk było dodatnich, znaleziono 121 padłych dzików z czego 72 sztuki było dodatnie. Dr Wojnicz podkreślił, że najsłabszym ogniwem w walce z ASF jest człowiek.

Pan Roman Kopański – Kierownik Nadzoru Wodnego w Bartoszycach, przedstawił strukturę organizacyjną Wód Polskich oraz zadania i zakres działań poszczególnych struktur wraz z omówieniem terenu działania. W 2018 roku Wody Polskie na terenie podległym Kierownikowi Kopańskiemu wykonały inwestycje łącznie na 200 tyś., natomiast w roku 2019 już na kwotę 1,4 miliona.

Następnie zajęła głos Barbara Piorun – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszycach gratulując nowym członkom Rady wygranych wyborów i Przewodniczącej wyboru na następną kadencje. Zapewniła, iż zaliczki będą przelewane od 16 października. W ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będzie do 70% kwoty należnej rolnikowi, natomiast od tego roku wypłacane będą również zaliczki na poczet płatności ONW, PRSK, RE i zalesień do 85% kwoty należnej rolnikowi. W powiecie bartoszyckim prowadzonych jest 151 spraw o płatności ekologiczne i na razie wstrzymane jest ich zaliczkowanie. Do BP ARiMR w Bartoszycach wpłynęło do 15.10.2019r. 25 wniosków o pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane gradem (2 szt.) i deszczem nawalnym (23 szt.), oraz 96 wniosków o dopłatę do materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany. Pani Kierownik omówiła odstępstwa w tegorocznym zazielenieniu związane z wystąpieniem suszy i program modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania.

Kolejnym prelegentem był Jerzy Bachar – Główny Specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach. Omówił ramy prawne na podstawie których funkcjonuje KOWR, oraz działania przezeń prowadzone, temat poddzierżawiania gruntów KOWR, bezprawnego użytkowania działek i wsparcie zadłużonych gospodarstw. Na zakończenie Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, przekazał informacje z bieżących prac Zarządu.