Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna

 

Zgodnie z art. 16 ustawy o izbach rolniczych, Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków Walnego Zgromadzenia danej Izby, z zastrzeżeniem, że członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

 

Do zadań Komisji w szczególności należy:

  1. kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia
  2. kontrola działalności finansowej Izby
  3. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie, bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o dowołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków
  4. podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Urszula Suchocka

CZŁONKOWIE

Arkadiusz Cwaliński
Jan Kamiński
Józef Pich
Marcin Sarnowski

 

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 17 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr IX/55/2021 określiło Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej