Szkody Łowieckie

 

UWAGA NOWOŚĆ!

Rolniku masz spór dotyczący szacowania szkód łowieckich z Kołem Łowieckim i planujesz wystąpić do sądu? Proponujemy nowe rozwiązanie. Skorzystaj z Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich.

Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich to nowo powstały organ, który ma za zadanie skrócić rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy rolnikiem a dzierżawcą/ zarządcą obwodu łowieckiego, a także zmniejszyć koszty ponoszone w związku ze sporem przez zwaśnione strony. Sąd ten powstał na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Polskim Związkiem Łowieckim. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem. Arbitrami będą osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Wyroki Sądu mają rozpatrywać 3 osobowe zespoły arbitrów, na podstawie analizy dokumentacji sprawy i oceny zebranych podczas szacowań danych. Uczestnicy arbitrażu nie będą ponosić wysokich kosztów sądowych, które w sądzie cywilnym wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję, ponieważ opłaty w sądzie polubownym będą niższe. W związku z tym, że arbitrami Sądu będą osoby biegłe w szacowaniu szkód łowieckich, przy rozpatrywaniu spraw nie będą zasięgane opinie biegłych, co pozwoli zaoszczędzić średnio 2.000 zł za pojedynczą opinię. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia, chociaż udział pełnomocników będzie możliwy. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną. Rozpoczęcie działalności Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich planuje się na przełomie czerwca i lipca 2022 r.

Wszelkie informacje wraz z regulaminem działania Sądu Arbitrażowego oraz prezentacją na jego temat znajdują się pod adresem: www.pzlow.pl/sad-arbitrazowy/

 

UWAGA!
26 lipca 2023 roku weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.
Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:
– poszkodowany po stwierdzeniu szkody może zgłosić szkodę za pomocą poczty elektronicznej, nie koniecznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą;

– wprowadzono też terminy składania wniosków, które obecnie wyglądają następująco:

  • wniosek o szacowanie szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt należy złożyć w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody,
  • wniosek o szacowanie szkody wyrządzonej w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim należy złożyć w ciągu 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia szkody,
  • w przypadku szkody wyrządzonej w plonach na użytkach zielonych wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia szkody i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru,
  • w przypadku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych szkodę należy zgłosić w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru,
  • a w przypadku innych niż wymienione powyżej rodzaje szkód, wniosek składamy w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia szkody.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

 

Dnia 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie. W ustawie określono zasady i procedury zgłaszania, szacowania i wynagradzania szkód łowieckich.

Ponadto dnia 26 kwietnia 2019 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Tutaj mogą Państwo pobrać ulotkę informacyjną na temat procedur zgłaszania i szacowania szkód łowieckich opracowaną przez biuro W-MIR:

Ulotka szacowanie szkód łowieckich

Ulotka Szkody zwierzęta prawnie chronione

 

Nowelizacje przepisów i co dalej?

Na podstawie nowelizacji ustawy wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, rolnik powinien złożyć w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W przypadku szkód w łąkach i pastwiskach wniosek o szacowanie składa się:

a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody.

 

Wniosek taki może być złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinien zawierać:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– jego adres oraz numer telefonu, adres e-mail

– wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

– rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania dokonuje komisja składająca się z przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, a także przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Szacowanie szkód odbywało się będzie w następujących etapach:

 

1. Oględziny szkody.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. W ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku o szacowanie przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego zawiadamia pozostałych członków komisji o terminie szacowania. Uwaga, możliwe jest powiadomienie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS.  Z oględzin sporządza się protokół, do którego członkowie komisji mogą wnieść uwagi, w którym zawiera się:

– imiona i nazwiska członków komisji,

– datę sporządzenia protokołu i datę oględzin,

– dane dotyczące szkody tj.:

+ gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę,

+ rodzaj, stan i jakość uprawy,

+ obszar całej uprawy,

+ szacunkowy rozmiar uszkodzonej uprawy,

+ szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

+ szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

 

2. Szacowanie ostateczne.

Podobnie jak to było do tej pory przeprowadza się także ostateczne szacowanie szkody najpóźniej
w dniu sprzętu uprawy. O terminie szacowania ostatecznego przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego zawiadamia członków komisji w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku o szacowanie.

Podczas ostatecznego szacowania ustala się:

– gatunek zwierzyny – szkodnika,

– rodzaj uprawy lub płodu rolnego,

– stan i jakość uprawy lub płodu rolnego,

– obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego,

– obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego,
– procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

– plon z 1 ha,

– wysokość odszkodowania.

Protokół z szacowania musi zawierać dane osób szacujących oraz ich podpisy, może także zawierać ich uwagi.

Wyjątek: w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeśli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o szacowanie.

Jeśli nie wniesiono odwołania od sporządzonego protokołu, to wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego.

 

3. Odwołanie od protokołu.

Jeśli właściciel/ posiadacz gruntów lub zarządca/ dzierżawca obwodu łowieckiego nie zgadza się z wynikiem szacowania ostatecznego może odwołać się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Szacowania „odwoławczego” dokonuje nadleśniczy do którego wpłynęło odwołanie, ma na to 7 dni od daty otrzymania odwołania. Nadleśniczy powiadamia wszystkich zainteresowanych o terminie szacowania „odwoławczego”.

W szacowaniu odwoławczym mogą brać udział:

– członkowie komisji szacującej wstępnie i ostatecznie szkody,

przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, ale tylko na pisemny wniosek jednego z członków zespołu szacującego szkody.

Przedstawiciel izby rolniczej biorący udział w szacowaniu sporządza opinię na temat oszacowania szkody, która stanowi załącznik do protokołu, nie jest ona jednak wiążąca. Protokół z szacowania „odwoławczego” zawiera wszystkie niezbędne dane opisujące szkodę oraz szacowanie, jednak nie zawiera informacji o wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania określa nadleśniczy w drodze decyzji.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Od decyzji nadleśniczego służy jako odwołanie tylko powództwo sądowe. Niezadowolona strona ma na to jedynie 3 miesiące od doręczenia decyzji.

Uwaga! W przypadku obwodów łowieckich wyłączonych z dzierżaw i przekazanych w zarząd nadleśnictwa ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało zobowiązane do przeszkolenia przedstawicieli gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Dodatkowo oczekujemy na rozporządzenie Ministra Środowiska najpóźniej, którym określone zostaną:

– sposoby i terminy zgłaszania szkód,

– szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,

– szczegółowy sposób ustalania i wypłaty odszkodowania za szkody

– wzory protokołów z szacowań.

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku organizuje bezpłatne szkolenia dla rolników. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim przeszkolonych jest ponad 500 osób uprawnionych do występowania w imieniu Izby przy oględzinach, szacowaniu oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Osoby przeszkolone w poprzednich latach nie muszą ponownie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w następnych latach, gdyż w dalszym ciągu znajdują się na liście osób uprawnionych do występowania jako przedstawiciele Izby w szacowaniu szkód łowieckich, jednak zgodnie z nowelizacją ustawy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało zobowiązane do przeszkolenia przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych przygotowuje takie szkolenia.

 

Uchwałą Nr 813/2018 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej określił zasady uczestnictwa przedstawicieli Izby w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą:

1. Przedstawicielowi Izby, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto (słownie: sto złotych netto) za każdy dzień uczestnictwa w czynnościach zespołu szacującego szkody.

2. Podstawą wypłaty będzie:
a)   zawarcie umowy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą – Wersja Word: Umowa szkody 2022 Wersja PDF: Umowa szkody 2022

b) przekazanie kopii protokołu oględzin lub szacowania ostatecznego, bądź opinii sporządzonej przez przedstawiciela Izby potwierdzonej przez nadleśniczego dokonującego oględzin lub szacowania ostatecznego

c) przekazanie do biura Izby lub jego oddziału rachunku za wykonanie w/w czynności – Wersja Word: Rachunek szkody 2022 Wersja PDF: Rachunek szkody 2022

3. Termin przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia nie może przekroczyć 2 miesięcy od momentu realizacji zlecenia.

Do pobrania Poradnik W- MIR na temat : Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz dzikie zwierzęta objęte ochroną

Uwaga! Metodyka szacowania szkód opisana w poradniku jest nadal aktualna, natomiast nieaktualne są rozdziały dotyczące przepisów obowiązującego prawa.

 

Przepisy prawne:

Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. – USTAWA

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. – ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową – ROZPORZĄDZENIE OCHRONA GATUNKOWA