powiat elbląski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim–  Pan Roman Puchalski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie elbląskim– Pan Andrzej Łowczak

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Elbląg Pan Damian Murawiec
Elbląg Pani Celina Sokołowska
Godkowo Pan Mariusz Dziki
Godkowo Pan Konrad Dyl
Gronowo Elbląskie Pan Roman Puchalski
Gronowo Elbląskie Pan Grzegorz Kamecki
Markusy Pan Mariusz Abramowski
Markusy Pan Krzysztof Lazur
Milejewo Pan Sławomir Bereda
Milejewo Pan Roman Gołąb
Młynary Pan Andrzej Łowczak
Młynary Pan Jarosław Kopyciński
Pasłęk Pan Zdzisław Młynarczyk
Pasłęk Pan Paweł Jasek
Rychliki Pan Zbigniew Jas
Rychliki Pan Edward Klimiuk

 

Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim

09.12.2019 r.

W dniu 9 grudnia 2019 roku w Pasłęku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego i braniewskiego. Obradom przewodniczył pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. W posiedzeniu poza członkami Rad Powiatowych, udział wzięli: pan Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP IX kadencji, pan Jan Heichel – Prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej, pan Marcin Kazimierczuk – Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego OR  ARiMR, pan Zenon Giebień – Kierownik BP ARiMR w Elblągu, pan Tomasz Kurlenda – Kierownik BP ARiMR w Braniewie, pani Aleksandra Sula – Kierownik ds. zdrowia i ochrony zwierząt PIW w Elblągu.

W swoim wystąpieniu Pan Marcin Kazimierczuk przypomniał  rolnikom, którzy gospodarują na obszarach cennych przyrodniczo, że  mogą jeszcze  do 28 grudnia 2019r składać w  ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, poinformował również o działaniach podejmowanych  przez ARiMR na rzecz rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” wnioski mogą być składane od 30 grudnia 2019 roku do 28 stycznia 2020 roku. W dalszej części wystąpienia  pan Marcin Kazimierczuk omówił nowe programy modernizacyjne, w ramach PROW 2014-2020, które będą realizowane w I kwartale 2020 roku.

Następnie kierownicy Biur Powiatowych ARiMR pan Zenon Giebień i pan Tomasz Kurlenda przedstawili realizację wypłat zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich w powiecie elbląskim i braniewskim. Od 2 grudnia Agencja przystąpiła do realizacji płatności końcowych, przypomnieli, również rolnikom o dokonaniu corocznego spisu pogłowia zwierząt w gospodarstwie, obowiązek ten dotyczy posiadaczy świń, owiec i kóz.

Przedstawili, również  realizację wypłat odszkodowań  spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi ( susza, grad, nawalne deszcze ) w poszczególnych powiatach.

Pani Aleksandra Sula przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące bioasekuracji na obszarach objętych wirusem ASF . W tym roku na terenie powiatu elbląskiego stwierdzono 2 ogniska ASF u świń  i ponad 100 ognisk choroby u odstrzelonych lub padniętych dzików.

Wszyscy zabierający głos w dyskusji stwierdzili, aby zahamować rozwój  choroby niezbędne jest ciągłe zmieszanie pogłowia dzików. Choroba  ASF jest chorobą zwalczaną z urzędu i walka z tą chorobą powinna być w całości sfinansowana przez państwo. Niektóre państwa jak Niemcy, Dania już podejmują konkretne działania mające na celu  ochronę swoich terytoriów przed wirusem ASF. Następnie głos zabrał   pan Jan Heichel – Prezes W-MIR,  który odniósł się do poruszanych spraw, przypomniał  rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni ponad 75 ha o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru BDO i prowadzenia ewidencji odpadów.  Na zakończenie posiedzenia wystąpił pan Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP, który podziękował za głosowanie w wyborach na jego kandydaturę i przedstawił pakiet spraw związanych z rolnictwem, którymi chciałby się zająć w pracach komisji rolnictwa działającej w Sejmie.