Komisja wojewódzka

 

VII Posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 25 września 2023 r. Komisja Wojewódzka powołana Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr XII/76/2023 z dnia 12 czerwca 2023  r., przyjęła protokół wyników wyborów do Rad Powiatowych W-MIR przeprowadzonych w dniu 24 września 2023 r.

Protokół Komisja Wojewódzka

VI posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 24 września 2023 r. Komisja Wojewódzka powołana Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr XII/76/2023 z dnia 12 czerwca 2023  r., dyżurowała w siedzibie
komisji wojewódzkiej i na bieżąco  odpowiadała na pytania otrzymywane z komisji okręgowych.

V posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 13.09.2023 r. odbyło się V posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

Na posiedzeniu Komisja sporządził obwieszczenie w sprawie listy kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych W-MIR Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia13.09.2023

IV posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 06.09.2023 r. odbyło się IV posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

Na posiedzeniu Komisja sporządził obwieszczenie w sprawie zmiany adresu siedziby jednego lokalu wyborczego: obwieszczenie z dnia 06.09.2023

oraz podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji okręgowej oraz rozpatrzyła pismo kandydata na członka Rady Powiatowej.

III posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 08 sierpnia 2023 r. odbyło się III posiedzenie Komisji  Wojewódzkiej

 

Na posiedzeniu Komisji sporządziła obwieszczenie w sprawie wykazu okręgów wyborczych

obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych 

oraz podjęła uchwały w sprawie:

 1.  zmiany uchwały w sprawie powołania komisji okręgowej
 2.   druku kart do głosowania
 3. upoważnienia pracowników biura W-MIR
 4.  określenia trybu ogłoszenia wyboru rady powiatowej izby rolniczej w przypadku, gdy zgłoszona została liczba kandydatów równa liczbie wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza.
 5. mężów zaufania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej : Uchwała nr 12 załącznik 1 do uchwały nr 12

 

II posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 11 lipca r. odbyło się II posiedzenie Komisji Wojewódzkiej, która na posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji okręgowych.

Kandydaci do komisji okręgowych składali swój akces pracy w komisji przesyłając do biura Izby w Olsztynie (faksem lub listownie) wypełnione oświadczenia. Komisja Wojewódzka w dn. 26 czerwca 2023 r. ustaliła 5-osobowe składy. Na podstawie otrzymanych oświadczeń Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę nr 7 w sprawie powołania komisji okręgowych.

 

I posiedzenie Komisji Wojewódzkiej

W dniu 26 czerwca 2023 r. swoje pierwsze posiedzenie odbyła Komisja Wojewódzka, która ze swego grona wybrała Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.

Zostali nimi: Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej – Jarosław Wolak

Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej- Krystyna Aszkiełowicz

Sekretarz Komisji Wojewódzkiej – Dorota Malinowska

Na posiedzeniu Komisji podjęła następujące uchwały:

1. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej

2. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej

3. w sprawie wyboru sekretarza Komisji Wojewódzkiej

4. w sprawie ramowego planu pracy Komisji Wojewódzkiej

5. w sprawie trybu i terminu powołania komisji okręgowych

6. w sprawie  zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

 

W dniu 12 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podjęło uchwałę  Nr XII/76/2023 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej

W celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powołano  Komisję Wojewódzką w składzie:

 1. Elżbieta      Alchimowicz
 2. Krystyna Aszkiełowicz
 3. Katarzyna Bujna
 4. Marek Bujna
 5. Dorota Malinowska
 6. Ewa Malinowska
 7. Agnieszka Goryszewska
 8. Iwona Rusak
 9. Janusz Sypiański
 10. Ewa Tenus
 11. Jarosław Wolak

Zakres zadań Komisji Wojewódzkiej oraz jej regulamin określa Uchwała Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 

Uwaga termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wojewódzkiej wydłużony do 20.05.2023 r.

 

28 lipca 2023 roku kończy się  VI kadencja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób

Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji wojewódzkiej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji wojewódzkiej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy wmirol@wmirol.org.pl lub osobiście do biura W-MIR w Olsztynie, ul. Towarowa 1 w terminie do 30 kwietnia 2023r.

Do pobrania:

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-kandydata-na-Czlonka-Komisji-Wojewodzkiej