Związek Wzajemności Członkowskiej „ZAGRODA”

 

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń. Wzajemność ubezpieczeniowa – to droga do gospodarowania własnymi pieniędzmi. Wypracowany zysk, którym dzielą się akcjonariusze w spółkach akcyjnych, w Towarzystwie nazywa się nadwyżką wracającą do ubezpieczonych.

O TUW:

  • działa w formie prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną „TUW”, która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej.
  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku przywróciła instytucję ubezpieczeń wzajemnych.
  • W lutym 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało wpisane do rejestru towarzystw wzajemnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie jako TUW numer 1.
  • działa od 1992 roku, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce. Liczba członków na 31-12-2018 tj.1.675.804.
  • nie ma zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na jego działalności nie zarabia,
  • działa non profit czyli nie kierując się osiągnięciem zysku,
  • Zasady funkcjonowania Towarzystwa określa Statut najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków,
  • zajmuje się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych,
  • bezpieczeństwo Członków dodatkowo zapewnia dobra reasekuracja umów ubezpieczenia,
  • nie korzysta z płatnej, komercyjnej reklamy,

 

ZWIĄZKI WZAJEMNOŚCI CZŁONKOWSKIEJ

Członkowie Towarzystwa dzięki ustawowym regulacjom mogą organizować się w grupy tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej, które łączy więź terytorialna, środowiskowa i samorządowa mogą zawierać z TUW ,,TUW ”umowy o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej(ZWC).

Ubezpieczeni  zorganizowani są  w wielotysięczne  związki  wzajemności członkowskiej, i ta forma samoorganizacji dominuje  obecnie  w „TUW”. Umożliwia ona kontrolę  nad  związkiem i gwarantuje  podejmowanie kluczowych  decyzji  mających decydujący wpływ na jego działalność i rozwój. Reprezentanci największych związków desygnują  swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Związki Wzajemności Członkowskiej tworzą na Walnym Zgromadzeniu Kurię Związkową posiadającą prawo głosu, a tym samym prawo do decydowania o losach Towarzystwa, czyli o swoich losach.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w dniu 10 czerwca 2019r. podpisało z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”.

Podpisana umowa ma na celu nie tylko dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe lecz także rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych i promowanie prewencji ubezpieczeniowej wśród rolników z terenu Warmii i Mazur.

W TUW „TUW” funkcjonuje ponad 20 związków wzajemności członkowskiej utworzonych przez środowiska rolnicze, samorządowe i kościelne. Zgodnie ze Statutem TUW „TUW” tworzą one na Walnym Zgromadzeniu Kurię Związkową, a ich członkowie ubezpieczeni w TUW „TUW” posiadają prawo głosu, a tym samym prawo do współdecydowania o działalności i rozwoju TUW „TUW”.  Największe związki wzajemności członkowskiej desygnują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej TUW „TUW”.