Gospodarka Ziemią

 

Monitorowanie obrotu ziemią użytkowaną rolniczo stoi na czele priorytetowych działań podejmowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. Odbywa się to na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez:

 • rozpoznawanie w terenie zapotrzebowania na powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych;
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi zarówno w obrocie prywatnym, jak i ziemi znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie podziału lub restrukturyzacji nieruchomości rolnych;
 • wnioskowanie na podstawie podań rolników do ANR o przeprowadzenie przetargów ograniczonych oraz przetargów ograniczonych ofert pisemnych;
 • opiniowanie warunkowych umów sprzedaży;
 • opiniowanie wniosków osób nabywających grunt z Zasobu WSRP o należytym prowadzeniu działalności rolniczej;
 • opiniowanie wniosków o przedłużanie umów dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • opiniowanie przekształceń gruntów rolnych na nierolne oraz leśnych na nieleśne;
 • opiniowanie sprzedaży ziemi cudzoziemcom lub podmiotom z udziałem zagranicznym (100% lub większościowym);
 • interwencje w sprawach indywidualnych.

Opinie Izby wydawane są zawsze na podstawie konsultacji przeprowadzonych w terenie: z członami Rad Powiatowych, sołtysami, wójtami, burmistrzami i w miarę zgłaszanych potrzeb, podczas spotkań organizowanych przez Izbę z mieszkańcami oraz producentami rolnymi z terenu, którego opinia dotyczy.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza pierwsze porozumienie w tej materii zawarła 8 grudnia 1997 roku z ówczesną Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Olsztynie, zaś w 2004 roku zawarto nowe szersze porozumienie o współpracy. W dniu 21 stycznia 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie określiły formalne zasady współpracy, które obowiązują do chwili obecnej.

Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych), od 1999 roku przedstawiciele Izby uczestniczą w przetargach organizowanych przez Agencję, jako pełnoprawni członkowie komisji przetargowych. W ramach porozumienia ANR zobowiązała się do zasięgania opinii W-MIR w zakresie opracowywania programów restrukturyzacji i zmian w tych programach. W tym celu Izba zbiera niezbędne informacje organizując zebrania wszystkich zainteresowanych stron (rolników, sołtysów, członków Rad Powiatowych W-MIR, administratorów ANR, przedstawicieli gmin i związków zawodowych). Dzięki konsekwentnej pracy Izby, wielu rolników mogło powiększyć swoje gospodarstwa.

 

Obrót prywatny ziemią rolną

Obrót prywatny ziemią rolną został uregulowany ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm.). Ustawa ta regulująca bardzo ważną sferę działalności obywateli Polski, jest poprzedzona preambułą, wyrażającą intencje ustawodawcy podczas jej tworzenia. W artykule 1 zostały wskazane trzy zasady powstania przedmiotowej ustawy:

 • poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
 • przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych,
 • zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospoda4rstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Na podstawie tej ustawy, każda osoba, które nie spełnia ustawowej definicji rolnika indywidualnego (art. 6 ustawy), przy dokonywaniu zakupu gruntu rolnego o powierzchni 0,3 ha i wyższej, musi uzyskać zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegółowo temat ten został omówiony na stronie internetowej przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – http://gospodarstwopolska.pl/

 

Przetargi ograniczone ofert pisemnych

Jedną z podstawowych form rozdysponowania nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa. Tą sferę działalności reguluje ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest w tym przypadku ustawą pomocniczą, z której stosuje się definicje np. „rolnika indywidualnego”.

Szczegółowe zasady dotyczące zawierania oraz przedłużania umów dzierżawy zostały określone w Zarządzeniach Dyrektora Generalnego KOWR i znajduje się na stronie BIP tej instytucji:

Jedną z form organizacji przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych z Zasobu WRSP jest przetarg ograniczony ofert pisemnych (omówiony w ww. Zarządzeniu Dyrektora generalnego). W celu jego organizacji, zainteresowany rolnik indywidualny składa na piśmie podanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie (ul. B.Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn), jednocześnie kopię wysyła do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. Wzór pisma można pobrać poniżej.

 

do pobrania podanie o przetarg ograniczony ofert pisemnych

 

Zakres terytorialny działania Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Olsztyn – Anna Bućwiło 89 534-05-67 (powiat olsztyński)

Elbląg – Ryszard Zieliński 55 236-77-02 ( powiat elbląski, braniewski, ostródzki)

Bartoszyce –  Katarzyna Przybysz 89 762-02-55 ( powiat bartoszycki, lidzbarski i kętrzyński),

Olecko – Magdalena Ronkiewicz 87 520-10-60 ( powiat olecki, gołdapski i ełcki),

Giżycko –  Anna Leszczyńska 87 428-14-94 ( powiat piski, węgorzewski i giżycki),

Szczytno – Michał Kawiecki 89 624-01-49 (powiat szczycieński, mrągowski i nidzicki),

Nowe Miasto Lubawskie – Anna Kołodziejska 56 474-49-11 (powiat nowomiejski, iławski i działdowski)

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Działdowo przy ul. Przemysłowej – działka nr3714/5 o powierzchni 15,7362

ogłoszenie o przetargu

 

 

 

Ogłoszenia KOWR z dnia 16.03.2020 r.

ogłoszenie – glitajny 14-88 -pdf

ogłoszenie – ketrzyn 38-42 – pdf

ogłoszenie-kętrzyn 2-104 – pdf

wykaz-Korsze-Wandajny-1-15 – pdf