Rejestracja kandydatów

 

Poniżej link do obwieszczeń w sprawie listy kandydatów.

Obwieszczenia – lista kandydatów

 

Szanowni kandydaci,

Informujemy, że zostały powołane komisje okręgowe, które się konstytuują i rozpoczynają swoją pracę. Na naszej stronie internetowej: http://wmirol.org.pl/obwieszczenia/  znajdą Państwo informacje o dyżurach komisji okręgowej. Informacje te są na bieżąco aktualizowane.

Obwieszczenia

 

 

Szanowni kandydaci na członków rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej!

W dniu 21 maja 2019 roku, o godzinie 15.29, do biura izby w Olsztynie, wpłynęła informacja z Krajowej Rady Izb Rolniczych o konieczności wprowadzenia zmian w formularzu „lista osób popierających kandydata”. Zmiana polega na konieczności dopisania serii i numeru dowodu osobistego przy nazwiskach osób popierających kandydata.

Poniżej pełna treść informacji z KRIR:

„Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o izbach rolniczych, do zgłoszenia kandydata dołącza się listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis. 

W załącznikach nr 10 i 10a do uchwały nr 1/2019, wskazano, że na listach poparcia należy umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz podpis. 

Ponieważ zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 27 ust. 4 pkt 2), na listach poparcia należy umieścić także serię i numer dowodu osobistego, to takie dane powinny być umieszczane na listach poparcia. Należy zatem dodać numer i serię dowodu osobistego w kolumnie obok daty urodzenia, jako doprecyzowującą zmianę we wzorze załączników.

Z poważaniem,

Radca Prawny KRIR”

Poprawne wzory listy:

Wzór listy osoba fizyczna – Lista poparcia – osoba fizyczna

Wzór listy osoba prawna – Lista poparcia -osoba prawna

 

 

W dniu 17.04.2019 r. Komisja Wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Ray Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 05 lipca 2019 r. W przypadku dodatkowego naboru do 11 lipca 2019 r.

Ważne! Zgłoszenia będzie można dokonać do komisji okręgowych dopiero po powołaniu tych komisji przez komisję wojewódzką. Komisja wojewódzka powoła komisje okręgowe najpóźniej w dniu 10.06.2019r.

Poniżej informacja o trybie zgłaszania kandydatów i wzory dokumentów do pobrania

Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rad Powiatowych

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
 2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1)  imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej,
 1. Do zgłoszenia załącza się:
  1)  listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata

2)   pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3)   pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

5) oświadczenie kandydata o niekaralności

6) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych

 1. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.
 2. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
 3. Komisja okręgowa niezwłocznie rejestruje kandydata, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami ustawy i niniejszej uchwały, sporządzając protokół rejestracji kandydata
 4. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie spełnia warunków określonych w § 12, komisja okręgowa wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie trzech dni, nie później jednak niż do upływu terminu określonego w § 12 ust. 2.
 5. Komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata, który nie spełnia warunków określonych w § 12 i pomimo wezwania nie uzupełni zgłoszenia w terminie.
 6. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji wojewódzkiej w terminie trzech dni od dnia wydania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji okręgowej.
 7. Komisja wojewódzka rozpatruje odwołanie w terminie trzech dni od dnia jego wniesienia. Decyzja komisji wojewódzkiej jest ostateczna.
 8. Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów, przez  zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej i w miejscach zwyczajowo przyjętych w danej gminie, następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 uchwały.
 9. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia zamieszczenia obwieszczenia
 10. Jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony. W tym przypadku właściwa komisja okręgowa niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia odpowiednio wojewódzka izba rolnicza. Informację taką wojewódzka izba rolnicza zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 11. Po zarejestrowaniu kandydatów komisja okręgowa sporządza, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów i podaje ją do wiadomości członków izby rolniczej poprzez rozplakatowanie obwieszczenia w  siedzibie komisji okręgowej oraz wojewódzkiej izby rolniczej oraz zamieszczenie na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów.

 

Zgłoszenie osoby fizycznej powinno zawierać:

 1. Zgłoszenia –Zgłoszenie kandydata- osoba fizyczna
 2. Listę poparcia- Lista poparcia – osoba fizyczna
 3. Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie – Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności – Oświadczenie o niekaralności
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych
 6. upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury ( tylko w przypadku, gdy osoba zgłaszająca jest osoba inna niż sam kandydat)

Zgłoszenie osoby prawnej powinno zawierać

 1. Zgłoszenia –Zgłoszenie kandydata- osoba prawna
 2. Listę poparcia- Lista poparcia -osoba prawna
 3. Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie – Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności – Oświadczenie o niekaralności
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych
 6. upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury ( tylko w przypadku, gdy osoba zgłaszająca jest osoba inna niż sam kandydat)
 7. dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę, adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawicielstwo.