Wybory 2023

 

Na posiedzeniu w dniu 08 sierpnia 2023 r. komisja wojewódzka umożliwiła dopuścić mężów zaufania do obserwacji pracy komisji okręgowych. W związku z tym podjęła stosowną uchwałę: Uchwała nr 12 doc

 1. Każdy z kandydatów ma prawo ustanowić tylko jednego męża zaufania
 2. Mężem zaufania może być członek izby uprawniony do głosowania w danym okręgu wyborczym
 3. Mąż zaufania nie może sam kandydować w wyborach, ani pełnić funkcji członka komisji okręgowej lub wojewódzkiej
 4. Kandydat powinien zgłosić swojego męża zaufania komisji wojewódzkiej najpóźniej
  w dniu 18.09.2023 r. do godz. 15.30. Mężowie zaufania potwierdzają swoje uprawnienia na podstawie pisemnego upoważnienia kandydata.
 5. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 6. Mąż zaufania jest uprawniony do obserwowania  przebiegu wyborów i  prac komisji  wyborczej we wszystkich ich etapach.  Działania męża zaufania nie mogą naruszać niezawisłości komisji ani utrudniać lub zakłócać jej prac.
 7. Mąż zaufania pełni swoją funkcje honorowo

Aby komisja wojewódzka mogła dopuścić męża zaufania, należy złożyć pisemne upoważnienie do Komisji Wojewódzkiej : Wzór w załączeniu: zał. 1 do uchwały nr 12

 

28 lipca 2023 roku kończy się  VI kadencja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób

Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji wojewódzkiej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji wojewódzkiej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy wmirol@wmirol.org.pl lub osobiście do biura W-MIR w Olsztynie, ul. Towarowa 1 w terminie do 30 kwietnia 2023r. Ważne! Termin wydłużony do 20.05.2023 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-kandydata-na-Czlonka-Komisji-Wojewodzkiej

 

Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy wmirol@wmirol.org.pl lub osobiście do biura W-MIR w Olsztynie, ul. Towarowa 1 w terminie do 10 czerwca 2023r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OKRĘGOWEJ pdf

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-kandydata-na-Członka-Komisji-Okręgowej

 

 

28 lipca 2023 roku upływa obecna VI kadencja samorządu rolniczego.  24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W załączeniu:

 1. Uchwała KRIR nr 1 z 2023 roku ws. trybu przeprowadzania wyborów
 2. Uchwała KRIR-nr 2 z 2023 terminarz-wyborczy