II Forum ROW

 


Operacja realizowana w ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


W dniach 13-14 czerwca 2023 roku w Rynie zorganizowano konferencję podczas której w pełni zrealizowano cel operacji „II Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – szanse i zagrożenia” jakim był udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego w konferencji na temat zmian w rolnictwie w kontekście Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym, a także rozpowszechnienie tej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

W konferencji wzięło udział 120 osób w tym rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz uczelni, z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy na co dzień aktywnie uczestniczą w szeroko pojętym rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Zaproszeni do udziału w konferencji prelegenci przedstawili poszczególne panele tematyczne nie tylko jako wyciąg z bieżących aktów prawnych, ale też od strony swoich doświadczeń jako przedstawicieli agencji płatniczej, doradztwa rolniczego czy strony naukowej.

13 czerwca konferencja rozpoczęła się wykładem pana Bartosza Kołacza na temat ogólnych założeń Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Uczestnicy konferencji podczas tego wykładu zapoznali się z ogólnymi założeniami KPS, jego podłożu w funduszach Unii Europejskiej, jako odpowiedzi na potrzeby rolnictwa i obszarów wiejskich. W ogólnym zarysie dowiedzieli się z jakich instrumentów będzie można skorzystać w nowym okresie finansowania w Polsce, tak aby aktywnie uczestniczyć w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Następnie w wykładzie na temat konkretnych płatności dla rolnictwa, w tym bezpośrednich, ONW i związanych z produkcją pani Urszula Wysocka-Kniażewska przybliżyła zebranym tematykę płatności. Podczas wykładu rolnicy uczestniczący w konferencji wypowiadali się na temat tegorocznego doświadczenia ze składania wniosków o w/w płatności. Kolejnym przestawionym przez tą samą prelegentkę tematem była realizacja tzw. ekoschematów. W dyskusji podkreślano, które z płatności są podobne do realizowanych dotychczas, a które nastręczają problemów w warunkach województwa warmińsko-mazurskiego. Rozmawiano o tym, czy poszczególne płatności będą miały znaczący wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w naszym regionie. Następnym omawianym w ramach Krajowego Planu Strategicznego tematem było wsparcie dla pszczół. Pan Bartłomiej Kołacz wyjaśnił, że w nowej Wspólnej Polityce Rolnej zauważono wagę zapylania roślin oraz problemów z utrzymaniem populacji owadów zapylających. Stąd też w nowym okresie programowania zdecydowano o wprowadzeniu programu pomocowego mającego na celu dbałość o utrzymanie i ochronę zapylaczy w rolnictwie. Uczestnicy Forum przedstawili swoje doświadczenia we współpracy z pszczelarzami oraz własne doświadczenia w prowadzeniu pasiek. W następnym wykładzie pierwszego dnia konferencji pani Marta Ptasiewicz przedstawiła możliwości interwencji prośrodowiskowych i ekologicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Wyjaśniła, w jaki sposób można korzystać z dostępnych programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych i ekologicznych, tak aby wzmacniać świadome rolnictwo, szanujące i opierające się o dostępne w naszym regionie warunki środowiskowe. Ostatnim wykładem pierwszego dnia konferencji pani Katarzyna Ambroziak wyjaśniła, w jaki sposób można korzystać w ramach Krajowego Planu Strategicznego z działań inwestycyjnych i co proponowane jest w ramach płatności skierowanych do młodych rolników. W tym temacie również dyskutowano o dotychczasowych doświadczeniach uczestników konferencji porównując możliwości stworzone w poprzednich okresach programowania z nowymi nakreślonymi w Krajowym Planie Strategicznym. Kończąc omawianie różnych działań skierowanych do rolników w ramach krajowego Planu Strategicznego dyskutowano o możliwościach jakie dają nowe rozwiązania, ale także trudnościach jakie przyniosły za sobą zmiany przepisów, czy trudności w ich interpretacji.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto od wykładu pana Tomasza Piłata ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”, który przybliżył uczestnikom konferencji działania określane szerokim pojęciem tzw. Współpracy, czyli działań LEADER/ RLKS, KSOW+, EPI czy działań wspomagających grupy producentów. Jako osoba prowadząca od lat aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i rolników pan Piłat przestawił nowości jakie niesie za sobą KPS w tematyce wspierania rozwoju obszarów wiejskich kierowanych przez społeczność, ale także podkreślił znaczenie pozycji rolnika w łańcuchu produkcji żywności, nie tylko jako producenta, ale także jako dostawcy bezpośredniego do konsumentów ostatecznych. Pan Piłat przybliżył zgromadzonym projekt targowiska rolniczego w Tomaszkowie, które z powodzeniem zrzesza grupę producentów żywności, zarówno warzyw i owoców, jak i żywności przetworzone w ramach rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży produktów MOL itp. Następnie pani Katarzyna Brodzińska przybliżyła uczestnikom konferencji inne narzędzia dostępne w ramach Krajowego Planu Strategicznego takie jak doskonalenie zawodowe i doradztwo, zarządzanie ryzykiem w rolnictwie oraz interwencje dostępne dla sektora owocowo-warzywnego. Przedstawione w tym panelu działania w ramach KPS w większości dotyczyły wybranych grup zainteresowania tj. doradców, czy producentów owoców i warzyw. Natomiast w kwestii zarządzania ryzykiem uczestnicy konferencji uznali, że jest to temat, który będzie coraz bardziej znaczący, ponieważ poprzez zmiany klimatyczne gospodarowanie pod gołym niebem niesie za sobą coraz większą niepewność i nieprzewidywalność co do rezultatów. Dlatego zdaniem uczestników tak ważne jest wprowadzanie narzędzi umożliwiających rolnikom zabezpieczanie przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji w gospodarstwach. Podczas konferencji, w trakcie poszczególnych prezentacji, ale także w panelu podsumowującym realizację KPS, zebrana grupa uczestników rozwoju obszarów wiejskich dyskutowała na temat roli poszczególnych instytucji okołorolniczych w realizacji założeń KPS. Szczególną uwagę zwracano na czynnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencji płatniczej, ale też tej instytucji, która wdraża cały program wg. wniosków rolników, i która często boryka się z niedoprecyzowaniem przepisów, następnie z oczekiwaniem na ich interpretację z Ministerstwa.

Podczas wszystkich prezentacji uczestnicy dyskutowali i wymieniali się wiedzą i doczasowymi doświadczeniami pomiędzy sobą, jak i z prowadzącymi wykłady ekspertami we wdrażaniu nowych wytycznych dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach Krajowego Planu Strategicznego.

Poprzez materiał informacyjny przygotowany przez partnerów operacji zawierający informacje na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz prelekcji zrealizowanych podczas konferencji, umieszczony poniżej oraz na stronach internetowych partnerów operacji: www.poludniowawarmia.pl, www.agroplus.pl oraz na fanpegach W-MIR i LGD Południowa Warmia, chcielibyśmy rozpowszechnić wiedzę z konferencji wśród zainteresowanych osób. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, co oferuje Krajowy Plan Strategiczny na rzecz rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim i w całym kraju zapraszamy do lektury.

Materiał informacyjny z konferencji: Materiał informacyjny II FORUM

Reportaż z konferencji: wersja PL reportażu   reportaż wersja Ang

Galeria: