Nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat) w Oddziale Terenowym Biura W-MIR w Olecku

 

<< powrót

 

NABÓR 1/2024

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,   ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat) w Oddziale Terenowym Biura W-MIR w Olecku,  Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

 

Zakres obowiązków:

  1. obsługa działalności Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego
  2. obsługa informacyjna i szkoleniowa członków Izby na terenie działania biura
  3. organizacja spotkań, szkoleń, wyjazdów studyjnych, stoisk informacyjnych podczas dożynek/targów itp. oraz innych działań skierowanych do członków Izby zgodnych z jej działaniami statutowymi
  4. prowadzenie korespondencji biura i obsługa urządzeń biurowych
  5. zakładanie i prowadzenie bazy danych dotyczącej produkcji rolnej na terenie działania biura
  6. realizacja zadań wynikających z funkcjonowania punktu Europe Direct – Olsztyn działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne

– co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku

– dobra znajomość programów komputerowych (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych

– znajomość zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

– znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

– umiejętność pracy w zespole

– doświadczenie w pracy z rolnikami

– umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań, konferencji i szkoleń

– umiejętność redagowania tekstów i prostej edycji zdjęć

– systematyczność, samodzielność, skrupulatność, komunikatywność

– umiejętność wyszukiwania informacji

– umiejętność korzystania z komunikatorów

– znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kampanii w mediach społecznościowych

– posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz samochodu

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

– mile widziane pochodzenie wiejskie (nie jest to warunek konieczny)

 

Charakter i miejsce pracy:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę, uwzględniająca wyjazdy w teren, ze względu na specyfikę działalności Pracodawcy w niektórych okresach roku konieczna będzie praca w soboty i/lub niedziele. Dostęp do budynku oraz toalet nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce pracy: Olecko.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym, kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  staż pracy, zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik) w procesie rekrutacji oraz  oświadczeniami o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

–  korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,

– iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

należy składać w formie mailowej na adres: wmirol@wmirol.org.pl w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn do dnia 27 maja 2024 roku,
z dopiskiem NABÓR 1/2024

zgoda_rekrutacja

zgoda_rekrutacja

Po zakończeniu procesu rekrutacji i nieodebraniu dokumentów w terminie 10 dni, złożone dokumenty kandydatów  zostaną zniszczone.

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.