MRiRW w sprawie zwolnień środowiskowych dla rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych

 

<< powrót

 

W związku z realizacją wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego dotyczącym wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków wynikających z procedury wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 10 listopada 2023 r., przekazuje co następuje:

Obecnie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie są prowadzone prace legislacyjne ani koncepcyjne w przedmiocie zmiany katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W zakresie postulatu dotyczącego zwolnienia rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych położonych na terenie gospodarstwa z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowywania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano, że:
– katalog inwestycji będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, które w procesie inwestycyjnym wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określony został w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy te stanowią transpozycję załącznika I i II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Urządzenia do uboju zwierząt zostały wymienione w załączniku II pkt 7 lit. f przedmiotowej dyrektywy. Na poziomie prawodawstwa UE nie dookreślono dla tych urządzeń dodatkowych progów i kryteriów warunkujących ich kwalifikację. Oznacza to, że niezależnie od skali, czy lokalizacji, tego typu inwestycje powinny być objęte analizą w zakresie ich potencjalnego wpływu na środowisko;
– zarówno na gruncie regulacji krajowych (§ 3 ust. 1 pkt 96 ww. rozporządzenia), jak i przepisów UE (załącznik II pkt 7 lit. f ww. dyrektywy), instalacje do uboju zwierząt ujęte zostały w grupie przedsięwzięć, które nie podlegają obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko. Tak więc, o tym, czy w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana będzie ocena oddziaływania na środowisko, z którą związane jest m.in. sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, decyzje podejmie – przy udziale organów współuczestniczących – organ prowadzący postępowanie, którym w odniesieniu do tego typu inwestycji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Tym samym obowiązujące instrumenty prawne nie narzucają obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rzeźni. Inwestycje tego rodzaju są każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem wielu czynników, w tym m.in. ich skali i lokalizacji, analizowane w zakresie potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie w piśmie z 6 listopada 2023 r. poinformowano, że propozycja MRiRW w przedmiocie wyłączenia rzeźni rolniczych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, może zostać przeanalizowana w ramach przyszłych prac nad zmianą katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W piśmie poinformowano, że GDOŚ nie dysponuje materiałami/badaniami potwierdzającymi brak wpływu tego rodzaju inwestycji na środowisko.
Jednocześnie GDOŚ zwrócił się do MRiRW z prośbą o przekazanie publikacji w tym obszarze, w przypadku ich posiadania, celem umożliwienia – w przyszłości – szczegółowego przeanalizowania przedmiotowego postulatu.

Pismo MRiRW >>>

Źródło; KRIR

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.