Stosowanie dronów w ochronie roślin

 

<< powrót

 

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania przepisów krajowych, które umożliwią dopuszczenie dronów rolniczych (bezzałogowych statków powietrznych) do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin oraz o uproszczenie procedur zgłaszania lotów dronami powyżej 25 kg Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje:.

Ministerstwo zgadza się z koniecznością wdrażania w rolnictwie nowych technologii, w szczególności dotyczących rolnictwa precyzyjnego. Zgadzamy się także, że bezzałogowe statki powietrzne oferują rolnictwu szereg istotnych zastosowań.

Zasady stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, w tym z użyciem dronów, objęte są obecnie prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi zasadami, transponowanymi do prawa krajowego, „środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego”. Zasada ta dotyczy zatem obecnie tak załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych.

Przepisy unijne, jak i krajowe, nie wykluczają zatem możliwości stosowania dronów w ochronie roślin – dotyczą ich jednak takie same regulacje jak załogowych statków powietrznych. W szczególności wskazać należy na konieczność dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin z przeznaczeniem do takiej aplikacji. Jak do tej pory brak było wniosków w tym zakresie.

Obecnie, w ramach zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczących stosowania środków ochrony roślin, rozważane są rozwiązania ukierunkowane na ułatwienie stosowania dronów w ochronie roślin. Stanowisko środowisk rolniczych będzie brane przez Ministerstwo pod uwagę w ramach tych prac.

Ministerstwo nawiązało także kontakt z Polską Izbą Systemów Bezzałogowych celem wypracowania rozwiązań z jednej strony ułatwiających wdrażanie nowych technologii w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, z drugiej zaś gwarantujących bezpieczeństwo zabiegów ochrony roślin. W przypadku aplikacji środków ochrony roślin za pomocą dronów szczególnie istotne jest bowiem zapobieżenie znosowi cieczy użytkowej oraz zapewnienie równomiernej dystrybucji stosowanego preparatu. Jest to istotnie nie tylko w kontekście skuteczności zabiegu, ale i ewentualnych pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Odnosząc się do uwag dotyczących Prawa Lotniczego, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, obowiązujące przepisy są wystarczające i umożliwiają bez żadnych utrudnień uzyskanie zezwolenia na wykonywanie lotów systemami bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) o masie powyżej 25 kg w sektorze rolniczym.

Źródło: KRIR

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.