Kolonie letnie z dofinansowaniem z KRUS

 

<< powrót

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 25.06.2023 do 03.07.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec,

14.08.2023 do 22.08.2023 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Program kolonii

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 800 zł.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 16 lat (tj. 2007 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Dokumenty:

1) Oryginał zaświadczenia KRUS potwierdzające ubezpieczenie w KRUS wystawione na co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych (w załączeniu)

2) Karta kwalifikacyjna uczestnika.  

– 25.06.2023 do 03.07.2023 roku (do pobrania)

– 14.08.2023 do 22.08.2023 roku (do pobrania)

UWAGA! Rodzic wypełnia w karcie punkt II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

3) Regulamin podpisany przez uczestników kolonii i rodziców/ opiekunów prawnych (do pobrania)

4) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez FSUSR (do pobrania)

5) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez KRIR (do pobrania)

6) dowód wpłaty na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – BNP Paribas Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu. Brak wpłaty powoduje skreślenie dziecka z listy uczestników kolonii.

lista co zabrać lato 2023

UWAGA:

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania;

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu,

Oświadczenia te wypełniają tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku których:

– widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem kolonii,

– widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania);
Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89.

Komplet dokumentów (oryginały) wraz z wpłatą za kolonie należy wysłać pocztą lub dostarczyć na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) w ciągu 5 dni roboczych od daty zapisania telefonicznego.

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie wykreślenie dziecka z listy uczestników.

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2023 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00zł na każdego uczestnika.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.