Konferencja „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?” już za nami! Zapraszamy do obejrzenia reportażu!

 

<< powrót

 


 

 

 

 

 

W dniach 17-18 października w Sile k. Olsztyna Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia oraz Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Agroplus+ zorganizowało konferencję w ramach operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”.

Celem operacji był udział uczestników rozwoju obszarów wiejskich w konferencji na temat rolnictwa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) oraz wpływu jego założeń na rozwój obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym. Podczas konferencji wypracowano wnioski dotyczące wpływu nowych zasad chroniących klimat, środowisko i promujących biogospodarkę, na poszczególne rodzaje działalności rolniczej w naszym województwie. Celem operacji jest też rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców.

Efektem realizacji operacji jest zdobycie i wymiana wiedzy z w/w tematyki podczas dwudniowej konferencji pomiędzy ponad 120 osobami z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicielami 3 partnerów operacji (W-MIR, LGD „Południowa Warmia” oraz Stowarzyszenie Doradców), w tym rolnikami, doradcami, a także przedstawicielami innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego m.in. ARiMR, KOWR, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym efektem długofalowym jest rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych osób przez uczestników konferencji oraz poprzez materiał informacyjny. Moderatorem konferencji był dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM, znawca tematyki Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykładowcami natomiast prezentującymi założenia EZŁ w odniesieniu do poszczególnych gałęzi produkcji rolniczej byli wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w osobach: dr hab. Marty Damszel prof. UWM, prof. dr hab. Jana Micińskiego i dr inż. Doroty Bugnackiej, a także prof. dr. hab Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Założenia do Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście Wspólnej Polityki Rolna i Planu Strategicznego w odniesieniu do rolnictwa w Polsce przedstawił natomiast dr Jerzy Plewa, który do stycznia 2020 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Komisji Europejskiej – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Wcześniej Wiceminister Rolnictwa odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwa i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe. Długoletni pracownik naukowy, adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert FAO i Banku Światowego; Obecnie Ekspert Team Europe ds. Wspólnej Polityki Rolnej, zrównoważonego rozwoju rolnictwa, Europejskiego Zielonego Ładu, negocjacji handlowych bilateralnych i wielostronnych, nauki, badań i innowacji w rolnictwie.

Zdobyta podczas konferencji wiedza oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim pozwoliła wskazać jednoznacznie, że rolnicy są zaniepokojeni założeniami Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście prowadzonej w kraju produkcji rolniczej. Podczas konferencji wypracowano ogólne wnioski i wskazano potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą wprowadzony EZŁ m.in:

– Większa dbałość o klimat, środowisko oraz przechodzenie na biogospodarkę jest nieuniknione, aby przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym. Biorąc pod uwagę globalne zasady gospodarowania i prowadzenia produkcji, Europa jest pionierem jeśli chodzi o wprowadzanie założeń i zasad mających na celu ochronę środowiska. Niestety może to skutkować ograniczeniem produkcji rolniczej w Europie, w Polsce i tym samym województwie warmińsko-mazurskim.

– Polskie rolnictwo jest i tak konkurencyjne jeśli chodzi o dbałość o środowisko i nakładanie kolejnych ograniczeń na naszych rolników może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a w szerszym ujęciu także Europy. Natomiast zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego powinno być jednym z  priorytetów EZŁ.

– Rolnictwo jest tzw. „odkurzaczem środowiska”, pochłania duże ilości CO2, a tym samym produkuje żywność, co sprawia że produkcja jest obiegiem zamkniętym i nie należy w nim mocno ingerować w kolejne zmniejszenia emisji, w związku z czym należy dołożyć starań, aby rolnicy nie rezygnowali z prowadzenia produkcji.

– W nowej polityce zanotowano drastyczną redukcję nakładów na PROW, co niesie za sobą zagrożenie osłabieniem tempa modernizacji gospodarstw, co nie wpłynie korzystnie na zmniejszenie emisji gazów, bo jak wiadomo postęp technologiczny wpływa korzystnie na środowisko.

– Obawy rodzą mające obowiązywać od 2023 roku ekoschematy i ich wpływ na produkcję rolniczą, a także efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na te działania.

– Skromny budżet na badania naukowe, inwestycje i transfer wiedzy, który jest niezbędny dla osiągnięcia celów EZŁ.

– Propozycje wprowadzane przez Plan Strategiczny WPR dla Polski niesie ryzyko utraty konkurencyjności polskiego rolnictwa w dłuższym okresie czasu.

– W Polsce i w województwie warmińsko-mazurskim istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania się produkcji zbóż, roślin oleistych, strączkowych i mleka, natomiast nie wiadomo na jakich zasadach będą one mogły być prowadzone, jaka będzie wydajność i ostateczna cena sprzedaży.

– Zdaniem zgromadzonych za mało jest debat na temat Planu Strategicznego WPR w Polsce i jego wpływu na produkcję i jej opłacalność – brakuje informowania społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach jakie niesie za sobą ograniczanie produkcji rolniczej na skutek konieczności przestrzegania założeń EZŁ i nowej unijnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Podsumowując Europejski Zielony Ład jest szansą na wzmocnienie ochrony środowiska i przeciwstawienie się obecnie obserwowanym zmianom klimatycznym, jest jednak jednocześnie zagrożeniem dla opłacalności prowadzenia produkcji na dotychczasowym poziomie w gospodarstwach rolnych, przede wszystkim towarowych, które w większości odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe w regionie, w kraju i całej UE.

Materiał informacyjny z konferencji „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”

Reportaż z konferencji „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”

Plakat Forum

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.