Kolonie nad morzem – Jarosławiec

 

<< powrót

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 10.08.- 18.08.2022 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec,

– 19.08-27.08.2022 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 700 zł.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do 16 lat (tj. 2006 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

WAŻNE!!! W związku z zagrożeniem COVID-19 kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jeśli dziecko jest zdrowe w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, pkt 8 należy wpisać, że jest zdrowe, brak chorób przewlekłych. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Wymagane zaświadczenia i oświadczenia:

1.  Oryginał zaświadczenia z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS potwierdzające ubezpieczenie w KRUS ( załącznik ), wystawione na co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych;

na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/ mieszkania, kod pocztowy i poczta. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od – do);

UWAGA! Zaświadczenie KRUS jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia. W związku z tym, aktualne zaświadczenie z KRUS należy dostarczyć do biura W-MIR z datą wystawienia w czerwcu.

2.  Ankieta kwalifikacyjna z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pod Ankietą musi się podpisać rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie z KRUS ) – do pobrania

3.  Regulamin podpisany przez uczestników kolonii i rodziców/ opiekunów prawnych – do pobrania

4.  Karta kwalifikacyjna uczestnika – do pobrania

Rodzic wypełnia w karcie punkt II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekła, rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.);

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania

6. Oświadczenie COVID wypełniane w dniu wyjazdu-przekazany w późniejszym terminie.

UWAGA:

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt – wzór do pobrania

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór do pobrania

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu,

Oświadczenia te wypełniają tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku których:

– widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem zimowiska,

– widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania);
7.    dowód wpłaty 700 zł (słownie: siedemset złotych) na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BNP Paribas Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.
Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89.

8. Program – Jarosławiec – Bryza Morska

Niezbędnik –lista co zabrać

Komplet dokumentów (oryginały) wraz z wpłatą na kolonie należy wysłać pocztą lub dostarczyć na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) w ciągu 5 dni roboczych od daty zapisania telefonicznego.

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie wykreślenie dziecka z listy uczestników.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach dostosowujących się do nowych zaleceń związanych z Covid-19.

 

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 9500,00zł na każdego uczestnika.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.