Uwaga – trwają kontrole! Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przypomina o wymogach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 

<< powrót

 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko składanie corocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie i dbanie o aktualne badanie techniczne opryskiwaczy, ważne świadectwo chemizacyjne uprawniające do stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy zobowiązani są również do spełniania szeregu innych wymogów związanych z działalnością rolniczą. Należy pamiętać o:
Przygotowywaniu i przestrzeganiu planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu wraz z prowadzeniem ewidencji nawożenia azotem dla poszczególnych roślin uprawnych. Wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP zwierząt zobligowane są do posiadania i stosowania dokumentacji związanej z nawożeniem azotem.
Gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych zobligowane są do wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zdawanie odpadów w tych gospodarstwach powinno odbywać się za pośrednictwem systemu BDO, a producent jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 15 marca.
Najczęściej pomijanym i zapominanym przez rolników obowiązkiem jest rejestracja i obliczanie wysokości należnej opłaty wynikającej z korzystania ze środowiska. Opłata pobierana jest z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu. Gospodarstwa, w których roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 800 zł., zwolnione są z jej uiszczania, jednak nadal objęte są obowiązkiem składania wykazów i informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Gospodarstwa z naliczoną kwotą poniżej 100 zł zobowiązane są jedynie do przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty. Opłaty wnosi się w terminie do 31 marca następnego roku. Opłaty naliczane są między innymi od produkcji zwierzęcej, na podstawie stanu średniorocznego zwierząt w gospodarstwie oraz ilości zużytego paliwa (oleju napędowego lub biodiesla) w okresie całego roku i dotyczy to gospodarstw zarówno z produkcją zwierzęcą, jak i z samą roślinną.
Do kontroli spełnienia powyższych wymogów zobligowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Szczegółowe informacje odnośnie BDO i opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacje odnośnie planu nawozowego azotem znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.