Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich podpisana przez Prezydenta!

 

<< powrót

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 19 maja br. ustawę z dnia 14 maja 2020 o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych dla KGW w roku 2020 wynosi 40 milionów złotych i umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Pomoc ma być przyznawana zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy, do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie można przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4) inicjowane i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5) upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7) rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej. Czyli: czekamy na rozporządzenie i ogłoszenie naboru wniosków!

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.