ZAPYTANIE dot.usługi wykonania i montażu szaf biurowych

 

<< powrót

 

ZAPYTANIE
w trybie rozeznania rynku
dotyczące usługi wykonania i montażu szaf biurowych

 

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie i montaż 4 szaf biurowych z drzwiami przesuwnymi, zamykanym na klucz

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest  usługa wykonania i montażu 4 szaf biurowych z drzwiami przesuwnymi, zamykanym na klucz według poniższej specyfikacji:

– szafa nr 1: długość 4,40 m, wysokość 3 m, głębokość 0,5 m, odległość między półkami 0,4 m

– szafa nr 2: długość 3,20 m, wysokość: 3 m, głębokość 0,4 m, odległość między półkami 0,4m

– szafa nr 3: długość 2,30 m, wysokość: 3 m, głębokość 0,4 m, odległość między półkami 0,4m

– szafa nr 4: długość 2,90 m, wysokość: 3 m, głębokość 0,4 m, odległość między półkami 0,4m

 

Grubość płyty mdf: minimum 18 mm

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym

Termin wykonania: lipiec 2018

 

Miejsce dostarczenia i montażu: Olsztyn, ul. Towarowa 1

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena 100 %

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

(Cmin/Cof) x 100 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena oferty spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

Cof – cena oferty ocenianej

Przez ofertę najkorzystniejszą, należy rozumieć ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. a) Termin składania ofert upływa w dniu: 29.06.2018 r. godz. 09.00
 3. b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, tel / fax 89 5340567, wmirol@wmirol.org.pl do dnia 29.06.2018 r. do godz. 09.00 za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście.
 4. c) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie,
  a następnie zwróci ofertę bez merytorycznego jej rozpoznania.

 

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 4.07.2018 r.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: lipiec 2018, Olsztyn, ul. Towarowa 1

 

 1. FORMA PŁATNOŚCI:  przelew na podstawie wystawionej faktury, możliwość płatności zaliczkowej na podstawie wystawionej faktury pro forma

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE:
 1. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy i fakultatywnie pieczątką firmy oraz zawierać datę sporządzenia.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.
 4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
 8. Osoba do kontaktu: Elżbieta Nalewajko, tel. 89 534-05-67
 9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Zamawiający informuje, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn
  2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@wmirol.org.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: (89)5340567 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej czynności kontrolnych.
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

 

OFERTA

 

Przedmiot oferty:

Oferta na usługę wykonania i montażu szaf biurowych z drzwiami przesuwnymi w biurze  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie

Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

 1. Lubelska 43a

10-410 Olsztyn

tel./fax: 895340567

NIP: 739 24 21 905

e – mail: wmirol@wmirol.org.pl

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

tel.     ……………………………………………..       fax.   ……………………………………………….

REGON  ……………………………………….        NIP …………………………………………………

www …………………………………………….        e-mail ………………………………………………

My niżej podpisani :

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w rozeznaniu cenowym na wykonanie i montaż szaf biurowych.

 

 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą, do której nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
 1. OFERUJEMY wykonanie zamówienia:
 2. Całkowity koszt usługi wynosi:………………..PLN
 3. Proponowany termin rozpoczęcia prac: ……………………

 

 1. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty są:………………………………………………………………….

 

 1. OFERTĘ niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI: (sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami zapytania stanowią integralną cześć naszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. dnia ……………………………………

 

 

 

 

…………………………………………………………….

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

 

Załącznik nr 2

Umowa  nr………./2018

Zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

 1. Lubelska 43a

10-410 Olsztyn

NIP: 7392421905

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:…………………………………………

a

……………………………..

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………

 • 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać szafy biurowe w budynku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie

Prace obejmują:

 • Dokonanie pomiaru, uzgodnienie koloru szaf
 • Wykonanie i montaż szaf
 • 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia …………..2018 r.

 • 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnym sprzętem. Materiał zamawia i dostarcza Wykonawca na koszt własny.

 • 4

Wartość zamówienia wynosi …………… zł brutto (zawiera podatek VAT 23%). Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

 • 5

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane szafy – 24 miesiące licząc od dnia wystawienia faktury.

 

 

 • 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

– przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na terenie obiektu,

– zabezpieczenia we własnym zakresie mienia osobistego swoich pracowników,

– wykonania przedmiotu umowy rzetelnie i zgodnie z ustaleniami,

– terminowego wykonania prac,

– transportu poziomego i pionowego materiałów,

– uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu prac

 • 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

– udostępnienia pomieszczeń w uzgodnionym terminie,

– nieodpłatnego udostępnienia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania prac,

– terminowego uregulowania płatności.

 • 8

W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

– w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4,

– w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §4,

– za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §4.

 • 9

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wykonawca                                                                                                             Zamawiający

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *