Apel wojewody w sprawie suszy- pismo do gmin.

 

<< powrót

 

Szanowni Państwo,
W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach przypominam, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych
spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą)
producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej
aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień
strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.
Aplikacja na rok 2022 jest dostępna pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r lub po wpisaniu w
przeglądarce internetowej hasła Zgłoś szkodę rolniczą. Sporządzanie protokołu odbywa się
wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych
zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody.
Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Producent rolny ma
prawo do kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich
obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, do momentu
potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.
Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym
i uniemożliwia dokonywania dalszych zgłoszeń. Protokół oszacowania szkód w formie
dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez
suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.
Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwia producentowi rolnemu wybranie
upraw poszkodowanych przez suszę spośród upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku
o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią
weryfikację wprowadzonych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w
gospodarstwie rolnym. Dane te niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej
i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa
za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Jeśli straty w
gospodarstwie rolnym będą niższe niż 30%, aplikacja odrzuci protokół, podając informację,
„Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów do ubiegania się o
pomoc publiczną”.
Jednocześnie informuję, że w przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, straty szacowane tak jak
dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. W związku
z powyższym producenci rolni powinni kierować wnioski o oszacowanie szkód
spowodowanych tymi zjawiskami do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce
wystąpienia tych szkód, zgodnie z informacją zamieszczoną na wzorach wniosków, tj. do
gminy gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa (wzór nr 1), a jeżeli grunty gospodarstwa
położone na terenie innej gminy lub gmin w województwie warmińsko – mazurskim, w
których jednocześnie wystąpiły szkody (wzór nr 2 – uproszczony). Wzory wniosków, zasady
szacowania szkód, prezentacja – praktyczne wskazówki przy sporządzaniu protokołu przez
komisję w 2022 roku oraz zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o powołaniu
komisji umieszczone na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Co robimy >> Sprawy z zakresu ochrony środowiska,
przyrody oraz rolnictwa >> Rolnictwo.
Zachęcam do zapoznania się z publikowanymi, co dekadę przez IUNG w Puławach, raportami
z monitoringu suszy rolniczej, które obrazują zagrożenie suszą upraw rolnych w
poszczególnych gminach województwa warmińsko – mazurskiego.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.