Pilna potrzeba uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika indywidualnego

 

<< powrót

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystosował do KRIR pismo o pilną potrzebę uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika indywidualnego

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej otrzymuje liczne sygnały od producentów rolnych województwa warmińsko-mazurskiego o pilnej potrzebie uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika indywidualnego.
Art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1655) wyraźnie definiuje rolnika indywidualnego. Co do zasady nieruchomości rolne, którymi dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinny być rozdysponowane właśnie wśród osób spełniających ten warunek.
W 2016 roku nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ustawodawca, widząc potrzebę ochrony gruntów rolnych, jasno wskazał podmioty, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lub dzierżawy – to rolnicy indywidualni. W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dodano preambułę, czyli wstęp do aktu prawnego stanowiący podstawę i cel wydania aktu normatywnego. Tylko nieliczne ustawy posiadają preambułę, co podkreśla znaczenie dla ustawodawcy tego właśnie uregulowania.
W pierwszym zdaniu uzasadnienia wprowadzenia zmian ustawodawca wskazał powód noweli „Nieruchomości rolne są niezbędnym środkiem produkcji rolnej, produkcji, której celem i funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju”. Ziemia rolna jest narzędziem w ręku producenta rolnego i podstawą funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rodzinnych. Zasadne jest zatem wprowadzenie takich zmian legislacyjnych, które umożliwią rozdysponowanie gruntów przez KOWR w pierwszej kolejności wśród zainteresowanych rolników indywidualnych.
Jako samorząd rolniczy Warmii i Mazur, reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów, zdajemy sobie spra1)wę, iż przed zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2016 roku wiele osób nie będących rolnikami indywidualnymi wydzierżawiło grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej osobom tym nie powinno być zagwarantowane przedłużenie umowy dzierżawy, jeśli okoliczni rolnicy indywidualni złożyli zapotrzebowanie na grunty będące przedmiotem dzierżawy. Dodatkowo grunty te powinny być rozdysponowane w trybie przetargów ograniczonych.
Proponowane wyżej zmiany są w pełni zgodne z założeniami wprowadzonych w 2016 rok zmian wyrażonych zarówno w preambule ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jak i jej uzasadnieniu.

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.