Projekty aktów prawnych

 

Lista projektów aktów prawnych, które wpłynęły do Biura W-MIR do konsultacji 

Uwagi do 10 września 2020 r. Projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zm. rozp. 6.4 Rozwój usług rolniczych_po konsultacjach wewnętrznych w MRiRW oraz ARiMR_ po uzg. z DP_01.09.2020

Uwagi do 31 sierpnia 2020 r. projekty rozporządzeń  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:

Uwagi do 2 września 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 84_2020 wsparcie inwestycji poddziałanie 4 2 PROW 2020 projekt

 

Uwagi do 30 sierpnia 2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 

Uwagi do 24 sierpnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa >>>

 

Uwagi do 4 września 2020 r. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Celem proponowanych regulacji jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce w celu łagodzenia negatywnych skutków, jakie niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy.

KW_131032_DGWiZS_plik2; KW_131032_DGWiZS_plik3; KW_131032_DGWiZS_plik5; KW_131032_DGWiZS_plik6

 

Uwagi do 7 sierpnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

78_2020 proj rozp MRiRW uchylającego rozp w spr szczegółowych warunków organizacyjno-tech prowadzenia prac badawczych

Uwagi do 6 sierpnia 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

76_2020 proj ustawy o statystyce spisie rolnym i narodowym spisie powszechnym.xsp

Uwagi do 29 lipca 2020 r. Rządowy projekt tu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 514)

ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Uwagi do 29 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (dla roku szkolnego 2020/2021).

20.07.2020 Projekt rozporządzenia MRiRW program dla szkół w rs. 2020_2021

 

Uwagi do 31.07.2020 r. Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów ( druk nr 495). http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=495

72_2020 projekt ustawa rządowa uznawanie towarów

 

Uwagi do 03.08.2020 r. Informację MRiRW o zamiarze uchylenia rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

70_2020 Rozp uchyl w sprawie kontroli niektorych roślin

oranizacje społeczne – informacja (2)

Uwagi do 17 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozporzadzenia COVID

Uwagi do 15 lipca 2020 r. Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich opracowany w MRiRW

UST zm ust o ubezpieczeniach upraw – do dyskusji

Uwagi do 09 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu przewozowego wraz z uzasadnieniem.

59_2020 rozp MRiRW uchylające rozp w spr wzoru dokumentu przewozowego

 

Uwagi do 16 lipca 2020 r. Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60/2020 w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus;

61/2020 w sprawie obowiązku zaopatrywania bulw ziemniaków przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;

62/2020 w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus;

63/2020 uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus.

 

pismo – uzgodnienia społeczne

projekt rozporzadzenia Clavibacter

projekt rozporzadzenia miejsca produkcji wolne od CS

projekt rozporzadzenia rozporządzenie uchylające

projekt rozporzadzenia zaświadczenia Clavibacter

MRiRW poinformowało, że wydanie projektowanych rozporządzeń ma charakter czysto techniczny i wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych regulacji do przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin […]. Z tego powodu projektowane regulacje stanowią przeniesienie dotychczasowych rozwiązań ujętych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, implementującym postanowienia dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, zgodnie z rozporządzeniem 2016/2031, zostaną poddane przeglądowi i zastąpione przez nowy akt prawa unijnego do dnia 31 grudnia 2021 r. Do tego czasu w mocy pozostają postanowienia dyrektywy 93/85/EWG.

 

 

Uwagi di 06 lipca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Daria Gosek-Popiołek)

9-020-186-2020

Uwagi do 7 lipca 2020 r.

– 54/2020 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

54_2020 proj rozp MRiRW w spr zapobiegania wprowadzaniu organizmów kwarantannowych

– 55/2020 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą wykonywać podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

55_2020 rozp MRiRW w spr roslin którymi mogą zajmować się podmioty profesjonalne

 

Uwagi do 08 lipca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej 56/2020

56_2020 proj rozp MRiRW w spr dopuszczalnychilosci roślin które nie podlegają kontroli fito

Uwagi do 16 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego.

53_2020 Rozporządzenie zm. -w sprawie szcz. wymagań dot. wytwarzania i jakości mat. szkółkarskiego

Uwagi do 18 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

proj. rozp_opłaty za czynności kontrolne PIORiN uzg. międzyresortowe-1

Uwagi do 17 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell

51_2020_ rozp MRiRW w spr zwalczania agrofaga Fusarium circinatum

Uwagi do 15 czerwca 2020  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin

50_20 rozporządzenie stawki opłat śor 25 05 2020 do uzgodnień społecznych i międzyresortowych WO (1)

Uwagi do 28 maja 2020 r.  Projekt  nr 46/2020 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi _w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami.

rozporządzenie – stawki opłat

Uwagi do 27 maja 2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich

47_2020 poselski projekt ustawy o KGW

 

Uwagi do 15 maja 2020 do godz. 13.00 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół,

30.04.2020 Projekt rozporządzenia zm rozp MRiRW ws. PdS w rs. 2019_2020 w zw. z COVID19 

Uwagi do 18 maja 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Projekt rozp. MRiRW zm. rozp. ws. DH uzasadnienie i OSR (1)

 

Rządowego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344

Uwagi do 11 maja 2020 r.  link >>> do „Wniosku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19 COM/2020/186 final”

Uwagi do 19 maja 2020 r. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

5.2. projekt rozporządzenia wraz w uwierzytelnieniem

Uwagi do 14 maja 2020 r.  Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i  ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

projekt rozporządzenia

 

Uwagi do 29 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332953

Uwaga! Pilne! Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

Projekt rozporządzenia

Uwagi do 23 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332652/katalog/12679744#12679744

 

Uwagi do 22 kwietnia 2020 r. Poselski projekt ustawy o pomocy na utrzymanie płynności finansowej w rolnictwie (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Sawicki)

Projekt o pomocy na utrzymanie płynności finansowej

 

Poselski projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Władysław Kosiniak-Kamysz),

link do przebiegu procesu legislacyjnego projektu www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=324w

Projekt tarcza

Uwagi do 29 kwietnia 2020 r.  Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332503/katalog/12678987#12678987

Uwagi do 09 kwietnia 2020 r.  Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332353/katalog/12677308#12677308

Uwagi do 16 kwietnia 2020  Projekt  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Pr rozp MriRW w spraw norm kultury rolnej dokument443226

Uwagi do 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

Pr MriRw dok hand prod poch zwierz-dokument443694

Proj. rozp. MRiRW zm. rozp. ws. DH pr poch zwierz

ZAł do projektu dok hand prod poch zwierz443695

Załączniki do projektu rozp.

 

 

PILNE! Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Projekt ustawy

PILNE! Projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

275 – Projekt

Uwagi do 08 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

077 – Projekt

Uwagi do 07 kwietnia 2020 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty.

zał. 1 do pism 464 i 465 ROZP_MRiRW_opłata za plan nawożenia azotem (1)

zał. 2 do pism 464 i 465 OSR_ROZP_MRiRW_opłata za plan nawożenia azotem…. (1)

WAŻNE ! Uwagi do 19.03.2020 r. do godz. 12.00 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego otrzymany z KRIR.

do konsultacji społecznych

 

Uwagi do 17 marca 2020 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny.Pr. rozp. szkolenia z nasienictwa

 

Uwagi do 23.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Proj Rozp mater szkółkarski winorosle etykiety pakowanie

Uwagi do 20.02.2020 r. projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Rozp projekt

Uwagi do 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV).

18_20 wyboistość pomidora

Uwagi do 20.02.2020 r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

16_20 kukurydza MON810 projekt

Uwagi do dnia 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

proj. zm. rozp. Tworzenie grup producentów…-zatwierdzony 31.1.20

Uwagi do 18.02.2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

14_20 rozp MRiRW w spr wykazu laboratoriów dla PIORIN

 

Uwagi do 09.02.2020 r.projekt rozporządzenia MRiRW zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” obj. PROW na lata 2014-2020

projekt rozporządzenia MRiRW

 

Uwagi do 11 lutego 2020 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329505/katalog/12658712#12658712 

 

Uwagi do 27.01.2020 r. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327652/katalog/12643994#12643994

Uwagi do 30.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz niektórych innych ustaw.

5_2020 projekt ustawy o nawozach i nawożeniu

Uwagi do 2.02.2020 r.Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania.

8_2020 rozp MRiRW uchylające rozp w spr roślin dla których paszporty nie mogą być wydawane

 

Uwagi do 29 stycznia 2020 r. Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

dokument433771a

Uwagi do 27 stycznia 2020 r. Projekt   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego PROW na lata 2014-202, .

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12329106/12656067/12656068/dokument434580.pdf

Uwagi do 15 stycznia 2020 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt, .

Projekt dotyczy wprowadzenia świadczenia dla zwierząt wycofanych ze służby z jednoczesnym poszerzeniem katalogu podmiotów, które korzystają ze zwierząt w celach specjalnych; zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach lub do celów rozrywkowych

Pr poselski psy i cyrki XII -22-2019

 

Uwagi do 16 stycznia 2020 r. Konsultacje na temat ekoprogramów, które mają zostać przyjęte jako elementy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Konsultacje ekoprogramów

Uwagi do 13 stycznia 2020 roku  Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 2020.https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328600/katalog/12653158#12653158

 

Uwagi do 10 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328355/katalog/12650668#12650668

 

Uwagi do 7 stycznia 2020roku do godz. 08:00 do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” wsparcie na zalesianie

oraz

– w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” zalesianie gruntów rolnych

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do godz. 08:00 do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328352/katalog/12650524#12650524

 

Uwagi do 14 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328600/katalog/12653158#12653158

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie operatu rybackiego wraz z uzasadnieniem i OSR

Operat rybacki – OSR 10.12.2019

Operat rybacki – uzasadnienie 10.12.2019

Operat rybacki – wg SZABLONU 10.12.2019

 

Uwagi do 9 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) 169_2019 proj rozp MRiRW zwalczanie i zapobieganie organizmu Spodoptera frugiperda

 

Uwagi do 12 stycznia 2020 roku do projektów rozporządzeń MRiRW:

– w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich wwóz wykaz punktów kontroli granicznej(1)

oraz

– uchylającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty uchylenie punktów wwozu(1)

 

Uwagi do 7 stycznia 2020 roku do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328550/katalog/12652658#12652658

Propozycje do 2 stycznia 2020 r. W związku z pismem Departamentu Promocji i Jakości Żywności MRiRW dotyczącym nazw produktów, środków  spożywczych, które zawierają określenia związane z konkretnym krajem/ miejscem, a które nie są kojarzone przez konsumentów z pochodzeniem tych produktów, ale z cechami jakościowymi, składem lub sposobem produkcji, można podawać propozycje takich produktów lub środków spożywczych, które Krajowa Rada Izb Rolniczych przekaże do Ministerstwa.

Pismo z MRiRW: DPiJŻ MRIRW prosba nazwy krajowe

Uwagi do 22 grudnia 2019 r.  Projekt  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Link do projektu: KW_407425_DRP_plik2

Uwagi do 16 grudnia 2019 r.  Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328054/katalog/12647730#12647730

Uwagi do 12 grudnia 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

dokument430230

dokument430232

dokument430234

dokument430236

 

Uwagi do 16 grudnia 2019 r. Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Projekt rozporządzenia w terminy mat. siewny

Uwagi do 18 grudnia 2018 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

160_2019 projekt rozp rol-środowiskowo-klimatyczne 2014-20

 

Uwagi do 22 listopada 2019 r.

  1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;Pr rozp sposób znak lochdokument425108
  2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych;
  3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch;

Pr rozp sposób znak lochdokument425108

Pr rozp zakres danych w IRZokument424995

 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

154_2019 rozp w spr mandatów

 

Uwagi do 20 listopada r. – projekty  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Pr rozp rol ekolog dokument425742
  1. w sprawie odstępstwa od wymagań specjalnych dla drewna pozyskanego z roślin rodzaju Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki.- Pr rozp drewno z USA i KANADYdokument425394

 

Uwagi do 7.11.2019 r.Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PROJEKT ROZP_MRiRW zmieniające rozporzadzenie w sprawie wysokości limitów 31.10.2019

 

 

Uwagi do dnia 30.11.2019 r do godz. 11:00 do Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

142_2019 rozp Rady Ministrów w spr wysokości dopłat do składek za ubezpieczenia upraw i zwierząt-2

Uwagi do dnia 07.11.2019 roku do Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636407#12636407

Uwagi do 04 listopada 2019 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.

Projekt rozporządzenia

OSR

Uwagi do 23 października: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych :

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325300/katalog/12629964#12629964

Uwagi do dnia 21 października 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pr rozp srodki grypa ptasia HPAI 2019-20 projekt HPAI

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

Uwag i opinie do biura W-MIR do dnia 11 października 2019 roku.

Poniżej link do projektu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325551

 

Uwagi do 11.10.2019 r. -Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z uzasadnieniem i OSR

projekt ustawy_2019.10.01

uzasadnienie 2019.10.01

OSR_ zm. 2019.10.01

Uwagi do 02.10.2019 r. do godz. 9.00 – rozporządzenia w sprawie stawek płatności bezpośrednich

Rozp_stawka JPO

Rozp_stawka pl dodatkowej

Rozp_stawka pl mlody rolnik

Rozp_stawka pl za zazielenienie

Rozp_stawki pl do pow upraw

Rozp_stawki pl do tytoniu Rozp_stawki pl do zwierzat

PILNY – Uwagi do dnia 18.09.2019 r.Projekt do opiniowania rozporządzenie w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu: 121_2019 płatności bezpośrednie i do tytoniu

PILNY –Uwagi do dnia 18.09.2019 r. Projekt do opiniowania rozporządzenie w spr. obszarów proekologicznych:122_2019 obszary proekologiczne

Uwagi do dnia 18.09.2019 r. – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Projekt rozporządzenia MRiRW

Uwagi do 19.09.2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12324750/12627258/12627259/dokument417182.pdf

Uwagi do dnia 23.09.2019 r. do godz. 12.00 – Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Prt rozp Inwst zanieczyszcz azotanamit417183

Uwagi do dnia 20 września 2019 r. do godz. 12.00 – projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.-123_2019 Projekt rozp. MRiRW – wniosek o wpis do EP

Uwagi do dnia 23.09.2019 r. – do zmian w przepisach dotyczących zatrudniania w rolnictwie cudzoziemców  

pismo MRiRW z dnia 18 września 2019 r. z prośba o stanowisko do propozycji w zakresie modyfikacji rozporządzenia MRPiPS z 8.12.2017 r.

rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 wrzesnia 2018 r.

rozporządzennie MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r.

wstępny projekt rozporządzenia

3_PKD-2007-wyjasnienia-3

pismo MRiRW z dnia 16 kwietnia 2019 r. do MRPiPS

Uwagi do projektów aktów prawnych proszę zgłaszać drogą elektroniczną na adres: wmirol@wmirol.org.pl, lub listownie na adres siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, najpóźniej dwa dni robocze przed upływem wskazanego terminu konsultacji.