Szkody Łowieckie

 

 

Nowelizacja Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, (tj. Dz.U. Nr 42, poz. 372 z 2002 roku z późn. zm.) w art. 46 wprowadziła możliwość współuczestniczenia przedstawiciela izby rolniczej w trakcie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną:
1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1)w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
2) przy wykonywaniu polowania.
2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele, zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej”.
Ustawodawca wymieniając w ustawie zwierzęta, których szkody mogą być podstawą ubiegania się o odszkodowanie ustalił, że szkody spowodowane przez inne gatunki zwierząt nie są uznawane.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku organizuje bezpłatne szkoleń dla rolników. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim przeszkolonych jest ponad 300 osób uprawnionych do występowania w imieniu Izby przy oględzinach, szacowaniu oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Osoby przeszkolone w poprzednich latach nie muszą ponownie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w następnych latach, gdyż w dalszym ciągu znajdują się na liście osób uprawnionych do występowania jako przedstawiciele Izby w szacowaniu szkód łowieckich.

 

Do pobrania –Aktualna lista osób uprawnionych do udziału w szacowaniu szkód łowieckich z ramienia WMIR

Uchwałą Nr 672/2010 z dnia 24 maja 2010 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej określił listę osób uprawnionych z ramienia Izby oraz zasady uczestnictwa w komisjach szacujących szkody:

1.      Przedstawicielowi Izby, (…), przysługuje wynagrodzenie płacone z budżetu W-MIR w wysokości 100 zł. netto za każdy dzień uczestnictwa w czynnościach komisji szacującej szkody łowieckie.
2.      Podstawą wypłaty będzie:
a)      zawarcie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą umowy –umowa szkody łowieckie 2017

b)      przekazanie do biura Izby lub jego oddziału rachunku za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 – rachunek-szkody łowieckie 2017

c)      przekazanie kopii protokołu komisji szacującej szkody

3.       W przypadku przekazania należności przelewem lub przekazem pocztowym, koszty wysyłki ponosi Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

 

Do pobrania Poradnik W- MIR na temat : Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz dzikie zwierzęta objęte ochroną

 

 

Przepisy prawne:

Rozdział 9 Szkody Łowieckie – prawo_łowieckie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych – rozporządzenie