Szkody Łowieckie

 

Dnia 1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku, który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ przy określaniu zasad podziału na obwody łowieckie nie zapewniono ochrony praw osób posiadających nieruchomości włączonych w obwody i objęte wymogami z tym związanymi.

W nowelizacji określono zasady i procedury zgłaszania, szacowania i wynagradzania szkód łowieckich, które znacznie odbiegają od dotychczas obowiązujących.

Na podstawie nowych regulacji wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, rolnik powinien złożyć do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek taki powinien zawierać:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– jego adres oraz numer telefonu,

– wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

– rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania dokonuje komisja składająca się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Przedstawicielem gminy z mocy ustawy jest:

  1. przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli została utworzona,
  2. przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,
  3. przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy.

Szacownie szkód odbywało się będzie w następujących etapach.

 

1. Oględziny szkody.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. W ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku o szacowanie przedstawiciel gminy zawiadamia pozostałych członków komisji o terminie szacowania. Z oględzin sporządza się protokół, do którego członkowie komisji mogą wnieść uwagi, w którym zawiera się:

– imiona i nazwiska członków komisji,

– datę sporządzenia protokołu i datę oględzin,

– dane dotyczące szkody tj.:

+ gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę,

+ rodzaj, stan i jakość uprawy,

+ obszar całej uprawy,

+ szacunkowy rozmiar uszkodzonej uprawy,

+ szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

+ szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

 

2. Szacowanie ostateczne.

Podobnie jak to było do tej pory przeprowadza się także ostateczne szacowanie szkody najpóźniej
w dniu sprzętu uprawy. O terminie szacowania ostatecznego przedstawiciel gminy zawiadamia członków komisji w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku o szacowanie.

Podczas ostatecznego szacowania ustala się:

– gatunek zwierzyny – szkodnika,

– rodzaj uprawy lub płodu rolnego,

– stan i jakość uprawy lub płodu rolnego,

– obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego,

– obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego,
– procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

– plon z 1 ha,

– wysokość odszkodowania.

Protokół z szacowania musi zawierać dane osób szacujących oraz ich podpisy, może także zawierać ich uwagi.

Wyjątek: w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeśli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o szacowanie.

Jeśli nie wniesiono odwołania od sporządzonego protokołu, to wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego.

 

3. Odwołanie od protokołu.

Jeśli właściciel/ posiadacz gruntów lub zarządca/ dzierżawca obwodu łowieckiego nie zgadza się z wynikiem szacowania ostatecznego może odwołać się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Szacowania „odwoławczego” dokonuje nadleśniczy do którego wpłynęło odwołanie, ma na to 7 dni od daty otrzymania odwołania. Nadleśniczy powiadamia wszystkich zainteresowanych o terminie szacowania „odwoławczego”.

W szacowaniu odwoławczym mogą brać udział:

– członkowie komisji szacującej wstępnie i ostatecznie szkody,

przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, ale tylko na pisemny wniosek jednego z członków zespołu szacującego szkody.

Przedstawiciel izby rolniczej biorący udział w szacowaniu sporządza opinię na temat oszacowania szkody, która stanowi załącznik do protokołu, nie jest ona jednak wiążąca. Protokół z szacowania „odwoławczego” zawiera wszystkie niezbędne dane opisujące szkodę oraz szacowanie, jednak nie zawiera informacji o wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania określa nadleśniczy w drodze decyzji.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Od decyzji nadleśniczego służy jako odwołanie tylko powództwo sądowe. Niezadowolona strona ma na to jedynie 3 miesiące od doręczenia decyzji.

Uwaga! W przypadku obwodów łowieckich wyłączonych z dzierżaw i przekazanych w zarząd nadleśnictwa ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało zobowiązane do przeszkolenia przedstawicieli gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Dodatkowo Minister Środowiska najpóźniej do dnia 1 października br. określi w rozporządzeniu wykonawczym:

– sposoby i terminy zgłaszania szkód,

– szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,

– szczegółowy sposób ustalania i wypłaty odszkodowania za szkody

– wzory protokołów z szacowań.

Do czasu wydania przez Ministra Środowiska nowych przepisów wykonawczych, tj. najpóźniej do dnia 1 października 2018 roku obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku organizuje bezpłatne szkolenia dla rolników. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim przeszkolonych jest ponad 500 osób uprawnionych do występowania w imieniu Izby przy oględzinach, szacowaniu oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Osoby przeszkolone w poprzednich latach nie muszą ponownie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w następnych latach, gdyż w dalszym ciągu znajdują się na liście osób uprawnionych do występowania jako przedstawiciele Izby w szacowaniu szkód łowieckich, jednak zgodnie z nowelizacją ustawy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało zobowiązane do przeszkolenia przedstawicieli gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych przygotowuje takie szkolenia.

 

Uchwałą Nr 813/2018 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej określił zasady uczestnictwa przedstawicieli Izby w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą:

1. Przedstawicielowi Izby, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto (słownie: sto złotych netto) za każdy dzień uczestnictwa w czynnościach zespołu szacującego szkody.

2. Podstawą wypłaty będzie:
a)   zawarcie umowy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą – Umowa o dzieło szkody 04_2018

b) przekazanie kopii protokołu oględzin lub szacowania ostatecznego, bądź opinii sporządzonej przez przedstawiciela Izby potwierdzonej przez nadleśniczego dokonującego oględzin lub szacowania ostatecznego

c) przekazanie do biura Izby lub jego oddziału rachunku za wykonanie w/w czynności – rachunek-szkody łowieckie 2018 .

3. Termin przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia nie może przekroczyć 2 miesięcy od momentu realizacji zlecenia.

Do pobrania Poradnik W- MIR na temat : Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz dzikie zwierzęta objęte ochroną

Uwaga! Metodyka szacowania szkód opisana w poradniku jest nadal aktualna, natomiast nieaktualne są rozdziały dotyczące przepisów obowiązującego prawa.

 

Przepisy prawne:

Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. – tekst jednolity z 2017 roku – D20171295

Ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw – nowelizacja z 22 marca 2018 roku – D20180651

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych – rozporządzenie