Gospodarka Ziemią

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że ujednolicony formularz o nazwie „PROŚBA O OPINIĘ”, zatwierdzony przez Zarząd W-MIR , jest niezbędny do sporządzenia przez Izbę pozytywnej opinii, na podstawie której Agencja Nieruchomości Rolnych przyjmie jako zabezpieczenie należności hipotekę umowną na nabywanej nieruchomości rolnej oraz weksel własny in blanco.

Izba Rolnicza sporządza tego rodzaju opinie na pisemną prośbę, przy sprzedaży w ratach nieruchomości rolnych z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabywanych w trybie przetargu ograniczonego oraz
w ramach 
pierwszeństwa w nabyciu na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Czytelnie (!!!) i kompletnie wypełniony formularz, pobrany ze strony internetowej Izby lub w Oddziale Terenowym Biura W-MIR – właściwym terytorialnie – zainteresowani przesyłają (dostarczają) do właściwego OT Biura W-MIR, które nadaje dalszy bieg sprawie.

Podpisana przez Prezesa Zarządu W-MIR opinia przesyłana jest do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ANR i do wiadomości występującego o opinię rolnika.

Uwaga nowy wzór wniosku!! – prośba_o_zabezpieczenie_należności_wzór_2015 (1)

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie uprzejmie informuje, że zgodnie z wytycznymi Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie z dnia 30 marca 2011 roku, przetarg ograniczony na sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa może być zorganizowany, jeśli uczestnictwem w takim przetargu zainteresowani są co najmniej dwaj rolnicy indywidualni.

W tym celu rolnicy powinni przesłać do Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie stosowne podanie, w tym celu Biuro W-MIR opracowało wzór (z uwagą, że ten wniosek – podanie należy pisać zdanie po zdaniu, a nie wypełniać go jak ankietę.)

Oryginały podań rolnicy przesyłają do OT ANR, a jedną kserokopię zachowują dla siebie, drugą natomiast kserokopię przesyłają do Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie ( powiat olsztyński i ostródzki oraz sprawy sporne, odwołania interwencje itp.) lub właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Biura Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej w:
Elblągu ( powiat elbląski i braniewski),
Bartoszycach ( powiat bartoszycki, lidzbarski i kętrzyński),
Olecku ( powiat olecki, gołdapski i ełcki),
Giżycku ( powiat piski, węgorzewski i giżycki),
Szczytnie (powiat szczycieński, mrągowski i nidzicki),
Nowym Mieście Lubawskim (powiat nowomiejski, iławski i działdowski)
Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej sporządza na podstawie tego wniosku- podania ─ opinię i wysyła ją do OT ANR, zaś kserokopię opinii przesyła zainteresowanym rolnikom

Do pobrania – podanie o przetarg ograniczony ofert pisemnych