Organy W-MIR

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (z późn. zm.) organami Izby Rolniczej są:

  1. Walne Zgromadzenie, które jest najwyższym organem, pełniącym rolę ustawodawczą
  2. Zarząd, który jest organem wykonawczym
  3. Komisja rewizyjna, która nadzoruje pracę pozostałych organów
  4. Rady Powiatowe które mają pomagać rozwiązywać problemy rolników z danego powiatu

Organy Izby mają charakter kadencyjny – powoływane są na 4 lata. Pierwsze wybory odbywały się w latach 1996-8. Drugie wybory organizowane były przez wojewódzkie izby rolnicze i odbyły się w dniu 8 grudnia 2002 r. Trzecie wybory odbyły się w dniu 4 lutego 2007 r. Czwarte wybory odbyły się 3 kwietnia 2011 r. Piąte wybory-  obecnej kadencji odbyły się 31 maja 2015 .

Ustawodawca pozostawił także możliwość powoływania komisji problemowych spośród członków Walnego Zgromadzenia, które pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia Izby.

Wszystkie organy Izby oraz komisje problemowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Regulamin Zarządu Regulamin pracy Komisji Rewiyzjnej
Regulamin pracy Rad Powiatowych Regulamin komisji problemowych Walnego Zgromadzenia W-MIR