Rozeznanie cenowe: usługa polegająca na wykonaniu składu, łamania i druku wraz z kolportażem 12 numerów (miesięcznik) „Biuletynu” Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza (ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty w zakresie usługi polegającej na wykonaniu składu, łamania i druku wraz z kolportażem 12 numerów (miesięcznik) „Biuletynu” Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Termin przesłania oferty: 26 lutego 2021 r., godz. 12.00, e-mail: wmirol@wmirol.org.pl. Szczegółowe informacje wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załączonym pliku. zaproszenie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Skład, druk i kolportaż miesięcznika (12 numerów):

 • nakład 1600 egz/miesiąc,
 • format A-4,
 • objętość: 12 stron (8 + 4 strony okładkowe),
 • okładka: kreda min. 135 g/m2, błysk,
 • wnętrze (strony redakcyjne): min. 80g/m2,
 • pełen kolor 4×4
 • kolportaż (wg dołączonej listy adresatów),

Opracowanie graficzne czasopisma i okładek:

 • przygotowanie fotografii dostarczonych przez Zamawiającego w plikach jpg,
 • korekta językowa tekstów (dostarczonych w formie dokumentów tekstowych), na którą składa się: sprawdzenie tekstów pod względem poprawności  językowej, usunięcie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych,
 • opracowanie layoutu magazynu,
 • skład i łamanie tekstów na kolumnach,
 • techniczne przygotowanie czasopisma do druku,
 • zapisanie przygotowanego do druku czasopisma w formacie pdf i przekazanie Zamawiającemu,
 • druk

Sposób realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązany jest oddać każdy z kolejnych numerów gazety w terminie 9 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do druku nie licząc dnia przekazania materiałów.
 2. W ramach 9 dni roboczych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:
  a) Wykonawca ma 2 dni robocze od dnia przekazania materiałów (nie licząc dnia przekazania materiałów) na wykonanie pierwszego projektu i składu przedmiotu zamówienia,
  b) Zamawiający ma 2 dni robocze na akceptację pierwszego projektu i składu przedmiotu zamówienia (nie licząc dnia przekazania materiałów) oraz przekazanie poprawek do pierwszego projektu i składu, o którym mowa w pkt a),
  c) Wykonawca ma 2 dni robocze od dnia przekazania uwag do pierwszego projektu (nie licząc dnia przekazania materiałów) na naniesienie wszystkich uwag do pierwszego projektu i składu, o którym mowa w pkt a) i b),
  d) Zamawiający ma 1 dzień roboczy od dnia przekazania materiałów na akceptację projektu i składu po naniesieniu poprawek przez Wykonawcę. W przypadku, gdy poprawki nie zostaną w całości naniesione Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do ich natychmiastowego uzupełnienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag,
  e) W pozostałym czasie Wykonawca ma wydrukować i dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu do upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
 3. Wykonawca dokona wysyłki do adresatów wskazanych w załączniku nr 1 w terminie 3 dni roboczych od daty wydrukowania każdego z numerów.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdego numeru „Biuletynu” w formie elektronicznej, przenosząc jednocześnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, obejmujące następujące pola eksploatacji: wprowadzenie do obrotu; użyczenie; publiczne wystawienie; zwielokrotnienie.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100%

Załącznik zaproszenie do składania ofert.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.