Powszechny spis rolny 2020 r.

 

<< powrót

 

 

Cele:

– Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.

– Wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby EUROSTATu i innych organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne). Będzie podstawą negocjacji z UE w sprawie wielkości i kierunków przydziału dopłat dla rolnictwa. Umożliwi również kształtowanie unijnych polityk w zakresie środowiska, łagodzenia zmian klimatu oraz wdrażanie niektórych celów zrównoważonego rozwoju.

– Analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020, związanych m. in. z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, zmianą nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody utrzymania i żywienia zwierząt gospodarskich, poszukiwaniem nowych źródeł energii i dodatkowych dochodów,

– Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa.

 

Zbieranie danych

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzany wyłącznie w wersji elektronicznej, tj. z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu. Formularz elektroniczny będzie prowadził respondenta, rachmistrza odpowiednimi „ścieżkami”, wyliczał sumy i różnice, automatycznie przenosił dane liczbowe oraz umożliwiał kontrolę logiczno-rachunkową i zakresową zapisów.

Dane zbierane od respondenta zostaną ujęte w 11 działach:

 1. Użytkowanie gruntów,
 2. Powierzchnia zasiewów i inna,

III.   Zwierzęta gospodarskie,

 1. Nawożenie,
 2.     Ochrona roślin,
 3. Budynki gospodarskie      ,

VII.  Maszyny i urządzenia rolnicze,

VIII. Działalność gospodarcza,

 1. Struktura dochodów,
 2. Aktywność ekonomiczna,
 3.    Chów i hodowla ryb.

Dniem referencyjnym spisu jest 1 czerwca 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że część danych, ze względu na ich specyfikę, dotyczy okresu ostatnich 12 miesięcy, kończącego się w dniu referencyjnym badania, tj. od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. W dziale Aktywność ekonomiczna, w części dotyczącej aktywności bieżącej, okresem referencyjnym jest dodatkowo tydzień kończący się w dniu referencyjnym badania, tj. od 26 maja do 1 czerwca 2020 r.

Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są zobowiązani
do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

 

Metody spisu

Spis rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami:

– samospis internetowy (CAWI) jako metoda obligatoryjna, tj. od 1 września do 30 listopada 2020 za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej udostępnionej na stronie internetowej GUS i stronie spisrolny.gov.pl. Zalogowanie się do aplikacji będzie możliwe po poprawnym uwierzytelnieniu jedną z metod:

 • integracja z Węzłem Krajowym – poprzez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków;
 • nr gospodarstwa rolnego i PESEL – numer gospodarstwa rolnego w Operacie do Badań Rolniczych jako login oraz PESEL jako hasło (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS i nie jest dostępny publicznie);
 • numer producenta i PESEL – dostępny w operacie numer producenta służący do uwierzytelniania w e-wniosku ARiMR jako login oraz numer PESEL jako hasło;
 • infolinia spisowa.

W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym technicznych warunków dokonania samospisu, Gminne Biuro Spisowe zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych tą metodą, uwzględniając niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej. Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego, skierowany do Gminnego Komisarza Spisowego, zapewniona będzie przy wyznaczonym stanowisku komputerowym niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dokonają samospisu, przewidziany jest udziału w losowaniu cennych nagród w postaci laptopów, tabletów i przenośnych dysków twardych.

– wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI), przeprowadzany przez rachmistrzów telefonicznych w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r. Aplikacja CATI będzie obsługiwać ruch wychodzący (gospodarstwa rolne wybierane automatycznie z listy kontaktowej), jak i ruch przychodzący z kanału infolinii spisowej „Spisz się przez telefon”. Rozpoczynając rozmowę z użytkownikiem gospodarstwa rolnego rachmistrz telefoniczny musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje), a jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego wyrazi takie życzenie, rachmistrz telefoniczny musi podać numer identyfikacyjny łącznie ze sposobem weryfikacji jego tożsamości;

– wywiad bezpośredni (CAPI), przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, realizowany od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Rachmistrz musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią wojewódzkiego biura spisowego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

 

Infolinia spisowa

Na potrzeby realizacji PSR 2020 uruchomiona zostanie infolinia spisowa. Infolinia spisowa będzie ułatwieniem dla użytkowników gospodarstw rolnych w zakresie:

 • samodzielnego wypełnienia formularza spisowego metodą CAWI;
 • spisania się przez telefon w przypadku braku dostępu do Internetu;
 • pozyskania informacji o PSR 2020;
 • pozyskania informacji o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzenia tożsamości rachmistrzów spisowych.

Infolinia spisowa będzie dostępna pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Po wyborze numeru wewnętrznego „1” infolinia spisowa będzie oferowała dwa kanały obsługi:

1 – Spisz się przez telefon,

2 – Weryfikacja rachmistrza i informacje o PSR 2020.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., w czasie trwania PSR, konsultanci infolinii spisowej będą dostępni przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00. Po godzinach pracy infolinii spisowej uruchomiony zostanie automatyczny system informacji statystycznej.

 

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapewnia Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Informacje są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Przekazane dane są agregowane, tak, by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Spis rolny jest przeprowadzany z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

 

Bieżące informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *