Wystąpienie Zarządu W-MIR w sprawie zmian prawa w zakresie ochrony przyrody.

 

<< powrót

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej realizując wniosek złożony podczas III Walnego Zgromadzenia W-MIR, wystąpił do Ministra Środowiska – p. Michała Woś, o umożliwienie redukcyjnego odstrzału łosi oraz wprowadzenie zmian w przepisach umożliwiających rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w swoim piśmie do Ministra Klimatu z dnia 6 lutego 2020 roku dokładnie opisywała sytuację dotyczącą liczebności populacji łosia w województwie warmińsko-mazurskim. W związku z powiększającą się ilością szkód łowieckich Zarząd W-MIR występował w nim o zniesienie moratorium na odstrzał łosi. Zdaniem Zarządu W-MIR przedstawiony we wspomnianym piśmie wzrost powierzchni szkód i wartości przyznanych i wypłaconych odszkodowań świadczy o tym, że wielkość populacji łosia znacznie przewyższa pojemność dostępnych naturalnych siedlisk. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uważa, że populacje zwierząt łownych i prawnie chronionych powinny być utrzymywane na stałym poziomie, odpowiadającym pojemności siedlisk, tak aby zwierzęta nie musiały ich opuszczać w celu zaspokajania swoich potrzeb.
W opinii Zarządu Izby można zmniejszyć ilość szkód powodowanych przez te zwierzęta wprowadzając kontrolowany odstrzał redukcyjny. Dopuszczenie możliwości odstrzału łosi pozwoli zachować bezpieczeństwo przetrwania gatunku, a jednocześnie zmniejszy napięcia i pretensje rolników w zakresie ochrony przyrody.
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej po raz kolejny wnioskuje również o wprowadzenie zmian w polskim prawie umożliwiających rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.
Do Zarządu W-MIR w ostatnim czasie napływa od rolników coraz więcej skarg na szkody powodowane przez ptaki chronione. Jest to problem wielu rolników, nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim. Ptaki osiadając na uprawianych gruntach doszczętnie wyniszczają uprawę wydziobując zasiane ziarno, czy wybierając młode rośliny po wschodach. Wizyta stada ptaków na polu wiąże się prawie zawsze z potrzebą dokonywania nowych zasiewów i ponoszeniem po raz drugi nakładów na nasiona i związane z tym prace polowe. Podobnie jest w przypadku strat w stawach hodowlanych. Dodatkowo, nawet jeśli rolnik odsieje zniszczoną uprawę lub posieje gatunek inny niż uszkodzony przez ptaki, często plon z takiej uprawy jest niższy, co skutkuje dalszymi stratami dla gospodarza.
Zdaniem Zarządu rolnik nie powinien ponosić kosztów utrzymania zwierząt dziko żyjących i żerujących na jego gruntach i w jego stawach. Ciężka praca rolników, którzy utrzymują bezpieczeństwo żywnościowe kraju zasługuje na szacunek. Mając to na uwadze Zarząd W-MIR wnioskuje o wprowadzenie zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody tak, aby rolnicy mogli uzyskać odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i stawach hodowlanych przez ptaki chronione.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *