Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej

 

<< powrót

 

ARiMR opublikowała zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3)
Podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych będą mogły uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia.
Pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
O pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:
– jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
– ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),
– jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.,
– co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
– jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),
– znajduje się w trudnej sytuacji.
Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji.
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i obecnie wynosi 4,98%. Oprocentowanie jest w całości płacone przez pożyczkobiorcę.
Kwota pożyczki nie może przekroczyć 5 mln zł. Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji, i wynosi co najmniej:
– 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,
– 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.
Źródło: www.arimr.gov.pl

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *