Pomoc suszowa od 3 października br.

 

<< powrót

 

W dniu 18.09.2019 w zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2019 poz. 1779), które wejdzie w życie w dniu 26 września 2019 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001779/O/D20191779.pdf

Zgodnie z rozporządzeniem, w dniu 26 września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosi termin  składania  wniosków w zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w roku bieżącym w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi  oraz  wysokość  stawki  pomocy.

W dniu 19 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się informacja o zaplanowanym na dzień 3 października 2019 roku terminie rozpoczęcia naboru wniosków.

Pomoc będzie udzielana na każdy ha poszkodowanych upraw rolnych w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą co najmniej 30% uprawy deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

– 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;

– 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,

– 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,

– 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

Zgodnie z rozporządzeniem producent rolny składa wraz z wnioskiem oświadczenie o liczbie posiadanych – w dniu szacowania przez komisję strat – zwierząt z gatunku bydło, kozy, konie, owce.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej  albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa rolnego.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wnioski będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *