Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019 rok.

 

<< powrót

 

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku
dotyczące wykonania i dostawy autorskich kalendarzy ściennych, wieloplanszowych

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, NIP 739-24-21-905 , w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę autorskich kalendarzy ściennych, wieloplanszowych na rok 2019.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie autorskich kalendarzy ściennych, wieloplanszowych na rok 2019 wraz z projektem i dostawą do siedziby Zamawiającego o następujących parametrach:

– ilość 1000 szt.,

– format kalendarza A3 lub zbliżony,

– 6 plansz (druk dwustronny 4+4) plus okładka – pełen kolor, druk jednostronny,

–  papier kredowy z połyskiem min. 150 gr/m2,

– łączenie – spirala biała na krótszym boku,

– logotypy – dostarczone przez Zamawiającego,

– przygotowanie projektu graficznego druku,

– zdjęcia w orientacji poziomej zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Termin dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego: do 12.12.2018 r.

Miejsce dostarczenia: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Maksymalna ilość punktów do uzyskania
1 Cena 70
2 Doświadczenie 30

Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

1. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

2. Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej do maksymalnie 70 pkt. Według wzoru matematycznego:

(Najniższa cena ofertowa brutto/ cena oferty badanej brutto) x 70 pkt = liczba punktów.

3. Ocena kryterium doświadczenia, polegającego na tym, że Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat, wykonał zamówienie przygotowania i dostarczenia autorskich kalendarzy wieloplanszowych za kwotę 4000,00 zł brutto według następującej punktacji:

a) 1-2 zamówienia – 5 punktów,

b) 3-4 zamówienia – 15 punktów,

c) 5-6 zamówień – 25 punktów,

d) 7 i więcej zamówień – 30 punktów

Aby kryterium doświadczenia było punktowane konieczne jest dołączenie referencji o należytym wykonaniu usługi.

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Termin składania ofert upływa w dniu: 13.11.2018 r. godz. 10.00

b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, tel / fax 89 534-05-67, wmirol@wmirol.org.pl za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście.

c) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie,
a następnie zwróci ofertę bez merytorycznego jej rozpoznania.

4. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 13.11.2018 r., po godzinie 13.00.

 5. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA:

– do 12 grudnia 2018 r., Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn.

6. INFORMACJE KOŃCOWE:

1. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy i fakultatywnie pieczątką firmy oraz zawierać datę sporządzenia.

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Doświadczenie należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania ofertowego.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

8. Osoba do kontaktu: Aleksandra Kasińska, tel. 89 535-48-43, kasinska@wmirol.org.pl

9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Zamawiający informuje, iż:

9.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul.Towarowa1, 10-416 Olsztyn

9.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,

9.3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej czynności kontrolnych.

9.4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego planszowe

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego planszowe

Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego planszowe

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *