Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2019 rok.

 

<< powrót

 

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku
dotyczące wykonania i dostawy spersonalizowanych kalendarzy książkowych

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, NIP 739-24-21-905, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę spersonalizowanych kalendarzy książkowych na rok 2019.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie spersonalizowanych kalendarzy książkowych na rok 2019 wraz z projektem i dostawą do siedziby Zamawiającego o następujących parametrach:

– ilość 250 szt.

– format kalendarza A5 lub zbliżony,

– układ dzienny, sobota i niedziela – 1 strona,

– kalendarium zawierające imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku,

– wewnątrz strony koloru kremowego 70 g/m2,

– część informacyjna: plan roczny 2019, 2020, plan miesięczny na rok 2019, plan urlopowy, telefony alarmowe i informacyjne, odległości pomiędzy miastami, państwa członkowskie UE, polskie przedstawicielstwa w krajach członkowskich UE, telefoniczne numery kierunkowe Polski i Europy, kalendarz stuletni, strefy czasowe, mapa Europy, mapa Polski z podziałem na województwa,

– część teleadresowa/skorowidz od A do Z,

– część informacyjna oraz teleadresowa zintegrowana z blokiem,

– oprawa: ekoskóra  lub  równoważna  w  kolorze  granatowym, bordowym lub ciemnozielonym; na okładce wytłoczony lub grawerowany logotyp Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w kolorze złotym

– na początku  kalendarza  pełnokolorowa,  jednostronnie  zadrukowana  wkładka  informacyjna o  objętości 1 kartki,  składająca  się  z  materiałów  dostarczonych  przez  Zamawiającego,

a zaprojektowana przez Wykonawcę, papier kreda o gramaturze co najmniej 120-130 g/m lub równoważny;

– tasiemka w kolorze okładki,

– zamykanie na gumkę, dodatkowo z gumką na długopis.

Termin dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego:  do 12.12.2018 r.

Miejsce dostarczenia: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1.

 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Maksymalna ilość punktów do uzyskania
1 Cena 70
2 Doświadczenie 30

 

Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

1. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

Punkty za cenę + punkty za doświadczenie = łączna uzyskana ilość punktów.

2. Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej do maksymalnie 70 pkt. Według wzoru matematycznego:

(Najniższa cena ofertowa brutto/ cena oferty badanej brutto) x 70 pkt = liczba punktów.

3. Ocena kryterium doświadczenia, polegającego na tym, że Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat, wykonał zamówienie przygotowania i dostarczenia autorskich kalendarzy książkowych za kwotę 4000,00 zł brutto według następującej punktacji:

a) 1-2 zamówienia – 5 punktów,

b) 3-4 zamówienia – 15 punktów,

c) 5-6 zamówień – 25 punktów,

d) 7 i więcej zamówień – 30 punktów.

Aby kryterium doświadczenia było punktowane konieczne jest dołączenie referencji o należytym wykonaniu usługi.

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Termin składania ofert upływa w dniu: 13.11.2018 r. godz. 10.00.

b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, tel / fax 89 534-05-67, wmirol@wmirol.org.pl za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście.

c) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę bez merytorycznego jej rozpoznania.

4. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 13.11.2018 r., po godzinie 13.00.

5. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA: do 12 grudnia 2018 r., Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn.

6. INFORMACJE KOŃCOWE:

1. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy i pieczątką firmy oraz zawierać datę sporządzenia.

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Doświadczenie należy określić w załączniku nr 2.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania ofertowego.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

8. Osoba do kontaktu: Aleksandra Kasińska, tel. 89 535-48-43, kasinska@wmirol.org.pl

9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Zamawiający informuje, iż:

9.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul.Towarowa1, 10-416 Olsztyn

9.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,

9.3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej czynności kontrolnych.

9.4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego formularz ofertowy książkowe

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego doświadczenie książkowe

Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego wzór umowy książkowe

 

 

 

 


Jedna odpowiedź do “Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2019 rok.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *