Aby na obszarach wiejskich żyło się lepiej… – konferencja z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

<< powrót

 

W dniu 10 lutego 2018 r. podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie odbyła się konferencja pt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie”, w spotkaniu udział wzięli: pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Robert Telus Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz posłowie, przedstawiciele agencji rządowych, władz samorządu terytorialnego, przedstawiciele związków rolniczych oraz licznie przybyli rolnicy.

Otwierając konferencję minister Jurgiel podkreślił, że rząd realizuje przyjętą strategię odpowiedzialnego rozwoju rolnictwa. Głównymi sprawami rozpatrywanymi przez resort rolnictwa jest m.in. przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, która obecnie jest na etapie uzgadniania warunków i rodzajów instrumentów służących jej wprowadzeniu. Pan Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że resort rolnictwa jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej po to, aby przyjęta reforma była jak najbardziej korzystna dla polskiego rolnictwa. Resort rolnictwa wspólnie z administracją rolną podejmuje działania w kierunku wypracowania wspólnych sposobów realizacji planów strategicznych, ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich. W kwestii rynków rolnych oraz opłacalności produkcji rolnej, najtrudniejsza jest  sytuacja na rynku wieprzowiny. Na prośbę pana Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR, ministerstwo złożyło wniosek o uruchomienie środków pomocowych dla gospodarstw, które uległy podtopieniom i przy omawianiu tego tematu, zwrócono uwagę na istotę sytemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Kolejnymi priorytetami resortu rolnictwa są działania na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, w tym też aspekcie przedstawione zostały informacje odnoszące się do kwestii: minimalnych rent i emerytur rolniczych, bezpłatnych ubezpieczeń dla domowników do lat 16, obniżenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich, pomocy osobom starszym, tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, poprawy działania administracji na rzecz rolnictwa w celu poprawy jakości udzielanego wsparcia rolnikom, rozwoju i kompetencji izb rolniczych w Polsce, potrzeby inicjowania przez KOWR różnego rodzaju działalności gospodarczej (szczególnie przetwórstwa), koncepcji stworzenia ustawy o gospodarstwie rolnym.

Podczas konferencji nie zabrakło również głosów krytyki ze strony pana ministra pod adresem Polskiego Związku Łowieckiego, które odnosiły się do braku efektywnego wykonywania odstrzałów dzików, jako istotnego elementu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Obecni rolnicy kierowali także do pana Krzysztofa Jurgiela prośby odnośnie: niewprowadzania zakazu hodowli zwierząt futerkowych, uruchomienia dofinasowania na wapnowanie gleb, dalszego informowania rolników w sprawach dot. przestrzegania zasad bioasekuracji, utworzenia banku rolniczego działającego na rzecz rolnictwa, wznowienia prac nad stworzeniem sprawiedliwych przepisów prawnych dot. prawa łowieckiego, zmiany przepisów prawnych w projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne dot. wykreślenia zapisu mówiącego, że restrukturyzacją nie są objęte gospodarstwa rolne będące w likwidacji lub w upadłości, zwiększenia wysokości kwoty zasiłku chorobowego.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *