Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę zaproszeń.

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na wydruk zaproszeń wraz z kopertami dla uczestników
„Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego 150 zaproszeń wraz
z kopertami. Zaproszenia powinny być wydrukowane według projektu przygotowanego przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis:

1. zaproszenia sztuk 150;

2. druk 4+4;

3. format 210 mm x 99 mm (A4 składane w U);

4. bigowanie i składanie U;

5. gramatura min. 250 g/m2;

6. papier kredowy błyszczący;

7. koperty białe, format DL – 150 sztuk.

8. nadruk naniesiony trwale.

Ostateczna wersja projektu zaproszenia zostanie przesłana pocztą elektroniczną wybranemu wykonawcy w dniu 15.09.2017 roku.

2. Termin realizacji zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego do dnia 20.09.2017 r. do godziny 15.00.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

  1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym usługą.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Kryteria oceny ofert:

a) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny

Łączna cena ofertowa brutto

100%

100

Cena najtańszej oferty

C = —————————————– x 100 pkt

Cena badanej oferty

RAZEM

100%

100

─────────────────

Łączna cena ofertowa brutto” – C

b) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszą cenę.

c) Obliczona przez Wykonawcę Cena brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

d) Cena oferty jest stała i nie ulegnie zmianie bez względu na zmianę przepisów prawa.

e) Cena oferty brutto będzie brana pod uwagę przez komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert:

 • Termin składania ofert upływa w dniu: 15.09.2017 r., godz. 10.00.
 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera, przesłana drogą elektroniczną lub przekazana osobiście do siedziby Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43 a – Sekretariat, wmirol@wmirol.org.pl

Uwaga! Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, nie zaś data nadania.

 • Osoba do kontaktu: Aleksandra Kasińska – starszy specjalista, tel. 89 534-05-67.

6. Wskazanie przesłanek do odrzucenia oferty:

a.i. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

– została złożona przez podmiot:

1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub

2. powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) zwanej dalej ustawą, lub

– została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

a.ii. Oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy.

7. Informacja na temat wykluczenia:

Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie z informacją na temat powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

9. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

a.i. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

a.ii. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

a.iii. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

   1. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub

   2. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

10. Informacja na temat możliwości zakończenia postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

11. Informacja na temat możliwości zmiany zapytania ofertowego:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

2) W takim przypadku Zamawiający zmienione zapytanie ofertowe udostępni przed upływem terminu składania ofert.

3) W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni.

12. Informacje dodatkowe:

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące oferenta (pełną nazwę i adres),

2) oferta powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy i fakultatywnie pieczątką firmy oraz zawierać datę sporządzenia,

3) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

4) wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

5) termin realizacji zamówienia,

6) termin ważności oferty,

 1. Realizacja zamówienia rozpocznie się po przekazaniu wybranemu Wykonawcy zlecenia do realizacji. Sam wybór najkorzystniejszej oferty nie jest wystarczający aby rozpocząć dostawę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Zapytanie wydruk zaproszeń Forum

Zaproszenia Forum formularz ofertowy

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *