Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego

 

<< powrót

 

06.09.2017 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn
tel/fax 89 534-05-67

e-mail: wmirol@wmirol.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w ramach procedury rozeznania rynku i wyboru oferty na usługi przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego podczas konferencji pt „Kierunek Rozwój” w ramach operacji „Kierunek Rozwój” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2016 – 2017, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty obejmującej koszty realizacji niżej opisanego Zamówienia.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia są usługi przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego o tematyce:

 1. Komunikacja interpersonalna, prowadzenie spotkań;
 2. Pokochaj siebie – jak wzmocnić poczucie własnej wartości;
 3. Sztuka radzenia sobie ze stresem;
 4. Żeby mi się chciało chcieć…

Warsztaty odbywać się będą równolegle dla 4 grup każda po 20 osób. Każda grupa odbędzie każdy z warsztatów, co oznacza że każdy warsztat musi zostać przeprowadzony 4 razy. Planowany czas trwania 1 warsztatu: 45 minut.
Uwaga: 1 trener może przeprowadzić warsztaty tylko i wyłącznie w zakresie 1 tematu.

Miejsce świadczenia usługi: Olsztyn

Termin : 13.10.2017 r.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT
  1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 

cena

 

 

100  %

 

 1. Sposób oceny oferty:

 

Cena :

Punkty w tym kryterium obliczone zostaną według wzoru:

 

 

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Liczba uzyskanych punktów  =  ————————————————————–  x  100

cena brutto  badanej oferty

 

Wynik działania zostanie  zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 100. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najkorzystniejszą cenę.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Obliczona przez Wykonawcę cena brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
  2. Cena oferty jest stała i nie ulegnie zmianie bez względu na zmianę przepisów prawa.
  3. Cena oferty brutto będzie brana pod uwagę przez komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wskazane jest, by oferta zawierała kosztorys ofertowy.
  3. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.
  4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 • – nazwę i adres oferenta;
  – opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, koszt jednostkowy poszczególnych usług;
  – wartość oferty brutto (cena podana w ofercie nie może zawierać kosztów ubezpieczenia, cła i akcyzy);
  – wartość oferty netto;
  – wartość podatku VAT;
  – termin ważności oferty.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa w dniu: 14.09.2017 r., godz. 13.00
  2. Oferta powinna być przesłana Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną lub przekazana osobiście w siedzibie Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43 a – Sekretariat, tel / fax 89 534-05-67, wmirol@wmirol.org.pl
  3. Osoba do kontaktu: Anna Naumczyk-Szałaj – starszy specjalista, tel: 89 535-48-43
 1. Termin rozstrzygnięcia: do 19.09.2017 r.
 2. Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Operacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z 2 Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia, w tym również na poszczególne rodzaje kosztów wynikających z załącznika nr 1 lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje ze wszystkimi Oferentami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
 5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423).

Zapytanie ofertowe – warsztaty

Zał_nr_1

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *